8. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

13. 6. 2018


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 7. seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje: 

 

1. Pobuda Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport ter Interesne skupine negospodarskih dejavnosti  

    Predlog sklepa   

    Sklep

 

2. Vprašanje in pobuda državne svetnice Bojane Potočan v zvezi z vračanjem v ponovno odločanje v upravnih postopkih

    Predlog sklepa 

    Sklep

 

3. Pobuda državnega svetnika Branka Tomažiča v zvezi s pogojem aktivnega kmetovanja za upravičenost do neposrednih plačil

    Predlog sklepa  

    Sklep

 

4. Pobuda državnega svetnika Alojza Kovšce glede financiranja najema robotske obleke  

    Predlog sklepa

    Sklep

 

5. Pobude državnega svetnika Franca Goloba v zvezi z izvajanjem regionalne, razvojne in evropska kohezijske politike

    Predlog sklepa

    Sklep

 

3. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Republike Avstrije Svetu EU v času od 1. 7. do 31. 12. 2018

 

4. Predstavitev Predloga Evropske komisije za večletni finančni okvir proračuna EU za obdobje 2021–2027

 

5. Triindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2017, EPA 2735-VII

 

6. Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2017 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 2017 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2018, EPA 2800-VII

 

7. Zaključki s posveta »Upravljanje z velikimi zvermi v prihodnje«

 

8. Zaključki s posveta o Predlogu novega zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti

 

9. Obravnava odgovora Vlade Republike Slovenije na pobudo in vprašanje državnega svetnika Francija Rokavca v zvezi z izvajanjem Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1)

Državni svet je opravil razpravo o odgovoru Vlade Republike Slovenije v skladu s 6. odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane