6. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

datum: 11. 4. 2018


Dnevni red:

Predlog dnevnega reda:

1. Odobritev zapisnika 5. seje Državnega sveta Republike Slovenije

   Odobritev zapisnika 1. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom  Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

   a. Pobuda državnega svetnika Toneta Hrovata glede upravljanja z nepremičninami za učne namene

       Predlog sklepa

Predlagatelj je na seji Državnega sveta pobudo umaknil. 

 

   b. Pobudi državnega svetnika Igorja Antauerja glede roka za izdajo dovoljenj za delo v tujini   

      Sklep

 

   c. Pobuda državnega svetnika Igorja Antauerja glede avtomatske izdaje obrazcev A1  

      Sklep  Priloga1   Priloga2

 

   d.  Pobuda in vprašanje državnega svetnika Francija Rokavca glede spremembe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  

       Sklep

 

3. Potrditev mandata članu Državnega sveta – predstavniku za področja kulture in športa

 

4. Predlog zakona o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) - druga obravnava, EPA 2625–VII

 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ-B) - skrajšani postopek, EPA 2606–VII

 

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar1A) - druga obravnava, EPA 2554–VII

 

7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1D) - nujni postopek, EPA 2668–VII

 

8. Predlog zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti (ZDPIDK) - druga obravnava, EPA 2613–VII

Predlagani sklep na seji Državnega sveta ni bil sprejet. 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane