55. seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 11. 10. 2017


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 54. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

    Odobritev zapisnika 32. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Pobude Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov glede problematike postavljanja objektov za oglaševanje ob cestah:

Pobude

Sklep

- Pobuda podpredsednika Državnega sveta Branka Šumenjaka v zvezi z reševanjem finančnih obveznosti Doma starejših občanov v Gornji Radgoni:

Pobuda

Sklep

- Pobude in vprašanja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov glede izvajanja Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) v lokalnih skupnostih:

Pobude

Sklep

 

3.    Dvaindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2016, EPA 1981-VII
-      Poročilo je bilo objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora dne 19. 5. 2017.
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=11FC8307CF28C737C12581250047D79C&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc
-    Informacija o realizaciji priporočila Državnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi enaindvajsetega rednega Letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2015 in    Odzivno poročilo Vlade Republike Slovenije na dvaindvajseto redno Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2016 ter Odzivno poročilo Vlade Republike Slovenije na Poročilo o izvajanju nalog DPM v letu 2016 (Državni preventivni mehanizem po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju) so bili na spletni strani Državnega zbora objavljeni dne 28. 7. 2017.   
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=F66EE02E9CF84BA4C125816B0039E04D&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

-   Skupno mnenje Komisije za državno ureditev (pristojna komisija) in Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide (zainteresirana komisija):

Mnenje

Sklep

 

4.    Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018-A), EPA 2255-VII
-      Predlog sprememb proračuna je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora dne 29. 9. 2017.
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=48E841DDA5998BD6C12581AA005A6E03&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

-     Skupno poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov:

Skupno_porocilo

-      Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo

Sklep

 

5.    Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019), EPA 2256-VII
-      Predlog proračuna je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora dne 29. 9. 2017.
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=4B2D4DC780195072C12581AA005B7257&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

-      Skupno poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov:

Skupno_porocilo

-      Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo

Sklep

 

6.    Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) - nujni postopek, EPA 2253-VII
-      Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora dne 29. 9. 2017.
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=215C156D0382CEABC12581AE00486F45&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

-      Skupno poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov:

Skupno_porocilo

-       Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo

Sklep

 

7.    Predlog zakona o spremembah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C) - druga obravnava, EPA 2087-VII
-      Predlog zakona je objavljen v Poročevalcu Državnega zbora z dne 30. 6. 2017.
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=589C9404D21C59A1C125814F003FFF70&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

-      Skupno poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov:

Skupno_porocilo

Sklep

 

8.    Poročilo o stanju in gibanju davčnega dolga po stanju na dan 31. 12. 2016, EPA 2187-VII
-      Poročilo je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora dne 8. 9. 2017.
      Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=3794997BB63F8850C1258195004A79EC&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

-      Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo

Sklep

 

9.    Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2016, EPA 1968-VII
-      Letno poročilo je bilo objavljeno v Poročevalcu Državnega zbora z dne 15. 5. 2017.
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=320F4FF4D5CFFC2BC1258122004247BD&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

-      Mnenje Komisije za državno ureditev:

Mnenje

Sklep

 

10.    Pobuda za sprejem Predloga zakona o spremembah Zakona o zavarovalništvu

 -       Pobuda državnega svetnika Draga Ščernjaviča:

Zakonodajna_iniciativa_-_Zakon_o_zavarovalništvu

-       Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo

Sklep

 

10A. Pobuda za sprejem Predloga zakona o ureditvi lastništva javnih cest

-       Pobuda Interesne skupine lokalnih interesov za sprejem predloga zakona:

Pobuda

-        Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Porocilo

Sklep

 

11.    Zaključki posveta Znanost in tehnologija v Sloveniji – danes in jutri?

-       Poročilo Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport z zaključki posveta:

Porocilo

Sklep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane