14. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

datum: 23. 1. 2019 


Dnevni red:

 

1. Odobritev zapisnika 13. seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

a. Pobuda državnega svetnika Bogomirja Vnučca za_oblikovanje_davcnih_spodbud gospodarskim družbam za_gradnjo kadrovskih stanovanj

    Predlog sklepa

    Sklep

b. Vprasanji državne svetnice_mag. Marije Lah glede posojilnih pogodb, nominiranih v švicarskih frankih oz. s kreditno klavzulo v švicarskih frankih 

    Predlog sklepa

    Sklep

c. Vprašanji državnega svetnika  mag. Miroslava Ribiča  glede izobraževanja policistov  ter glede uvedbe postopka ob lažnih naznanitvah 

    Predlog sklepa

    Sklep

d. Pobuda državnega svetnika mag. Petra Požuna za pripravo in predložitev vloge za obravnavo predloga za vključitev cepljenja proti okužbam s človeškimi papilomavirusi (HPV) za dečke v Program cepljenja in zaščite z zdravili Zdravstvenemu svetu 

    Priloga1 

    Priloga2 

    Predlog sklepa

    Sklep

e. Vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna glede specializantov s področja družinske medicine in izvajanja 20. a člena Zakona o zdravniški službi  

    Predlog sklepa

    Sklep

f. Vprasanje državnega svetnika mag. Petra Požuna glede finančnih posledic implementacije  38._clena_Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona_o_zdravstveni_dejavnosti  

    Predlog sklepa

    Sklep

g. Pobuda državnega svetnika Francija Rokavca Zavodu za zaposlovanje za spremembo načina razdeljevanja sredstev za izvedbo programov javnih del  

    Predlog sklepa

    Sklep

h. Vprašanji državnega svetnika Branka Tomažiča glede nepoštenih trgovinskih praks in glede uredbe o nepoštenih trgovinskih praksah 

    Predlog sklepa

    Sklep

i. Vprašanje državnega svetnika Alojza Kovšce v zvezi z  zasledovanjem ciljev povečanja učinkovitosti in aktualnosti izobraževanja in usposabljanja odraslih ter vseživljenjskega  izobraževanja

    Predlog sklepa

    Sklep

j. Vprašanje državnega svetnika Franca Goloba v zvezi s plačilom odškodnine za povzročeno škodo ob poplavah Drave 2012

    Predlog sklepa 

    Sklep

k. Zahteva državnega svetnika Branimirja Štruklja_za_dopolnitev_odgovora Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na vprašanje glede financiranja študijske dejavnosti dela, financiranja visokošolskih zavodov in cen raziskovalne ure 

    Predlog sklepa

    Sklep

l. Pobuda Interesne skupine lokalnih interesov v zvezi z oprostitvijo plačila DDV za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme za prostovoljna gasilska društva

   Predlog sklepa

   Sklep

 

3. Potrditev mandata članu Državnega sveta – predstavniku negospodarskih dejavnosti za področje socialnega varstva

 

4. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije in SDH za leto 2017, EPA 210–VIII

                                                                           ***

 

5. Predlog Dopolnitve Zahteve za oceno ustavnosti 86., 86.a in 109. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZavMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16)

 

6. Seznanitev z delom Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v 2018

 

7. Seznanitev z delom Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi v 2018

  • Delo Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi 2018 bo predstavil državni svetnik Branko Tomažič.

 

8. Predlog rebalansa finančnega načrta Državnega sveta za leto 2019 in Predlog spremembe kadrovskega načrta službe Državnega sveta za leto 2019

 

9. Predlog Sklepa o imenovanju namestnice sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane