13. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

datum: 12. 12. 2018


Dnevni red:

 

1. Odobritev zapisnika 12. seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

a. Pobude državnega svetnika Bogomirja Vnučca glede spremembe pravilnika o osebnem dopolnilnem delu na domu in obdavčitve osebnega dopolnilnega dela

    Predlog sklepa  

    Sklep

 

b. Vprašanje državnega svetnika Bogomirja Vnučca glede sofinanciranja obnove kulturne dediščine v lokalnih skupnostih

    Predlog sklepa  

    Sklep

 

c. Pobuda državnega svetnika mag. Petra Požuna glede vključitve cepljenja proti okužbam s človeškimi papilomavirusi (HPV) za dečke v Program cepljenja in zaščite z zdravil

    Predlog sklepa  

    Sklep

 

d. Vprašanje državnega svetnika Alojza Kovšce glede ureditve statusa družinskega pomočnika v Zakonu o dolgotrajni oskrbi

    Predlog sklepa  

    Sklep

 

e. Vprašanja državnega svetnika Branimirja Štruklja glede financiranja študijske dejavnosti

    Dopolnitev_vprasanja  

    Predlog sklepa  

    Sklep

 

f. Pobudi državnega svetnika Bogomirja Vnučca glede izgradnje nove regijske bolnišnice na Gorenjskem in njeno umestitev na območju RA 95 v Radovljici

   Predlog sklepa  

   Sklep

 

g. Pobuda državnega svetnika Bogomirja Vnučca glede zagotovitev finančnih sredstev za sofinanciranje izgradnje regijskega reševalnega centra na severovzhodnem delu Radovljici

    Predlog sklepa  

    Sklep

 

3. Predstavitev programa dela Ministrstva za okolje in prostor

 

4. Predstavitev programa dela Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

4A. Predstavitev programa dela Ministrstva za zdravje *RAZŠIRITEV

 

5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B) – druga obravnava, EPA 228–VIII

 


Državni svet je med obravnavo 6. točke (po opravljeni razpravi in obrazložitvah glasu) sejo na podlagi 2. odstavka 51. člena Poslovnika Državnega sveta sejo prekinil, točka ni zaključena.  Seja Državnega sveta se nadaljuje v sredo, 19. 12. 2018, ob 13. uri, v dvorani Državnega sveta, Ljubljana, Šubičeva 4, z obravnavo 6, 7. in 8. točke dnevnega reda. 


6. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A) – nujni postopek, EPA 278-VIII 

 

7. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-G) – nujni postopek, EPA 279-VIII 

 

8. Predlog Terminskega programa dela Državnega sveta 2019 – redne seje 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane