9. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

datum: 4. 7. 2018


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 8. seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

a. Pobuda državne svetnice Bojane Potočan za izdajo razlage glede izvajanja 93. clena Gradbenega_zakona in sprejem novele Gradbenega zakona

    Predlog sklepa  

    Sklep

b. Vprasanje Interesne skupine lokalnih interesov v zvezi s sistemsko ureditvijo zaščite pred točo

    Predlog sklepa    

    Sklep

c. Pobuda Interesne skupine negospodarskih dejavnosti za seznanitev državnih svetnic in svetnikov s celotnim končnim poročilom o delu Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v NLB, d. d., ter domnevnega pranja denarja v Novi KBM, d. d., in celotnim končnim poročilom o delu Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji, vključno z vsemi gradivi, ki sta jih pri svojem delu obravnavali omenjeni preiskovalni komisiji

     Predlog sklepa 

     Sklep

d. Vprašanje državnega svetnika Dušana Strnada glede enakomerne vključenosti otrok v glasbene šole

    Predlog sklepa  

    Sklep

e. Vprasanje državnega svetnika Borisa Šušteršiča v zvezi s sestavo Sveta FIHO in neformalnim podržavljanjem te javne fundacije

   Predlog sklepa  

   Sklep

 

3. Proračun za prihodnost - Regionalni razvoj in kohezija

Državni svet se je seznanil z gradivi, ki se nanašajo na proračun za prihodnost - regionalni razvoj in kohezija.

 

4. Prihodnost skupne kmetijske politike Evropske unije po letu 2020

 

5. Mnenje k Operativnemu načrtu o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021–2027 (predlog za obravnavo)   

 

6. Mnenje k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2017, EPA 2788-VII

 

7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - skrajšani postopek

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane