38. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

datum: 17. 3. 2021


Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 37. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije (Št. 060-01-2/2021)

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov (Št. 020-04-1/2021)

Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

a. Vprašanje državnih svetnikov Bojana Režuna in Tomaža Horvata v zvezi z večletnim finančnim okvirom 2021-2027 in Načrtom za okrevanje in odpornost 

Predlog sklepa   

Sklep

 

b. Pobuda_Interesne skupine negospodarskih dejavnosti za zagotovitev čim večje količine učinkovitih in varnih cepiv proti COVID-19 in pristopu k licenčni proizvodnji cepiv s pomočjo domače farmacevtske industrije

Predlog sklepa   

Sklep

 

c. Pobuda in vprašanje državnega svetnika Tomaža Horvata  v zvezi z enkratnim solidarnostnim dodatkom za izboljšanje socialnega položaja starejših oseb brez pokojnine ali nizkimi dohodki   

Predlog sklepa  

Sklep

 

d. Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata glede upoštevanja dni predhodnih pregledov in testiranj pri refundaciji nadomestila plače delodajalcem za primere darovanja krvotvornih matičnih celic

Predlog sklepa  

Sklep

 

e. Pobuda državnega svetnika Janoša Kerna za vključitev dela kulturnega in športnega sektorja v Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19

Predlog sklepa   

Sklep

 

f. Pobuda Interesne skupine negospodarskih dejavnosti za uporabo računalniškega modela Inštituta Jožef Stefan pri načrtovanju bodočih ukrepov  za zmanjšanje posledic epidemije COVID-19

Predlog sklepa 

Sklep

 

g. Pobuda državnega svetnika Dejana Crneka za spremembe in dopolnitve podzakonskih aktov na področju socialnovarstvenih storitev v povezavi s pomočjo družini na domu

Predlog sklepa  

Sklep

 

h. Vprasanji državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa glede stališča Vlade Republike Slovenije in Državnega zbora Republike Slovenije do avtonomnega orožja

Predlog sklepa  

Sklep

 

i. Vprašanja državnega svetnika Dušana Strnada glede pokritosti obmejne občine Osilnica in drugih obmejnih občin z optičnim omrežjem in mobilnim signalom

Predlog sklepa   

Sklep

 

j. Pobuda državnega svetnika Francija Rokavca glede financiranja gradenj in urejanja kategoriziranih državnih kolesarskih povezav

Predlog sklepa  

Sklep

 

3. Predlog Mnenja k Predlogu deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju 2021–2024, EPA 1656-VIII, EU U 992 (Št. 008-01-8/2021)

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-H) - skrajšani postopek, EPA 1643-VIII (Št. 601-01-1/2021)

 

5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke (ZZOKPOHO) - druga obravnava, EPA 1636-VIII (Št. 713-01-1/2021)

 

6. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E) - druga obravnava, EPA 1621-VIII (Št. 805-01-1/2021)

 

7. Predlog Mnenja k Poročilu o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2019, EPA 1667-VIII (Št. 326-01-1/2021)

Copyright 2018, Vse pravice pridržane