44. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 12. 10. 2016


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 43. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

Odobritev zapisnika 23. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

Odobritev zapisnika 24. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

    -  Pobuda Komisije DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj glede vzpostavitve enotne številke na nivoju države za potrebe pridobivanja informacij o kontaktnih podatkih pristojnih inšpekcijskih služb:

Pobuda

Sklep

 

3.    Predlog zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) – druga obravnava, EPA 1408-VII - UMIK

 

4.    Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017-A), EPA 1483-VII

   -   Predlog proračuna je objavljen na spletni strani Državnega zbora z dne 28. 9. 2016.  
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=71D82C12B8688CBAC125803C002FB25F&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

       Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo

        Skupno poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov:

Skupno porocilo

         Odgovor Ministrstva za finance na ustno zastavljeno vprašanje glede vključenosti 3. razvojne osi v predlog sprememb proračuna za leto 2017 in predlog proračuna za leto 2018:

Odgovor

Sklep

 

5.    Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018), EPA 1484-VII

     Predlog proračuna je objavljen na spletni strani Državnega zbora z dne 28. 9. 2016.  
     Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=B8A11220F6C485ADC125803C0033735E&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

      Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo

      Skupno poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov:

 Skupno_porocilo

      Odgovor Ministrstva za finance na ustno zastavljeno vprašanje glede vključenosti 3. razvojne osi v predlog sprememb proračuna za leto 2017 in predlog proračuna za leto 2018:

Odgovor

Sklep

 

6.    Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) - nujni postopek, EPA 1487-VII

       Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora z dne 28. 9. 2016. 
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=AFE4E07E2909BD9DC125803C0038E54A&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

       Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo

       Skupno poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov:

Porocilo

Sklep

 

7.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-C), druga obravnava, EPA 483-VII  - UMIK

8.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu (ZDSve-C), druga obravnava, EPA 560-VII - UMIK

9.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih (ZPos-G), druga obravnava, EPA 559-VII - UMIK

10.    Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS –J), druga obravnava, EPA 561-VII  - UMIK

11.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah predsednika republike (ZVPR-B), druga obravnava, EPA 564-VII  - UMIK

12.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K), druga obravnava, EPA 563-VII- UMIK

13.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S), skrajšani postopek, EPA 482-VII - UMIK

 

14.    Pobuda za sprejem zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 69., drugega in tretjega odstavka 74., štirinajstega odstavka 77., 82. in 86. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16)

-    Pobuda državnega svetnika dr. Zorana Božiča:

Pobuda

-     Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Porocilo

Sklep

 

15.    Pobuda za sprejem zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 86. člena in 87. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ, Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT) ter 190. in 191. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15)

-  Pobuda državnega svetnika Alojza Kovšce:

Pobuda

-   Poročilo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:

Porocilo

Sklep

 

16.    Obravnava zaključkov posveta "Mlečna kriza – kako jo rešiti?"
-        Poročilo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s predlogi zaključkov:

Porocilo

Sklep

 

17.    Obravnava zaključkov posveta Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o visokem šolstvu: učni jezik v visokem šolstvu
-       Poročilo Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport s predlogi zaključkov:

Porocilo

Sklep

 

18. Obravnava zaključkov posveta Izvajanje lokalnih javnih služb  - RAZŠIRITEV

-     Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Porocilo

Sklep

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane