49. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 15. 3. 2017


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 48. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 Odobritev zapisnika 27. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov
-      Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen). Predloži se jih v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

Pobudi državnega svetnika Tomaža Horvata, mag. prava, v zvezi z ureditvijo postopkov ugotavljanja vrste in stopnje telesnih okvar, s poudarkom na ažuriranju seznama telesnih okvar:

Pobudi

Sklep

Pobuda državnega svetnika Rudija Matjašiča, mag. posl. ved, glede izgradnje doma za starejše v občini Starše:

Pobuda

Sklep

Pobudi državnega svetnika Rudija Matjašiča, mag. posl. ved, v zvezi z ureditvijo protipoplavne zaščite na desnem bregu Drave na območju občine Starše:

Pobuda

Sklep

 

3.    Letni poročili Evropskega računskega sodišča za leto 2015
-      Letni poročili je predstavil Samo Jereb, član Evropskega računskega sodišča.
Spletna povezava: http://eca-publications.eu/audit-in-brief/2015-annual-reports/sl/

 

4.    Delovni program Evropske komisije za leto 2017 in Bela knjiga o prihodnosti EU
-      Delovni program in Belo knjigo je predstavil Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji:

Delovni program 

Bela knjiga
 

 

5.    Predlog družinskega zakonika (DZ) – druga obravnava, EPA 1682-VII
-      Predlog zakonika je bil objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 20. 12. 2016.
   Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=0985A147D40523C0C125808F004FBEFE&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc
     

        Mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:

Mnenje

        Poročilo Odbora DZ za delo,družino,soc. zadeve in invalide z dop. predlogom zakonika: 

 Porocilo

Sklep

 

6.    Predlog zakona o vajeništvu (ZVaj) - druga obravnava, EPA 1711-VII
-      Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 16. 1. 2017. 
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=B0BE792250796E65C12580AA00407AAB&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc
-    Poročilo Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport: 

Porocilo

Sklep

 

7.    Pobuda za sprejem dopolnitve Zahteve za oceno ustavnosti 86. člena in 87. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ, Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT) ter 190. in 191. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15)

Pobuda državnega svetnika Alojza Kovšce: 

Pobuda

Poročilo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide: 

Porocilo

Sklep

 

8.    Sedemnajsto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2013, 2014 in 2015, EPA 1707-VII
-      Poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 12. 1. 2017.  
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C1257A70003EE749C12580A60051C842&db=kon_akt&mandat=VII&tip=doc

 Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo

Sklep

 

9.    Zaključki posveta Vajeništvo – pot do kakovostnega kadra

Poročilo Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport z zaključki posveta: 

Porocilo

Sklep

 

10.    Zaključki posveta Javna raba slovenščine: stanje, zakonodajne rešitve in strategija

Poročilo Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport z zaključki posveta: 

Porocilo

Sklep

 

11.    Zaključki posveta Reorganizacija centrov za socialno delo 

Poročilo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide z zaključki posveta: 

Porocilo

Sklep
  

 

 

 

 

       

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane