21. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

datum: 18. 9. 2019


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnikov 5. izredne seje in 20. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

a. Pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za ureditev prostega dostopa do sanitarij na počivališčih oziroma bencinskih servisih

Predlog sklepa

Sklep

 

b. Pobuda državnih svetnikov dr. Matjaža Gamsa in mag. Petra Požuna glede pisanja receptov za osebno rabo

Predlog sklepa

Sklep

 

c. Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata za dvig odstotka za odmero starostne pokojnine

Predlog sklepa

Sklep

 

d. Vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna glede napredka pri učinkovitejšem izvajanju 20.a člena Zakona o zdravniški službi v povezavi s specializanti s področja družinske medicine

Predlog sklepa

Sklep

 

e. Pobuda državnega svetnika Cvetka Zupančiča za poenotenje prakse pri predkupni pravici države za gozdne komplekse nad 30 ha po Zakonu o gozdovih

Predlog sklepa

Sklep

 

f. Pobuda Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, da se v proračunu RS zagotovi več sredstev za investicije ter omogoči učinkovitejše črpanje evropskih sredstev za projekte gradnje cest, šol in vrtcev ter za programe odpravljanja posledic naravnih nesrec

Predlog sklepa

Sklep

 

g. Pobuda Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Interesne skupine lokalnih interesov glede vključitve v proces priprave pokrajinske zakonodaje

Predlog sklepa

Sklep

 

h. Vprašanje državnega svetnika Franca Goloba v zvezi z neizpolnjenimi obveznostmi Ministrstva za okolje in prostor pri projektu Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 3. sklop

Predlog sklepa

Sklep

 

i. Pobuda Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v zvezi s preprečitvijo ukinitve študijskega programa ekološkega kmetijstva

Predlog sklepa

Sklep

 

j. Pobuda državnega svetnika Branka Tomažiča v zvezi s predlogom poimenovanja Velikega salona v Državnem zboru ob praznovanju dneva vrnitve Primorske matični domovini

Predlog sklepa

Sklep

 

k. Pobuda državnega svetnika Marjana Maučeca za ustavitev postopkov sprejemanja podzakonskih aktov, ki bi lahko neposredno ali posredno vplivali na položaj in pravice šoloobveznih otrok - pripadnikov večinskega naroda na dvojezičnih območjih do odločitve Ustavnega sodišča o Zahtevi za začetek  postopka za oceno ustanovnosti 48. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF, 63/13 in 46/16 - ZOFVI-L) in 11. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 - ZOsn-F in 11/18

Predlog sklepa

Sklep

 

l. Pobuda državnega svetnika Francija Rokavca za ustreznejšo ureditev omejevanja porabe alkohola in uporabe tobačnih izdelkov na pripadajočih funkcionalnih zemljiščih objektov, kjer se opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja

Predlog sklepa

Sklep

 

3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1B) - druga obravnava, EPA 685-VIII

 

4. Predlog Mnenja k Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2018, EPA 652-VIII

 

5. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega, tretjega in četrtega odstavka 5. člena, 25. in 25.a člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19)

 

6. Predlog Dopolnitve zahteve za oceno ustavnosti 3., 20., 40., 95., prvega odstavka 102., prvega in drugega odstavka 103., 104., ter 9. točke 108. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)

 

7. Predlog Finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 ter Predlog Kadrovskega načrta službe Državnega sveta za leti 2020 in 2021

Copyright 2018, Vse pravice pridržane