42. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

datum: 7. 7. 2021


 

1. Potrditev zapisnikov 41. redne in 24. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije (št. 060-01-6/2021 in št. 061-01-4/2021) 

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov (št. 020-04-1/2021) 

  • Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.  
  • Pregled_pobud_in_vprasanj_na_42._seji

1. Pobuda Interesne skupine negospodarskih dejavnosti za tolmačenje določb Zakona o tujcih

Predlog sklepa

Sklep

 

2. Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata za čimprejšnjo zagotovitev večje dostopnosti storitev medicine dela na podlagi takojšnjega sprejema interventnih ukrepov in hkratne priprave sistemskih sprememb na navedenem področju.

Predlog sklepa 

Sklep

 

3. Pobuda državnega svetnika Danijela Kastelica za zagotavljanje enakih možnosti, aktivnega socialnega vključevanja in doseganje najvišje možne ravni zdravja invalidov v okviru nacionalnih dokumentov in javnih razpisov za črpanje evropskih sredstev v povezavi z Večletnim finančnim okvirom za obdobje 2021-2027

Predlog sklepa

Sklep

 

 

4. Pobuda državnega svetnika Toneta Hrovata za spremembo zakonske ureditve glede usposabljanja za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi za osebe, ki so pridobile najmanj IV. ali višjo stopnjo izobrazbe kmetijske smeri

Predlog sklepa

Sklep

 

5. Pobuda državnega svetnika Toneta Hrovata za proučitev možnosti prilagoditve oziroma spremembe starostne omejitve za usposabljanje kandidata za voznika kategorije F ali izpita za traktor, predvsem v okviru srednješolskega izobraževanja

Predlog sklepa

Sklep

 

6.Vprašanji državnega svetnika Branka Tomažiča glede zaprtja namakalnega sistema Vogršček

Predlog sklepa

Sklep

 

7. Pobuda Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi s problematiko na področju odpadkov oziroma odpadnega blata iz komunalnih čistilnih naprav

Predlog sklepa

Sklep

 

3. Predstavitev Šestmesečnega programa predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije s prednostnimi nalogami predsedstva v drugi polovici leta 2021, EPA 1980-VIII (št. 008-02-26/2021) 

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS-B) – druga obravnava, EPA 1725-VIII (št. 010-02-3/2021) 

 

5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) – skrajšani postopek, EPA 1865-VIII (št. 411-04-1/2021) 

 

6. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2020, EPA 1827–VIII (št. 172-01-2/2021) 

 

7. Predlog Sklepa k Problematiki oskrbe Obale in Krasa s pitno vodo (št. 802-01-4/2021) 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane