28. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 15. 4. 2015


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 27. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Vprašanje Interesne skupine lokalnih interesov glede izplačila odškodnin za škodo, ki jo povzročajo zavarovane prostoživeče živalske vrste:

Vprašanje

Sklep

- Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata, mag., glede zagotavljanja storitev paliativne oskrbe na Goriškem v okviru posebne službe VDC Nova Gorica, Enota Stara Gora:

Pobuda

Sklep

- Vprašanji državne svetnice mag. Darije Kuzmanič Korva glede problematike sofinanciranja programov stanovanjskih in bivalnih skupin za osebe s težavami v duševnem zdravju:

Vprasanji

Sklep

- Pobuda Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi z zagotovitvijo proračunskih sredstev za izvajanje začasnih ukrepov razvojne podpore na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje:

Pobuda

Sklep

 

3.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1A) – skrajšani postopek, EPA 360-VII
-    Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora v Poročevalcu z dne 2. 3. 2015 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=EA956CBDAE44782BC1257DFC005227F0&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

-    Mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Mnenje

Sklep

 

4.    Predlog zakona o spremembah Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU-A) - skrajšani postopek, EPA 390-VII
-    Predlog zakona je bil objavljen v Poročevalcu Državnega zbora dne 13. 3. 2015 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=D8841C36126223A7C1257E070034BA53&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

-    Mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:

Mnenje

- Poročilo Odbora DZ k predlogu zakona:

Porocilo

Sklep

 

5.    Predlog zakona o spremembi Zakona o kmetijstvu (ZKme-1C) - skrajšani postopek, EPA 381-VII
- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu, z dne 6. 3. 2015:

Predlog zakona

-  Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

Mnenje

- Poročilo Odbora DZ k predlogu zakona:

Porocilo

Sklep

 

6. Pobuda za dopolnitev Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona o dopolnitvi Ustave Republike Slovenije glede omejitve pasivne volilne pravice in pobuda za nadaljevanje zakonodajnega postopka, ki se nanaša na spremembe zakonodaje v zvezi s prenehanjem mandata pravnomočno obsojenim funkcionarjem

Pobuda_državnega svetnika Branka Šumenjaka

Porocilo Komisije DS za državno ureditev_k_pobudi_državnega svetnika Branka Šumenjaka

Predlagatelj pobude, državni svetnik Branko Šumenjak, je na seji Državnega sveta zaradi nepodpore nekaterih interesnih skupin pobudo umaknil.

 

7.    Pobuda Interesne skupine negospodarskih dejavnosti za sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta

Pobuda

Amandma IS lokalnih interesov

Amandma IS negospodarskih dejavnosti

Porocilo Mandatno imunitete komisije DS

Sklep

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane