Boris Šuštaršič

Tiskalniku prijazna oblika

- V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik socialnega varstva;

- član IS negospodarskih dejavnosti;

- predsednik Komisije DS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide;

- član Komisije DS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.

 

O DRŽAVNEM SVETNIKU:

Boris Šuštaršič se je rodil junija 1945 v Ljubljani. Njegovo življenje je odločilno zaznamovala invalidnost, ki se je začela pojavljati v 2. letu starosti, ko ni stabiliziral hoje kot drugi otroci, ima namreč dedno spinalno atrofijo, zaradi česar je od svojega 11. leta na invalidskem vozičku.

Kljub hudi invalidnosti je ob podpori staršev redno končal osemletko in opravil gimnazijsko maturo. Na univerzi je študiral angleščino in francoščino, vendar je moral s študijem v drugem letniku leta 1966 prenehati, ker je postal prvi predsednik novoustanovljenega Združenja distrofikov Jugoslavije in tri leta zatem tudi predsednik Društva distrofikov Slovenije. Od tedaj je vso svojo življenjsko aktivnost podredil organiziranemu delovanju v tej invalidski organizaciji in sodelovanju z drugimi organiziranimi skupinami invalidov. Že dolgo vrsto let uspešno gradi sistem organizacijsko močne in razvejane, ekonomsko uspešne in človeško optimistične politike celovite skrbi za invalide. Ta sposobnost povezovanja ločenih sestavin v nove celote ga je pripeljala do vodenja Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, v katerem je bistveno prispeval k razvoju kulture sodelovanja med različnimi skupinami invalidov.

Življenje Borisa Šuštaršiča je prepleteno s svojstvenim načinom sprejemanja lastne invalidnosti. Posvetil se je zbiranju specifičnih znanj, da bi uresničil številne zamisli in jih umestil kot dosegljive v življenju invalidov. V Ljubljani je ustanovil invalidsko podjetje Birografika Bori, nekaj let kasneje pa v Izoli še invalidsko podjetje Dom dva topola. Utrdil je sodelovanje invalidskih organizacij v Sloveniji, ki predstavljajo najmočnejšega sogovornika državi pri uveljavljanju interesov invalidov in zadovoljevanje njihovih specifičnih potreb. Plod njegovih prizadevanj je tudi povezovanje invalidskih podjetij in sklop sistemskih rešitev, ki so pripeljale do novih dimenzij razvoja socialnega varstva pri nas.

Boris Šuštaršič je avtor ali soavtor številnih člankov, strokovnih prispevkov in referatov iz tematike invalidnosti. Posebej pomemben je njegov dolgoročni koncept neodvisnega življenja za huje gibalno ovirane invalide, za razvijanje in uveljavljanje prostovoljnih oblik dela in samopomoči, s katerimi se različni programi neodvisnega življenja invalidov učinkovito povezujejo v smiselno celoto, vpeto v družbeni prostor.

Kot ustvarjalni razvojni menedžer na področju invalidskega varstva s svojim neumornim delom in elanom, ki ga zavestno prenaša na svoje sodelavce in vse, s katerimi prihaja v stik v svojih številnih družbeno angažiranih vlogah, vedno znova dokazuje, da je možno tudi zapletene probleme smiselno obvladovati.

V okviru Socialne zbornice Slovenije in drugih organizacij se udeležuje strokovnih sestankov in v razpravah redno sodeluje s svojimi pogledi in zamislimi. Prejel je nagrado Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za izjemne uspehe pri delu na področju socialnega varstva  in državno odlikovanje s častnim znakom svobode Republike Slovenije za zasluge in osebni prispevek v dobro invalidom Slovenije.

Kot državni svetnik že v četrtem mandatu dosledno in zavzeto zagovarja interese socialnega varstva in v njegovem obsegu seveda tudi invalidskega varstva. Lastne in prejete pobude uspešno uveljavlja, s svojo iniciativnostjo je izoblikoval številne izboljšave za socialno življenje zlasti huje prizadetih invalidov in upokojencev. Zavzema se, da Slovenija ostane socialna država v smislu 2. člena Ustave in da slovenska država izoblikuje razvidno socialno politiko in celovito strategijo razvoja invalidskega varstva.

 

AKTIVNOSTI DRŽAVNEGA SVETNIKA:

Copyright 2018, Vse pravice pridržane