30. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 10. 6. 2015


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 29. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Pobuda državnih svetnikov Tomaža Horvata, mag., Samerja Khalila in mag. Steva Ščavničarja glede pravice do zdravstvenega varstva za osebe s statusom vojnega veterana:

Pobuda

Sklep

- Pobuda Interesne skupine lokalnih interesov glede financiranja občin po 1. 7. 2015:

Pobuda

Sklep

- Vprašanje državnega svetnika Rudija Matjašiča:  ureditev zakonodaje, ki bi razrešila probleme, povezane z obratovanjem rudnikov in površinskih kopov – kamnolomov, ter dokončna in dolgoročna ureditev stanja glede pridobivanja dovoljenj in rudarskih pravic:

Vprašanje

Sklep

 

3.    Volitve predsednika Državnega sveta ob izteku prve polovice V. mandata Državnega sveta

- Predlog interesnih skupin DS za volitve predsednika Državnega sveta ob izteku prve polovice V. mandata Državnega sveta:

Predlog IS_kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Stališče IS_negospodarskih_dejavnosti

Predlog_sklepa_IS_delodajalcev

Stalisca_IS_delodajalcev

Stalisca_IS_delojemalci

Stalisca_IS_kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Stalisce_IS_lokalnih_interesov

Sklep

 

4.    Volitve podpredsednika Državnega sveta ob izteku prve polovice V. mandata Državnega sveta

- glej predloge in stališča interesnih skupin Državnega sveta pod točko 3

Sklep

 

5.    Volitve predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta ob izteku prve polovice V. mandata Državnega sveta

- glej predloge in stališča interesnih skupin Državnega sveta pod točko 3

- dopis predsednika Državnega sveta:

Pismo_drzavnim_svetnikom

- Predlog kandidatnih list komisij Državnega sveta, usklajenih s Kolegijem Državnega sveta:

Predlog

Sklep

 

6.    Predstavitev Predloga usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije

Predstavitev so podali minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič in generalni direktor Direktorata za energijo Ministrstva za infrastrukturo Danijel Levičar s strokovno sodelavko Urško Dolinšek.

Energetski_koncept_Slovenije_2015

 

7.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-E) - nujni postopek, EPA 505-VII

Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora. 

Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=096E8495D958DC46C1257E430048DD9D&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Skupno poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov:

Porocilo

- Poročilo Odbora DZ za finance in monetarno politiko k dopolnjenemu predlogu zakona:

Porocilo

- Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo

Sklep

 

8.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini (ZT-1A) - druga obravnava, EPA 440-VII

-    Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora v Poročevalcu z dne 7. 4. 2015.

Spletna povezava:
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=431ABC8CB483D36EC1257E200040AF34&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Mnenje

- Poročilo Odbora DZ za gospodarstvo k dopolnjenemu predlogu zakona:

Porocilo

Sklep

 

9.    Predlog zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) - druga obravnava, EPA 497-VII

    Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora v Poročevalcu z dne 8. 5. 2015.

Spletna povezava:
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=BF4FFA992E85509FC1257E3F002B26C4&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Poročilo

- Stališče Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev:

Stalisce

Sklep

 

10.    Pobuda za sprejem zahteve za oceno ustavnosti prvega odstavka 85. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15)

-    Pobuda Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev in  državnega svetnika mag. Steva Ščavničarja:

Pobuda

- Poročilo Komisije za državno ureditev:

Porocilo

Sklep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane