15. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

26. februar 2014


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 14. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik 14. seje DS

Odobritev zapisnika 7. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik 7. izredne seje DS

Odobritev zapisnika 8. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Vprašanja državnega svetnika Dušana Strnada glede posredovanja podatkov o namenski rabi  zemljišč in določitve zemljišč za gradnjo stavb za potrebe odmere davka na nepremičnine ter glede vračanja morebitno preveč plačanega davka na nepremičnine:

Vpr. Strnad-posredovanje podatkov o namenski rabi zemljišč

Sklep_k_vpr. Strnad_glede_posredovanja_podatkov_o_namenski_rabi_zemljisc

Vprašanji državnih svetnikov Jerneja Verbiča in Miloša Poholeta glede odprave posledic poplav na kraških poljih na Notranjskem februarja 2014:

vpr. Verbič in Pohole glede poplav na Planinskem polju

Sklep k vpr. Verbič in Pohole glede poplav na Planinskem polju

Vprašanje in pobuda Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Vladi RS glede evidence nepremičnega premoženja v lasti RS

Vpr. Komisije_za_kmetijstvo_glede_evidence_nepremicnega_premozenja_v_lasti_RS

Sklep_k_vpr.in_pobudi_Komisije.za_kmetijstvo_-_glede_evidence_nepremicnega_promezenja_v_lasti_RS

3.    Nagovor predsednika RS

4.    Predlog zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) – druga obravnava, EPA 1640-VI

predlog zakona na spletni povezavi:

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=2ED66EF8B55DC302C1257C44004E5CC2&db=pre_zak&mandat=VI&tip=doc

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_Slovenskem_drzavnem_holdingu - Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Sklep DS_k_Predlogu zakona_o_Slovenskem_drzavnem_holdingu

5.   Predlog zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) - druga obravnava, EPA 1680-VI

predlog zakona na spletni povezavi:

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=FBD4BAC717CAB711C1257C4B0040F099&db=pre_zak&mandat=VI&tip=doc

Porocilo_novela_Zakona_o_preprecevanju_dela_in_zaposlovanja_na_crno - Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Sklep_k_noveli Zakona_o_zaposlovanju_in_delu_na_crno

6.   Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora - druga obravnava, EPA 1602-VI

predlog zakona na spletni povezavi:

Porocilo_k_Predlogu zakona_o_odvzemu_premozenja_nezakonitega_izvora  - Komisija za državno ureditev

Sklep_k_Predlogu zakona_o_odvzemu_premozenja_nezakonitega_izvora

7.    Poročilo o uresničevanju Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 za leti 2011-2012, EPA 1685 - VI

poročilo na spletni povezavi:

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=1696E0E048C4E0CAC1257C51004CEFEF&db=pre_akt&mandat=VI&tip=doc

Mnenje_Resolucija_o_raziskovalni_in_inovacijski_strategiji_Slovenije - Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Sklep_k_obravnavi_Porocila_Resolucija_o_raziskovalni_in_inovacijski_strategiji

8.    Predlog resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14–23), EPA 1719 - VI

predlog na spletni povezavi:

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=45C05718F465A618C1257C5F0043D6A7&db=pre_akt&mandat=VI&tip=doc

Mnenje_k_Predlogu_resolucije_o_nacionalnem_programu_sporta - Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Sklep_k_Predlogu_resolucije_o_nacionalnem_programu_sporta_v_RS

9.    Obravnava zaključkov posveta »Problematika javnih naročil«

Porocilo_k_zakljuckom_posveta_Problematika_javnih_narocil - Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Sklep_k_zakljuckom_posveta_Problematika_javnih_narocil

10.    Obravnava zaključkov posveta »Prehod mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela«

Porocilo_k_zakljuckom_posveta_Prehod_mladih_s_posebnimi_potrebami_na_trg_dela - Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Sklep k Zaključkom posveta Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela

11.    Poročilo o delu Državnega sveta za leto 2013

Porocilo_o_delu_DS_za_leto_2013

Sklep_k_Porocilu_o_delu_za_leto_2013

12.    Pobuda državnega svetnika Jožeta Slivška za dopolnitev zahteve za začetek  postopka za oceno ustavnosti določil Zakona o bančništvu

Pobuda_Jozeta_Slivska

Porocilo_Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance_k_dopolnitvi_Zahteve_za_presojo_ustavnosti

Sklep_k_dopolnitvi_Zahteve_za_oceno_ustavnosti_Zakona_o_bancnistvu

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane