34. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum: 11. 11. 2015


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 33. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

- Odobritev zapisnika 16. izredne (1. korespondenčne) seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

- Odobritev zapisnika 17. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Vprašanje in pobuda državnega svetnika Janka Požežnika v zvezi z neodplačno ustanovitvijo služnosti na nepremičninah v lasti Republike Slovenije:

Vprasanje in pobuda

Sklep

- Vprašanje državnega svetnika Janka Požežnika v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalnih voda:

Vprašanje

Sklep

- Vprašanja državnega svetnika Dušana Strnada v zvezi z zahtevami upravnih enot po urejenem lastništvu kategoriziranih javnih cest oziroma urejene služnostne pravice ob izdajanju gradbenih
dovoljenj za posege v prostor:

Vprasanja

Sklep

- Pobuda Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance glede razrešitve vprašanja prikritega oderuštva bank:

Pobuda

Sklep

 

3. Seznanitev z aktualnimi dogajanji v zvezi z begunsko krizo v Republiki Sloveniji

- Zahteva Interesne skupine lokalnih interesov:

Zahteva

- Pobuda državnega svetnika Bojana Kekca s predlogom sklepov:

Pobuda

Sklep

 

4.    Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (DP2016), EPA 760-VII
-    Dopolnjen predlog proračuna je objavljen na spletni strani Državnega zbora z dne 2. 11. 2015 in ste prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=2515E44D1655DB35C1257EF1004E08E5&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc
-    Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo

Sklep

 

5.    Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017), EPA 761-VII
-    Dopolnjen predlog proračuna je objavljen na spletni strani Državnega zbora z dne 2. 11. 2015 in ste prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C7326684C2A59AFAC1257EF1004E3527&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

- Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo

Sklep

 

6.    Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) – nujni postopek, EPA 782-VII
-    Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora z dne 25. 9. 2015 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=F5F6A782AF4992C4C1257ECB004FA229&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc
-    Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo

-    Skupno poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov:

Skupno porocilo

Sklep

 

7.    Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1H) - nujni postopek, EPA 784-VII
-    Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora z dne 25. 9. 2015 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=122D1D939DAB2811C1257ECB004E7487&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Skupnosti občin Slovenije:

Mnenje

- Pripombe Združenja mestnih občin Slovenije:

Pripombe

- Mnenje Občine Ormož:

Mnenje

- Predlogi amandmajev Združenja občin Slovenije:

Amandmaji

- Skupno poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj  in Interesne skupine lokalnih interesov:

Skupno porocilo

Sklep

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane