11. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

datum: 10. 10. 2018


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 10. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Predlog zapisnika

Zapisnik

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

a. Vprasanja državnega svetnika Borisa Popoviča v zvezi z razvojem javnega letališča Portorož

    Predlog  sklepa 

    Sklep

b. Pobuda državnega svetnika Branka Tomažiča glede investiranja v turistični razvoj Vipavske doline

    Predlog sklepa  

    Sklep

c. Vprasanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede izobešanja zastav na javnih mestih

    Predlog sklepa

    Sklep

d. Pobudi Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide glede spremljanja podatkov o številu prejemnikov minimalnih plač ter plačah po individualnih in kolektivnih pogodbah

    Predlog sklepa 

    Sklep

 

3. Predlog mnenja k Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, EPA 18-VIII

 

4. Predlog zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 3., 20., 40., 95., prvega odstavka 102., prvega in drugega odstavka 103., 104., ter 9. točke 108. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)

 

5. Predlog dopolnitve Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 69. člena, drugega in tretjega odstavka 74. člena, štirinajstega odstavka 77. člena, 82. in 86. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16; v nadaljevanju: ZVO-1)

 

6. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o čezmejnem izvajanju storitev

 

7. Predlog zaključkov posveta Doprinos fundacij k razvoju Slovenije

 

8. Predlog zaključkov posveta Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda?

 

9. Predlog sprememb terminskega programa dela Državnega sveta 2018 - redne seje maj–december

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane