16. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 19. marec 2014


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 15. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Vprašanje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide glede urejanja problematike neizplačanih plač delavcem za opravljeno delo v primerih, ko nad delodajalcem zaradi različnih razlogov nista uvedena ne stečajni postopek ne postopek prisilne poravnave oz. delodajalec ni izbrisan iz sodnega registra:

Vprasanje_Komisije_za_socialno_varstvo,_delo,_zdravstvo_in_invalide_glede_urejanja_problematike_neizplacanih_plac_delavcem

Sklep

- Pobuda in vprašanja Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance glede priprave poročila o črpanju evropskih kohezijskih sredstvev:

Pobuda_Komisije.za_gospodarstvo_-_glede_porocila_o_crpanju_evropskih_kohezijskih_sredstev

Sklep

- Pobuda državnega svetnika Uroša Brežana glede spremembe Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode:

Pobuda_Brezana_v_zvezi_z_OP_odvajanja_in_ciscenja_komunalne_odpadne_vode

Sklep

- Vprašanja državnega svetnika Alojza Kovšce glede stroškov zamudnih obresti in opominjanja, ki jih banke zaračunavajo svojim komitentom:

Vprasanje_MF_glede_stroskov_zamudnih_obresti_in_opominjanja

Sklep

3.   Predlog resolucije o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2014-2020 (ReNPPD14-20), EPA 1756-VI

Spletna povezava:

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=5437DF5D01292E3DC1257C6F004E0BCD&db=pre_akt&mandat=VI&tip=doc

Mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:

Mnenje_predlog_resol._o_nac.programu_na_podr.prepovedanih_drog_2014-202

Sklep

4.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-B) – nujni postopek, EPA 1803-VI:

Spletna povezava:

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=094BEFED4C3191EFC1257C8600548096&db=pre_zak&mandat=VI&tip=doc

Mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_mnozicnem_vrednotenju_nepremicnin

Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Porocilo_k_Predlogu zakona_o_mnozicnem_vrednotenju_nepremicnin

Sklep

5.  Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1B), druga obravnava. EPA 1699-VI:

Spletna povezava:

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=226B563E6E764D5FC1257C58004F6708&db=pre_zak&mandat=VI&tip=doc

Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_kmetijstvu

Sklep

6.   Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o postopnem  zapiranju Rudnika Trbovlje Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-D) - skrajšani postopek, EPA 1816-VI:

Spletna povezava:

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=BE6C1B345080B015C1257C9000558E81&db=pre_zak&mandat=VI&tip=doc

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_spremembi_Zakona_o_postopnem_zapiranju_Rudnika_Trbovlje_Hrastnik

Sklep

7.    Predlog zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov (ZPZPŠ) - druga obravnava, EPA 1741-VI:

Spletna povezava:

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=60DEF7C7140E97E0C1257C6A0043C9DF&db=pre_zak&mandat=VI&tip=doc

Mnenje Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport:

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_zavarovanju_poklicnih_sportnikovepa

Sklep

8.   Obravnava obvestila o pravnomočni obsodbi državnega svetnika Franca Kanglerja:

Obvestilo Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru:

Obvestilo_okroznega_drzavnega_tozilstva_o_pravnomocni_obsodbi

Poročilo Mandatno-imunitetne komisije:

Porocilo_k_obravnavi_obvestila_o_pravnomocni_obsodbi

Sklep

9.  Obravnava odstopne izjave državnega svetnika dr. Milana Medveda

Odstopna_izjava

Poročilo Mandatno-imunitetne komisije:

Porocilo_k_obravnavi_obvestila_o_odstopni_izjavi

Sklep

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane