21. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 17. 9. 2014


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 20. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik_20._seja

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov
-  Vprašanja državnega svetnika Branimirja Štruklja glede napak pri obračunavanju in izplačilu dohodnine

Vprašanje B. Štrukelj_-_glede_obracunavanja_dohodnine

Sklep

-  Vprašanje državnega svetnika dr. Janvita Goloba v zvezi z zagotovitvijo vzdrževanja spominske plošče padlim in pogrešanim slovenskim rodoljubom – Primorcem, ki so padli na Kefaloniji 1943–1944

Vprasanje_dr._Golob - glede_vzdrzevanja_spominskega_obelezja_padlim_in_pogresanim_slovenskim_rodoljubom

Sklep

-  Pobuda državne svetnice mag. Darije Kuzmanič Korva za odprtje posebnih socialnih računov za nakazilo sredstev upravičencem do pravic iz javnih sredstev z blokiranimi oziroma zaprtimi bančnimi računi

Pobuda_Kuzmanic_Korve glede_odprtja_posebnih_socialnih_racunov

Sklep

- Vprašanje državnega svetnika Branka Šumenjaka glede ponovne pridelave slakdorne pese in proizvodnje sladkorja v Sloveniji

Vprašanje Branka Šumenjaka_glede_pridelave_sladkorne_pese

Sklep

- Vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna glede zahteve Pošte Slovenije, d. o. o., za namestitev hišnih predalčnikov za uporabnike poštnih storitev v posameznem stanovanju ali poslovnem prostoru ob vhodu v objekte v državni lasti

Vprasanja_Vladi_glede namestitve_hisnih_predalcnikov_na_objekte_v_drzavni_lasti_mag._Pozun

Sklep

- Ponovna obravnava pobude Dušana Strnada:

Ponovna_obravnava_pobude

 

3.    Devetnajsto redno poročilo o delu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v letu 2013, EPA 2099-VI

Točka je bila umaknjena z dnevnega reda 21. redne seje Državnega sveta.

 

4.  Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2013 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 2013 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2014, EPA 2026-VI
-    Poročilo je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora v Poročevalcu z dne 3. 6. 2014 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=41034E941A69EC79C1257CEC00443D25&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Poročilo komisije

Sklep

 

5. Poročilo Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK o poslovanju Sklada za leto 2013, EPA 2085-VI

Poročilo je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora v Poročevalcu z dne 24. 6. 2014 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=89033C5F59801ECCC1257D01003FD87A&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo komisije

Sklep

 

6.    Letno poročilo Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence o delu za leto 2013, EPA 2108-VI

Poročilo je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora v Poročevalcu z dne 4. 7. 2014 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=6C39BFD9708BCCCEC1257D0B0043F5C4&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo_komisije

Sklep

 

7.    Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2013, EPA 2025 - VI
−    Skupno poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora z dne 2. 6. 2014 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=7260E81A6E8804AAC1257CEC003EDFEC&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

Mnenje Komisije za državno ureditev:

Mnenje komisije

Sklep

 

8.    Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč 2013, EPA 2084 - VI  
−    Letno poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora z dne, 23. 6. 2014 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=223BEA2A8699E62EC1257D0100462BF2&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

Poročilo Komisije za državno ureditev:

Porocilo_komisije

Sklep

 

9.    Poročilo o stanju na področju zavarovalništva, Letno poročilo Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2013 in Finančni načrt Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2014, EPA 2095-VI
-    Poročilo je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora v Poročevalcu z dne 1. 7. 2014 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=7B6F421E249B7F2BC1257D080047D33E&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo_komisije

Sklep

 

10.    Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2013, EPA 31-VII

Poročilo  je objavljeno na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 29. 8. 2014 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=EA98942BA475D1ECC1257D43004B1F55&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

Poročilo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

Porocilu_komisije

Sklep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane