22. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

datum: 16. 10. 2019


Dnevni red: 

 

1. Odobritev zapisnika 21. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

a. Pobuda državnega svetnika mag. Petra Požuna za hitrejšo neposredno preskrbo izvajalcev zdravstvene dejavnosti in socialnovarstvenih zavodov s cepivi

Predlog sklepa

Sklep

 

b. Pobude državnega svetnika Tomaža Horvata za ureditev cestne in kolesarske infrastrukture na območju občine Kanal ob Soči

Predlog sklepa

Sklep

 

c. Pobudi državnega svetnika Srečka Ocvirka v zvezi s statusom večnamenskih poti na visokovodnih nasipih in ob akumulacijskih bazenih hidroelektrarn na Spodnji Savi

Predlog sklepa 

Sklep

 

d. Vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna glede javne razprave o osnutku Predloga zakona o dolgotrajni oskrbi

Predlog sklepa

Sklep

 

e. Pobuda državnega svetnika Bogomirja Vnučca v zvezi s postavitvijo manež na kmetijskih zemljiščih

Predlog sklepa

Sklep

 

f. Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata za sistemsko rešitev problematike starajočega se prebivalstva in zagotovitev ustreznega vira sredstev za financiranje programov in izgradnjo utreznih nastanitvenih zmogljivosti za osebe z demenco

Predlog sklepa

Sklep

 

3. Predlog Mnenja k Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (DP2020), EPA 795-VIII

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021), EPA 796-VIII

 

5. Predlog Mnenja k Predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) - nujni postopek, EPA 794-VIII

 

6. Predlog Mnenja k Predlogu Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK) - druga obravnava, EPA 778-VIII 

 

7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu – zakonodajna iniciativa

 

8. Predlog zakona o spremembi Kazenskega zakonika – zakonodajna iniciativa

 

9. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti – zakonodajna iniciativa

 

10. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – zakonodajna iniciativa

 

11. Predlog Dopolnitve Zahteve za oceno ustavnosti 48. člena Zakona o  osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07,  107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) in 11. člena Zakona o   posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju  vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 – ZOsn-F in 11/18)

 

12. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Znakovni jezik za vse

Copyright 2018, Vse pravice pridržane