53. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 5. 7. 2017


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 52. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 

    -  Pobuda državnega svetnika Rudija Matjašiča, mag. posl. ved, v zvezi z novimi prostori za Mariborsko knjižnico:

Pobuda

Sklep

    -  Pobuda državnega svetnika Rudija Matjašiča, mag. posl. ved, v zvezi z zaščito vodnega vira Vrbanski plato:

Pobuda

Sklep

   - Vprašanje državnega svetnika Rudija Matjašiča, mag. posl. ved, v zvezi z obveznostmi Mestne občine Maribor iz naslova koncesijske pogodbe s Športnim centrom Pohorje v stečaju:

Vprasanje

Sklep

   - Pobuda Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance v zvezi z dolgotrajnimi denacionalizacijskimi postopki:

Pobuda

Sklep

   - Vprašanje državnega svetnika Samerja Khalila v zvezi s terminskim planom izgradnje južnega dela 3. razvojne osi:

Vprasanje

Sklep

   - Pobuda državnega svetnika Alojza Glavača glede dvojezičnega poslovanja državnih organov na lokalni ravni, izven narodnostno mešanega območja občin:

Pobuda

Sklep

 

3.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K) – druga obravnava, EPA 1930-VII
-      Predlog zakona je bil objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 21. 4. 2017.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=84EA6BD57484FD64C1258109004FC263&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:

Mnenje

Sklep

 

4.    Predlog zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP) – druga obravnava, EPA 1897-VII
-      Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 14. 4. 2017.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=1D63A3336E3390C0C1258102003C40F1&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

Mnenje Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport:

Mnenje

Poročilo Odbora DZ k dopolnjenemu predlogu zakona:

Porocilo_odbora

Sklep

 

5.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju (ZCestn-A) - skrajšani postopek, EPA 2017-VII
-      Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 2. 6. 2017.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=F981B863C573DF99C12581330040E4D1&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Mnenje

- Poročilo Odbora DZ k dopolnjenemu predlogu zakona:

Porocilo_odbora

Sklep

 

6.    Pobuda za sprejem predloga avtentične razlage 120., 121. in 122. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPR, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.)

- Pobuda državnega svetnika dr. Zorana Božiča:

Pobuda

- Poročilo Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport:

Porocilo

Sklep

 

7.    Pobuda za sprejem dopolnitve Zahteve za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena, četrtega odstavka 62. člena, prvega stavka prvega odstavka 63. člena in drugega odstavka 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62716-ZPPDej)

- Pobuda državnega svetnika Jerneja Verbiča:

Pobuda

- Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo

Sklep

 

8.    Predlog finančnega in kadrovskega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 *UMIK Z DNEVNEGA REDA*

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane