51. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 17. 5. 2017


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 50. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije:

Zapisnik

Odobritev zapisnika 28. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije:

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov:

Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen). Predloži se jih v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

- Vprašanja državnega svetnika Tomaža Horvata, mag. prava, glede domnevnih kršitev pravic zavarovancev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v zvezi z odmero pokojnine:

Vprasanja

Sklep

- Vprašanje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance v zvezi z delovanjem Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško in potekom dela meddržavne komisije:

Vprasanje

Sklep

 - Pobuda državnega svetnika Rudija Matjašiča, mag. posl. ved, glede spremembe Pravilnika o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 2/17):

Pobuda

Sklep

- Vprašanja državnega svetnika Miloša Poholeta glede problematike nelegalno postavljenih objektov za oglaševanje:

Vprašanja

Sklep

 

3.   Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-A) – nujni postopek, EPA 1890-VII
-    Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 7. 4. 2017.
     Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=A223DB72211F2D44C12580FB0039886B&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc
-    Skupno poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupina lokalnih interesov:

Skupno poročilo

-     Mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Mnenje

-     Poročila Odbora Državnega zbora za finance in monetarno politiko z dopolnjenim predlogom zakona:

Porocilo_odbora

Sklep

 

4.   Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1C) - skrajšani postopek, EPA 1861-VII
-    Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 24. 3. 2017.  
     Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=2EDFF295E4F1C92AC12580ED003EB635&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

-     Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Mnenje

-     Poročila Odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor z dopolnjenim predlogom zakona:

Porocilo_odbora

Sklep

- Stališče z amandmajem Interesne skupine lokalnih interesov:

Stalisce

5.    Predlog zakona o probaciji (ZPro) - druga obravnava, EPA 1849-VII
-      Predlog zakona je bil objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu dne 16. 3. 2017.
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=13AF89DA66C545A1C12580E6004D9616&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

-      Mnenje Komisije za državno ureditev:

Mnenje

-     Poročilo Odbora za pravosodje z dopolnjenim predlogom zakona:

Porocilo

Predlog sklepa

 

6.    Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2016, EPA 1898-VII

       Poročilo je bilo objavljeno na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 13. 4. 2017.
      Spletna povezava:https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=62E6C37042440090C1258102003AD6A4&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

- Poročilo Komisije za državno ureditev:

Porocilo

Sklep

 

7.    Letno poročilo o poslovanju Specializiranega državnega tožilstva za leto 2016, EPA 1768-VII
-      Poročilo je bilo objavljeno na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 16. 2. 2017.    
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=3404F87DF06D9107C12580C9004FA8E9&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

-       Poročilo Komisije za državno ureditev:

Porocilo

Sklep

 

8.    Letno poročilo o poslovanju Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu RS (Posebni oddelek) za leto 2016, EPA 1767-VII
-    Poročilo je bilo objavljeno na spletni strani DZ dne 16. 2. 2017.
     Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=0F1A0630281EBD97C12580C800514A8D&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

-     Poročilo Komisije za državno ureditev:

Porocilo

Sklep

 

9.    Letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2016, EPA 1899-VII
-      Poročilo je bilo objavljeno na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 14. 4. 2017.
       Spletna povezava:https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=67BFA1D083E7E469C1258102003BDB78&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

-      Poročilo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:

Porocilo

Sklep

 

10.    Redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2016, EPA 1916-VII
-        Poročilo je bilo objavljeno na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 20. 4. 2017.
         Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=1FA7C23C26674BB6C12581080055988B&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

-         Poročilo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:

Porocilo

Sklep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane