15. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

datum: 27. 2. 2019


Dnevni red:

 

1. Odobritev zapisnika 14. seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

a. Vprašanje državnega svetnika  dr. Matjaža Gamsa glede integracije avtonomnih vozil v RS 

Predlog sklepa  

Sklep

b. Pobuda državnih svetnikov Tomaža Horvata in Bojana Režuna v zvezi s pospešitvijo predhodnega postopka za presojo vplivov na okolje za investicijske projekte iz dopolnitve št. 1 k Dogovoru za razvoj Goriške razvojne regije

Predlog sklepa  

Sklep

c. Vprasanji državnega svetnika Tomaža Horvata_glede zagotovitve dodatnih in varnih prostorov za dnevno bolnišnično in ambulantno zdravljenje bolnikov s krvnimi boleznimi ter krepitve kadrovskih kapacitet Kliničnega oddelka za hematologijo Interne klinike UKC Ljubljana 

Predlog sklepa  

Sklep

d. Pobuda državnega svetnika Franca Rokavca_za zagotovitev ustreznega vira sredstev za izgradnjo manjkajočih sistemov za oskrbo s pitno vodo 

Predlog sklepa  

Sklep

e. Pobuda državnega svetnika Marjana Maučeca za prekategorizacijo lokalne ceste Lipovci-Bogojina v regionalno cesto

Predlog sklepa  

Sklep

f. Vprašanji državne svetnice Lidije Jerkič glede izenačitve pravic delavcev, ki so zaposleni v podjetjih  v večinski lasti lokalnih skupnosti oziroma države, z ostalimi delavci, v povezavi z Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov 

Predlog sklepa  

Sklep

g. Vprasanje državnega svetnika Marjana Maučeca_glede veljavnosti Trinanonske mirovne pogodbe

Predlog sklepa 

Sklep

 

3. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Romunije Svetu EU v času od 1. 1. do 30. 6. 2019

Prednostne naloge bo predstavil Nj. eksc. Anton Niculescu, veleposlanik Romunije v Republiki Sloveniji. 

 

4. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije

 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – zakonodajna iniciativa

 

6. Predlog Mnenja k Predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Rb2019), EPA 389-VIII

 

7. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-B) – nujni postopek, EPA  387-VIII

 

8. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Starejši kot sedanjost in prihodnost družbe

 

9. Obvestilo o začetku kazenskega postopka zoper državnega svetnika mag. Igorja Velova  *RAZŠIRITEV

Copyright 2018, Vse pravice pridržane