26. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

datum: 26. 2. 2020


Dnevni red:

 

1. Odobritev zapisnika 25. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

a. Vprasanje državnega svetnika Alojza Kovšce v zvezi z oteženimi diplomatskimi potmi med Slovenijo in Marokom

Predlog sklepa  

Sklep

 

b. Pobudi državnega svetnika Marjana Maučeca za razglasitev leta 2020 za Resslovo leto in vključitev Slovenije v vzpostavitev Resslovega mostu - spomenika petih držav Avstrije, Češke, Hrvaške, Italije in Slovenije

Predlog sklepa  

Sklep

 

c.  Pobuda državnega svetnika Marjana Maučeca glede izvajanja obrambe pred točo

Predlog sklepa 

Sklep

 

d. Vprašanji Intreresne skupine negospodarskih dejavnosti glede zaščite semenske banke ob prodaji Semenarne Ljubljana ter o dostopnosti avtohtonih semen v komercialni prodaji

Predlog sklepa  

Sklep

 

e. Pobuda državnega svetnika Branimirja Štruklja za ratifikacijo Sporazuma med Republiko Slovenijo in Organizacijo združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) o preoblikovanju in delovanju IZUM - Regionalnega centra za knjižnične informacijske sisteme in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti v Unescov center II. kategorije

Predlog sklepa  

Sklep

 

f. Vprašanja državnega svetnika Ladislava Rožiča glede koriščenja pravice do krajšega delovnega časa zaradi starševstva (50. člen ZSDP-1) in razporejanja na delo v zelo neugodnem delovnem času

Predlog sklepa  

Sklep

 

g. Vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede financiranja društev

Predlog sklepa  

Sklep

 

h. Pobuda državnega svetnika Alojza Kovšce Komisiji za preprečevanje korupcije Republike Slovenije v zvezi s končanjem postopka zoper predsednika Državnega sveta in o odstranitvi netočne informacije na njihovi spletni strani

Predlog sklepa 

Sklep

 

i. Vprašanja državne svetnice mag. Marije Lah glede aktivnosti v zvezi z implementacijo Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva  nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB) in glede zagotavljanja sredstev za kritje povečanih stroškov sodnega sistema zaradi vodenja postopkov po ZPSVIKOB

Predlog sklepa 

Sklep

 

j. Vprašanja državnega svetnika Dušana Strnada glede delovanja Slovenske čebelarske akademije

Predlog sklepa 

Sklep

 

k. Pobuda državnega svetnika Marjana Maučeca  glede  veljavnosti karte poplavne ogroženosti

Predlog sklepa 

Sklep

 

l.  Vprašanje državnega svetnika Franca Goloba v zvezi z neodzivom Ministrstva za okolje in prostor na pismo Sveta koroške regije glede preoblikovanja družbe Stanovanjsko podjetje Ravne, d. o. o.

Predlog sklepa  

Sklep

 

3. Prihodnost evropske demokracije

Svoje poglede na prihodnost evropske demokracije je predstavil poslanec Evropskega parlamenta dr. Milan Zver.

 

4. Predstavitev poročila Evropske komisije Slovenija - Zdravstveni profil države 2019

- Poročilo je predstavil vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Zoran Stančič.  

 

5. Predlog zakona o spremembah Zakona o javnem naročanju - zakonodajna iniciativa

 

6. Predlog zakona o spremembi Zakona o poslancih - zakonodajna iniciativa ***UMIK

 

7. Predlog zakona o spremembah Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave - zakonodajna iniciativa

 

8. Predlog zakona o spremembi Zakona o knjižničarstvu - zakonodajna iniciativa

 

9. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Slovenija prihodnosti v luči podnebnih sprememb – je zadrževanje vode nuja ali možnost v procesu prilagajanja podnebnim spremembam

 

10. Predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami – zakonodajna iniciativa  *RAZŠIRITEV

 

11. Poziv Ustavnega sodišča Republike Slovenije, da se Državni svet izjavi o odgovoru Državnega zbora Republike Slovenije in mnenju Vlade Republike Slovenije glede predloga Državnega sveta za zadržanje izvrševanja Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) v povezavi z Zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 3., prvega odstavka 4., drugega odstavka 6. v povezavi s 25., 7., 21., desetega odstavka 25., prvega odstavka 29., 30., 39. in 41. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19)  **RAZŠIRITEV

           1. Primer javno objavljenega dokumenta na spletni strani Banke Slovenije

           2. Dopis Okrožnega sodišča v Mariboru z dne 4. 11. 2019,

           3. Dopis_Vrhovnega_sodisca RS z dne 30. 9. 2019

           4. izpis s spletne strani Banke Slovenije URL: https://www.bsi.si/mediji/1448/zahtevek-za-izplacilo-pavsalnega-nadomestila-na-podlagi-zpsvikob

Copyright 2018, Vse pravice pridržane