41. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 8. 6. 2016


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 40. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

      Odobritev zapisnika 21. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

       Pobuda državnega svetnika Janka Požežnika za spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020:

Pobuda

Sklep

       Vprašanji državnega svetnika Bojana Kekca, mag. inž. energ., v zvezi z zapleti pri podpisu pogodbe za projekt Hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov na območju Dolenjske:

Vprasanje

Sklep

        Vprašanja državnega svetnika Jožeta Slivška glede t. i. financializacije kot temeljne državne ekonomske usmeritve, s poudarkom na politiki razvoja pokojninskega sistema v Sloveniji:

Vprašanje

Sklep

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) - nujni postopek, EPA 1278-VII

    Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora z dne 26. 5. 2016:

Predlog zakona

    Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo

    Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Porocilo

Sklep

 

4. Predlog zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) - druga obravnava, EPA 1139-VII

    Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora z dne 4. 4. 2016.

    Spletna povezava:     https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=250C1EBE34ABBE94C1257F8B003E6CDF&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

    Mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Mnenje

     Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Porocilo

Sklep

 

5.    Predlog zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic – druga obravnava (ZKUASP), EPA 1174-VII
       Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora dne 18. 4. 2016.
       Spletna povezava:     https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=04318352C74E7D5BC1257F99003E6E44&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

       Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo

       Poročilo Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport:

Porocilo

Sklep

 

6.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2B) - druga obravnava, EPA 1153-VII
       Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora z dne 11. 4. 2016.
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=3EFA3369B00BD2F2C1257F920042DAC5&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

       Poročilo Odbora Državnega zbora za gospodarstvo z Dopolnjenim predlogom zakona:

Porocilo

       Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Mnenje

Sklep

 

7.    Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2015, EPA 1238-VII
       Besedilo poročila je objavljeno na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 13. 5. 2016.
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=94098CA571D5A5AFC1257FB5004ACC98&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

       Poročilo Komisije za državno ureditev:

Porocilo

Sklep

 

8. Obravnava zaključkov posveta z naslovom Vloga rezerve pri zagotavljanju vzdržljivosti obrambno-varnostnih sistemov Slovenije

    Poročilo Komisije za državno ureditev s predlogi zaključkov:

Porocilo

Sklep

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane