19. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 11. junij 2014


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 18. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

1 A. Potrditev mandatov državnih svetnikov * RAZŠIRITEV

Poročilo DVK o izidu nadomestnih volitev:

Porocilo_o_izidu_volitev_nadomestnih_clanov_Drzavnega_sveta

Poročilo Mandatno-imunitetne komisije:

Pregled_potrdil_in_potrditev_mandatov_Kontic_in_Matjasic

Sklep_k_potrditvi_novoizvoljenih_mandatov

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Vprašanja državne svetnice mag. Darije Kuzmanič Korva in državnega svetnika mag. Petra Požuna glede zaostrovanja pogojev za uveljavljanje pravice do zdraviliškega zdravljenja in sofinanciranja zdravstvenega letovanja otrok:

Vprasanje_Darje_Kuzmanic_Korva_in_Petra_Pozuna_-_letovanje_otrok

1Sklep_k_vprasanjem_ZZZS-mag._Korva_in_mag._Pozun_zdravil._zdravljenje_in_letovanje_otrok

- Vprašanja državnega svetnika mag. Steva Ščavničarja glede koriščenja EU sredstev:

Vprasanja_Ščavničarja_glede_koriscenja_EU_sredstev

Sklep_k_vprasanjem_Ščavničarja_glede_koriscenja_EU_sredstev

-Vprašanje Državnega svetnika Tonija Dragarja glede uvedbe sistema elektronskega računa:

Vprasanje_Tonija_Dragarja_glede_uvedbe_sistema_elektronskega_racuna

Sklep_k_vprasanju_Dragarja_glede_uvedbe_sistema_e-racuna

- Vprašanja državnega svetnika Branka Šumenjaka glede izračuna komunalnega prispevka za novozgrajeno komunalno infrastrukturo, sofinancirano z evropskimi sredstvi:

Vprasanje_Branka_Šumenjaka_-_komunalni_prispevki

Sklep_k_vprasanjem_Šumenjaka_-_izračun_komunalnega_prispevka

- Pobuda državne svetnice Bojane Potočan v zvezi z večjo vključenostjo različnih javnosti v pripravo zakonodaje:

Pobuda_B.Potočan_večja_vključenost_različnih_javnosti_v_pripravo_zakonodaje

Sklep_k_pobudi_B.Potocan_v_zvezi_z_vecjo_vkljucenostjo_razlicnih_javnosti_v_pripravo_zakondaje

- Pobuda Interesne skupine lokalnih interesov in državnega svetnika Dušana Strnada v zvezi z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih  gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12:

Pobuda_int.sk. lokalnih_interesov_in_Dusana_Strnada_-_oblikovanje_cen

Sklep_k_pobudi_int.sk. lokalnih_int._in_D.Strnada_-_oblikovanje_cen

- Vprašanje državnega svetnika Petra Vriska glede višine izdatkov za promocijo družb v večinski državni lasti:

Vprasanje_P.Vrisk_-_višna_sponzorskih_sredstev

Sklep_Vrisk

 

3. Predlog Deklaracije o ustavnih vidikih izvršitve odločbe Ustavnega sodišča  U-I-114/11 z dne 9. 6. 2011 (Ur. l. RS, št. 47/2011) o občini Ankaran, EPA 2007-VI

Predlog_deklaracije_o_ustavnih_vidikih_odlocbe_us_o_obcini_Ankaran

Mnenje Občinskega sveta Mestne občine Koper k predlogu deklaracije:

Sklep_MO_Koper

Poročilo Komisije DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Deklaracija_o_ustavnih_vidikih_izvrsitve_odlocbe_US_o_obcini_Ankaran

Točka je bila umaknjena z dnevnega reda 19. redne seje Državnega sveta.

 

4.    Pobuda državnega svetnika dr. Zorana Božiča za sprejem zahteve za začetek postopka za presojo ocene ustavnosti Odloka o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenje (Uradni list RS, št 39/14)

Pobuda_dr._Zorana_Bozica_za_oceno_ustavnosti_odloka_o_razpustitivi_DZ

Poročilo Mandatno-imunitetne komisije:

Porocilo_k_odloku_o_razpustitvi_DZ

Pobuda državnega svetnika dr. Zorana Božiča glede začetka postopka za presojo ocene ustavnosti Odloka o razpustitvi DZ RS in razpisu predčasnih volitev v DZ RS ni bila sprejeta.

 

5.    Predlog Kodeksa ravnanja članov Državnega sveta Republike Slovenije

Pobuda_za_sprejem_kodeksa

Poročilo Mandatno-imunitetne komisije:

Predlog_kodeksa_ravnanja_clanov_DS

Točka je bila preložena na eno od naslednjih sej Državnega sveta.

 

6.    Predlog razlage šestega odstavka 98. člena Poslovnika Državnega sveta

Mnenje Službe Državnega sveta za pravne in analitične zadeve:

Mnenje_sluzbe_glede_sestega_odstavka_98._clena_poslovnika_DS

Poročilo Mandatno-imunitetne komisije:

Predlog_razlage_sestega_odstavka_98._clena_poslovnika_DS

Sklep_k_razlagi_sestega_odstavka_98._clena_poslovnika_DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane