28. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

datum: 15. 4. 2020


Dnevni red:

 

A1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata državnemu svetniku Francu Kanglerju  *RAZŠIRITEV

 

1. Potrditev zapisnikov 26. redne, 10. izredne (1. korespondenčne) in 11. izredne (2. korespondenčne) seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

a. Pobuda državnega svetnika Marjana Maučeca Vladi Republike Slovenije glede podelitve štipendije in enkratnega solidarnostnega dodatka

Predlog sklepa 

Sklep

 

b. Pobuda in vprašanje državnega svetnika Danijela Kastelica v zvezi z upravljanjem FIHO in razrešitvami predstavnikov invalidskih organizacij s ključnih mest v Svetu FIHO in komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim organizacijam (Priloga)

Predlog sklepa (Priloga)   

Sklep

 

c. Vprašanje  Interesne skupine negospodarskih dejavnosti  glede poteka in financiranja projektov, ki se financiranjo iz evropskih sredstev, ter zaposlitvami posameznikov, ki so vezane na te projekte v času trajanja epidemije nalezljive bolezni SARSCoV-2 (COVID-19)

Predlog sklepa  

Amandmaja_k_predlogu_sklepa  

Sklep

 

3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1F) – skrajšani postopek, EPA 959-VIII

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o športu (ZŠpo-1A) – skrajšani postopek, EPA 1000 - VIII

 

5. Predlog Izjave o mnenju Vlade Republike Slovenije o Zahtevi Državnega sveta za oceno ustavnosti prvega odstavka 3., prvega odstavka 4., drugega odstavka 6. v povezavi s 25., 7., 21., desetega odstavka 25., prvega odstavka 29., 30., 39. in 41. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19)

 

5A. Predlog Dopolnitve Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1E) *RAZŠIRITEV

 

6. Predlog Poročila o delu Državnega sveta v 2019

Predlog poročila je bil sprejet, lektorirana verzija je v pripravi in  bo objavljena naknadno.

 

7. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o načinu dela Državnega sveta v času epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) *UMIK

POPRAVEK  

Stalisce Interesne skupine lokalnih interesov   

Stalisce Interesne skupine delodajalcev

Predlog sklepa NOVO!!!

 

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane