17. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

datum: 10. 4. 2019


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnikov 16. redne seje in 3. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

a. Pobuda državnega svetnika Danijela Kastelica glede spremembe sklepa o cenah zaposlitev storitvene rehabolitacije in podpornih storitev št. 141-4/2018/6 z dne 12. 9. 2018 z  namenom ponovne uveljavitve cene ene ure podporne storitve v višini in na način, veljaven do 1. 10. 2018_

Predlog sklepa  

Sklep

b. Pobudi državnega svetnika Tomaža Horvata glede takojšnje priprave in uveljavitve predpisov s področja varstva invalidov, ki bodo na novo uredili postopke ugotavljanja vrste in stopnje telesnih okvar

Predlog sklepa

Sklep

c. Vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna glede uveljavljanja začasne zadržanosti z dela za čas sobivanja staršev ob hospitaliziranih otrocih 

Predlog sklepa

Sklep

d. Pobuda državnega svetnika Branka Tomažiča glede izenačitve višine najnižje pokojnine z višino osnovnega zneska minimalnega dohodka

Predlog sklepa

Sklep

e. Pobude državnega svetnika_Marjana_Mauceca_glede sprememb predpisov na področju kmetijske zemljiške politike

Predlog sklepa

Sklep

 

3. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2018, EPA 472-VIII

 

3.A Problematika skrajševanja čakalnih dob z vidika financiranja zdravstvenega varstva *RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA

 

4. Predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank – zakonodajna iniciativa

 

5. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Evropski pogled na sistemske rešitve problematike kreditov v švicarskih frankih (CHF)

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane