33. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 14. oktober 2015


Dnevni red:

1.  Odobritev zapisnika 32. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

−    Vprašanji državnega svetnika Tomaža Horvata, mag., glede organizacije službe nujne medicinske pomoči na Goriškem:

Vprasanje

Sklep

−   Vprašanje državnega svetnika Alojza Glavača glede dolžnosti »malih« imetnikov vodne pravice vodenja monitoringa gladin podzemne vode:

Vprasanje

Sklep

−  Pobuda državnega svetnika Uroša Brežana glede izpitnih centrov:

Pobuda

Sklep

 

3.    Nagovor predsednika Državnega zbora Republike Slovenije

 

4.    Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (DP2016), EPA 760-VII

in

5.    Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017), EPA 761-VII

−    Predlog proračuna je objavljen na spletni strani Državnega zbora z dne 25. 9. 2015 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=D2BFAB769E7B1875C1257ECB00525877&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc
−    Besedilo proračunskega memoranduma za obdobje 2016-2017 ste prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=CDD832E2EF1FB4F1C1257ECB00539607&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

- Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo

- Skupno poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov:

Skupno_porocilo

- Poročilo Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport:

Porocilo

Sklep

 

6.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah – skrajšani postopek, EPA 722-VII
−    Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora z dne 1. 9. 2015 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=45AA5696602C4EFEC1257EB30048A039&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc
−    Mnenje Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport:

Mnenje

Sklep

 

7.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o minimalni plači (ZMinP-A) – druga obravnava, EPA 729-VII
−    Predlog zakona je bil objavljen v Poročevalcu Državnega zbora dne 10. 9. 2015 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=42149829D1C84E8FC1257EBC00482E32&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc
−    Poročilo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:

Porocilo

Stališče Interesne skupine delodajalcev:

Stalisce s predlogom amandmaja

Predlog sklepa

Pojasnilo: Državni svetniki so pri tej točki sprejeli predlagani amandma IS delodajalcev, predloga sklepa s sprejetim amandmajem pa ne.

 

8.   Obravnava zaključkov posveta Inženirji in gospodarstvo/I

Razprava in odločanje o tej točki dnevnega reda seje se preloži na eno od naslednjih sej Državnega sveta Republike Slovenije.

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane