Sklepi in akti Državnega sveta

55. seja Državnega sveta RS 11. 10. 2017:


Sklep_k_22. poročilu_Varuha_človekovih_pravic RS_za leto_2016

Sklep_k_pobudam_Komisije za_lokalno samoupravo in regionalni razvoj_in_IS_lokalnih interesov_glede problematike postavljanja objektov za oglasevanje ob cestah

Sklep_k_zakljuckom_posveta_-_Znanost_in_tehnologija_v_Sloveniji

Sklep_k_pobudi_državnega svetnika Branka Šumenjaka_glede_Doma_starejsih občanov_Gornja_Radgona

Sklep k_Porocilu_o_ stanju in gibanju davčnega_dolga na dan 31. 12. 2016

Sklep_k_Pobudi za sprejem Predloga zakona o spremembah Zakona o zavarovalništvu

Sklep k Pobudi in vprašanjem Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in IS lokalnih interesov glede izvajanja Zakona o javnem naročanju v lokalnih skupnostih

Sklep_k_Letnemu_poročilu_o_učinkovitosti_in_uspešnosti_sodisc za leto_2016

Sklep_k_Pobudi za sprejem Predloga zakona o_ureditvi_lastništva_javnih_cest

Sklep_k_Predlogu zakona o spremembah Zakona o financiranju občin

Sklep_k Predlogu sprememb_proračuna RS_za_leto_2018

Sklep_k Predlogu_proračuna RS_za_leto_2019

Sklep_k Predlogu zakona o izvrševanju proračunov RS za_leti_2018_in_2019

 

54. seja Državnega sveta RS 13. 9. 2017:


Sklep_k_Predlogu zakona_o_urejanju_prostora

Sklep_k_Predlogu_gradbenega_zakona

Sklep_k_Predlogu zakona_o_arhitekturni_in_inženirski_dejavnosti

Sklep_k_pobudi_državnega svetnika Zorana Božiča v zvezi z načrtovanjem in izgradnjo tretjega voznega pasu AC na odseku Vrhnika-Razdrto do leta 2025, za načrtovanje tretjega voznega pasu na drugih odsekih slovenskih avtocest in za načrtovanje hitre železnice na odseku Nova Gorica-Ptuj

Sklep_k_vprašanju državnega svetnika Jerneja Verbiča glede plačila dohodnine za parkirnino

Sklep_k Letnemu_porocilu_Odbora_za_financno_stabilnost za leto_2016

Sklep_k_Predlogu zakona_o spremembah in dopolnitvah_uresnicevanju_javnega_interesa_za_kulturo

Sklep_k_pobudi_Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance v zvezi z razkrivanjem_lastniskih_verig_kapitalskih_druzb in z dostopnostjo podatkov javnosti o dejanskih lastnikih

Sklep_k_k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah

Sklep_k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu

 

53. seja Državnega sveta RS 5. 7. 2017:


Sklep glede Pobude za sprejem predloga_avtenticne_razlage_120., 121. in 122. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Sklep_k_pobudi_državnega svetnika Rudija Matjašiča v zvezi z novimi prostori za Mariborsko knjižnico

Sklep_k_pobudi_državnega svetnika Rudija Matjašiča_v_zvezi_z_zascito_vodnega_vira_Vrbanski_plato

Sklep_k_vprašanju državnega svetnika Rudija Matjašiča v zvezi z obveznostmi Mestne občine Maribor iz_naslova_koncesijske_pogodbe_s_Športnim centrom Pohorje v stečaju

Sklep_k_Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju

Sklep_k_pobudi_Komisije_za_gospodarstvo, obrt, turizem in finance v zvezi z_dolgotrajnimi_denacionalizacijskimi_postopki

Sklep_k_Predlogu_zakona o_spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti

Sklep_k_Predlogu zakona_o_celostni_zgodnji_obravnavi_predsolskih_otrok_s_posebnimi potrebami

Sklep_k_Pobudi za sprejem dopolnitve_Zahteve_za_presojo_ustavnosti_drugega odstavka 5. člena, četrtega odstavka 62. člena, prvega stavka prvega odstavka 63. člena in drugega odstavka 63. člena Zakona o potrebni in pokopališki dejavnosti

Sklep_k_pobudi_državnega svetnika Alojza Glavača glede dvojezičnega poslovanja državnih organov na lokalni ravni izven narodnostno mešanega območja občin

Sklep_k_vprašanjem državnega svetnika Samerja Khalila v zvezi s terminskim planom izgradnje južnega dela 3. razvojne osi

 

52. seja Državnega sveta RS 14. 6. 2017:


Sklep_k_priporocilom_v_zvezi_s_Triglavskem_narodnim_parkom

Sklep k_pobudi državnega svetnika_dr._Zorana_Božiča_glede_stabilnega_financiranja_raziskovalnega_programa

Sklep_k_Porocilu_Banke_Slovenija_za_2016

Sklep_k_Predlogu zakona_o_dodatku_k_pokojnini za_delo in dosezke na področju_športa

Sklep_k_Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Sklep_k_zakljuckom_posveta_Prenova_kulturno-politicnega_modela

Sklep k_vprašanjema državnega svetnika Branimirja Štruklja_glede_nedopustne_marginalizacije_pomena_izobrazevanja_znanosti_in_kulture

Sklep k_pobudi državnega svetnika dr. Zorana Božiča glede_izgradnje_tretjega_pasu_avtoceste

Sklep_k_pobudi državnega svetnika Samerja Khalila_glede_prostorske_problematike_VDC_Črnomelj

Sklep_k_Letnemu_porocilu_Policije za leto_2016

Sklep_k_Letnemu_porocilu_KPK za leto_2016

Sklep k_pobudam državnega svetnika_Rudija_Matjasica_v_zvezi_s_financiranjem_občin

 

51. seja Državnega sveta RS 17. 5. 2017:


Sklep_k_vprasanjem_državnega svetnika Tomaža Horvata glede domnevnih kršitev pravic zavarovancev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v zvezi z odmero pokojnine

Sklep_k_Dopolnjenemu_predlogu zakona_Stanovanjskega_zakona

Sklep_k_vprasanju Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance v zvezi z delovanjem Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK in potekom dela državne komisije

Sklep_k_Dopolnjenemu_predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018

Sklep_k_pobudi_državnega svetnika Rudija Matjašiča  glede spremembe Pravilnika o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu

Sklep_k_Letnemu_porocilu_ZPIZ_za_2016

Sklep_k_rednemu_porocilu_Zagovornika_nacela_enakosti_za_2016

Sklep_k_Letnemu poročilu o poslovanju Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu RS (Posebni oddelek) za leto 2016

Sklep_k_vprašanjem_državnega_svetnika Miloša Poholeta glede problematike nelegalno postavljenih objektov za oglaševanje

Sklep_k_Letnemu poročilu o poslovanju Specializiranega državnega tožilstva za leto 2016

Sklep_k_Skupnemu_porocilu_drzavnih_tozilstev_2016
 

50. seja Državnega sveta RS 12. 4. 2017:


Sklep_k_vprasanjema_Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide glede zagotovitve ustreznioh pogojev za kakovostno delovanje in izvajanje zakonsko določenih nalog zagovornika načela enakosti

Sklep_k_Predlogu zakona_o_razvojni_podpori_pomurski_regiji_2010-2017

Sklep_k_Predlogu zakona_o_športu

Sklep_k_vprasanju_dr._Zorana Božiča glede razpisov, namenjenih samo javnim raziskovalnim zavodom

Sklep_k_Osnutku_nacionalnega_reformnega_programa_2017-2018

Sklep_k_k vprašanjem državnega svetnika Tomaža Horvata v zvezi s sistemsko ureditvijo področja avtizma

Sklep_k_dopolnjenemu_Predlogu zakona_o_državnem_odvetništvu

Sklep_k_pobudi državnega svetnika Draga Ščernjaviča glede ugotavljanja in ukrepanja zaradi spornih postopkov volilnih opravil za določanje kandidatov za volitve v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d. v. z.

Sklep_k_dopolnjenemu_Predlogu zakona_o_volitvah_v_DZ_

 

49. seja Državnega sveta RS 15. 3. 2017:


Sklep k_Predlogu_druzinskega_zakonika

Sklep_k_pobudi državnega svetnika Tomaža Horvata v zvezi z ureditvijo postopkov ugotavljanja vrste in stopnje telesnih okvar s poudarkom na ažuriranju seznama telesnih okvar

Sklep_k_Porocilu_o_državnih_pomočeh_v Sloveniji za leta 2013, 2014 in 2015

Sklep_k_pobudi _državnega svetnika Rudija Matjašiča glede izgradnje doma za starejše v občini Starše

Sklep_k_zaključkom posveta z naslovom Reorganizacija centrov za socialno delo

Sklep_k_pobudi_državnega svetnika Rudija Matjašiča v zvezi z ureditvijo protipoplavne zaščite na desnem bregu Drave na območju občine Starše

Sklep_k_pobudi_za_dopolnitev_Zahteve_za_oceno_ustavnosti_86. člena in 87. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Sklep_k_zakljuckom_posveta_z naslovom Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra

Sklep_k_zakljuckom_posveta_z naslovom Javna raba slovenščine: stanje, zakonodajne rešitve in strategija

Sklep_k_Predlogu zakona o vajeništvu

 

48. seja Državnega sveta RS 7. 2. 2017:


Sklep_k vprašanjem državnega svetnika Rudija Matjašiča glede Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o socialno-varstvenih prejemkih

Sklep_k_Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost

Sklep_k_Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uravnoteženju javnih financ

Sklep_k Pobudi Komisije DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi s severnim krakom 3. razvojne osi

Sklep_k_Porocilu_o_delu_za_leto_2016

Zahteva_za oceno ustavnosti in zakonitost 86., 86.a in 109. člena Zakona o medijih s predlogom za začasno zadržanje

Sklep_k_Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Sklep_k_Predlogu zakona o osebni asistenci

Sklep k pobudi državnega svetnika Rudija Matjašiča_glede obnove dotrajanih prostorov POŠ Marjeta na Dravskem polju

Sklep_k_Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih Policije

Sklep_k_Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu

Sklep_k_zakljuckom_posveta_o_vlogi_drzavnih_pravobranilcev v luči reforme

 

47. seja Državnega sveta RS 18. 1. 2017:


Sklep_k_Dopolnjenemu_predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o_nadzoru_drzavne_meje

Sklep_k_vprasanjema_Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance v zvezi z delovanjem Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov NEK

Sklep glede Predloga zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o tujcih

Sklep_k_Pobudi državnega svetnika_Rudija_Matjasica_v_zvezi_z_osnutkom Uredbe_o_obvezni občinski gospodarski javni službi obdelave komunalnih odpadkov

Sklep_k_Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja

Sklep_k_Porocilu o delu in zaključnem računu_Sklada_kmetijskih_zemljisc_in_gozdov_RS za leto 2015

Sklep_k_Predlogu zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov

 

46. seja Državnega sveta RS 7. 12. 2016:


Sklep k predlogu_terminskega_programa dela Državnega sveta za leto 2017

Sklep_k_zaključkom_posveta_o_dolgotrajni_oskrbi

Sklep_k_Predlogu zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v občini Hoče-Slivnica

Sklep k pobudi_in_vprasanju državnega svetnika Janka Pozeznika_glede_ceste_Polzela-Velenje

Sklep k_vprašanju državnega svetnika Alojza_Kovšca_glede_dvojnih_prijav_na_ZZZS

Sklep k vprasanju_in_pobudi državnega svetnika Franca_Goloba_v_zvezi_s_severnim_delom_3._razvojne_osi

Sklep glede_usposabljanja_na_temo etike, integritete in lobiranja

Sklep_k_Letnemu poročilu upravljanja kapitalskih naložb RS in SDH za_leto_2015

 

45. seja Državnega sveta RS 9. 11. 2016:


Sklep k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi

Sklep k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah

Sklep k Predlogu zakona o centralnem kreditnem registru

Sklep k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor

Sklep k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Državnem svetu

Sklep k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih

Sklep k Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o Vladi RS

Sklep k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah predsednika republike

Sklep k Predlogu resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS za obdobje do leta 2030

Sklep k Pobudi državnega svetnika Dušana Strnada glede priprave izvedbenih navodil o izvajanju Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednostž

Vprasanje državnega svetnika Dušana Strnada glede izvajanja Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Sklep k Predlogu zakona o voznikih

Sklep k Pobudi Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport v zvezi s problematiko statusa Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem

 

44. seja Državnega sveta RS 12. 10. 2016:


Sklep k Pobudi za sprejem zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 86. in 87. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju  ter 190. in 191. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Sklep k zakljuckom posveta o mlečni krizi

Sklep k zaključkom posveta o učnem jeziku v visokem šolstvu

Sklep k Pobudi za sprejem zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 69., drugega in tretjega odstavka 74., štirinajstega odstavka 77., 82. in 86. člena Zakona o varstvu okolja

Sklep k pobudi Komisije DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj glede  vzpostavitve enotne telefonske številke na ravni države za pridobivanje informacij o kontaktnih podatkih pristojnih inšpekcijskih služb

Sklep k zaključkom posveta o izvajanju lokalnih javnih služb

Sklep k Zakonu o izvrsevanju proracunov za 2017 in 2018

Sklep k Predlogu proračuna za leto 2017

Sklep k Predlogu proračuna za leto 2018

 

43. seja Državnega sveta RS 14. 9. 2016:


Sklep k vprašanju državnega svetnika Jerneja Verbiča glede zakonske ureditve položaja prostovoljnih gasilskih društev in malih davčnih zavezancev v zvezi z uporabo  on-line davčnih blagajn pri gotovinskem poslovanju

Sklep k 21. rednem letnem poročilu Varuha človekovih pravic RS za leto 2015

Sklep k zakljuckom posveta Notifikacija nasledstva Avstrijske državne pogodbe

Sklep k Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2015

Sklep k Letnemu poročilu Banke Slovenije za leto 2015

Sklep k Poročilu o izvrševanju proračuna RS za leto 2016 v obdobju januar-junij 2016

Sklep k vprašanju državnega svetnika Matjaža Švagana glede sistemske in enotne ureditve financiranja storitev zdravstvene nege v varstveno-delovnih centrih

Sklep k Letnemu poročilu o delu Policije za 2015

 

42. seja Državnega sveta RS 6. 7. 2016:


Sklep k pobudi državnega svetnika Janka Požežnika v zvezi s črpanjem evropskih sredstev

Sklep k odgovoru MJU DS na vprašanje Interesne skupine lokalnih interesov v zvezi s problematiko zniževanja stroškov za delovanje občin

Sklep k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2015

Sklep k vprašanju državnega svetnika Antona Kovšca glede prispevkov za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter regresnih zahtevkov

Sklep k pobudi državnega svetnika Rudija Matjašiča v zvezi s prenosom lastništva dvorca Sv. Janeza na Občino Starše

Sklep k vprašanju državnega svetnika Rudija Matjašiča v zvezi s problematiko reševanj zahtevkov in povračil evropskih sredstev iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi

Sklep k pobudi državnega svetnika Rudija Matjašiča v zvezi z izgradnjo mostu čez Dravo v občini Starše

Sklep k Letnemu porocilu Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2015 in Oceni stanja

Sklep k Letnemu porocilu Racunskega sodisca za leto 2015

Sklep k vprasanjem državnega svetnika Draga Ščernjaviča v zvezi z negospodarnim in zaskrbljujočim delovanjem uprave Vzajemne, d. v. z., v škodo njenih zavarovancev

Sklep k vprašanju državnega svetnika Dušana Strnada glede financiranja občin z izrazitim trendom povečevanja števila prebivalcev

Sklep k vprašanju državnega svetnika Zorana Božiča glede vodenja Slovenskega filmskega centra javne agnecije Republike Slovenije

Sklep k Predlogu zakona o ugotavljanju katasterskega dohodka - druga obravnava

Sklep k vprašanju državnega svetnika Steva Ščavničarja v zvezi z rekonstrukcijo dela državne ceste Žirovnica-Begunje

Sklep k vprašanju državnega svetnika Alojza Glavača glede postopka določanja cene oskrbe s pitno vodo

Sklep k pobudidržavnega svetnika Zorana Božiča glede določitve letnih sredstev za temeljni steber financiranja za visokošolske zavode za leto 2016

Dopis k Predlogu finančnega in kadrovskega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leti 2017 in 2018

 

41. seja Državnega sveta RS 8. 6. 2016:


Sklep k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2B) - druga obravnava, EPA 1153-VII

Sklep k zaključkom posveta  z naslovom Vloga rezerve pri zagotavljanju vzdržljivosti obrambno-varnostnih sistemov Slovenije

Sklep k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) - nujni postopek, EPA 1278-VII

Sklep k Predlogu zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) - druga obravnava, EPA 1139-VII

Sklep k Predlogu zakona o kolektivenm upravljanju avtorske in sorodnih pravic - druga obravnava (ZKUASP), EPA 1174-VII

Sklep k pobudi državnega svetnika Janka Požežnika glede spremembe Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Sklep k vprašanju državnega svetnika Bojana Kekca glede zapletov pri podpisu pogodbe za projekt Hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov na območju Dolenjske

Sklep k vprašanju državnega svetnika Jožeta Slivška glede t. i. financializacije kot temeljne državne ekonomske usmeritve s poudarkom na politiki razvoja pokojninskega sistema v Sloveniji

Sklep k Letnemu poročilu o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2015, EPA 1238-VII

 

40. seja Državnega sveta RS 11. 5. 2016:


Sklep k vprašanjema državnega svetnika Tomaža Horvata glede upoštevanja periodičnih dohodkov v postopkih uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

Sklep k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L)

Sklep k Pobudi za sprejem zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti 149b člena Zakona o kazenskem postopku

Sklep k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-F)

Sklep k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-C)

Sklep k zakljuckom posveta Izgradnja drugega tira proge Koper-Divaca

Sklep k Predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave RS z osnutkom ustavnega zakona

Sklep k vprasanju Interesne skupine lokalnih interesov glede zmanjsevanja stroskov

 

39. seja Državnega sveta RS 13. 4. 2016:


Sklep Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi z urejanjem mrliške pregledne službe

Sklep k Predlogu zakona o partnerski zvezi (ZPZ) - druga obravnava, EPA 967-VII

Sklep k zaključkom posveta Izvensodno reševanje potrošniških sporov v EU in v Sloveniji

Sklep k poročilu s posveta Kulturni in ustvarjalni sektorji

Sklep k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1D), druga obravnava, EPA 1062-VII

Sklep k Poročilu Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2015, EPA 1081-VII

Sklep k pobudam in vprašanju državnega svetnika Rajka Fajta glede javnega razpisa za "RRI v verigah in mrežah odvisnosti"

Sklep k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1J) - druga obravnava, EPA 1067-VII

Sklep k Predlogu resolucije o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016-20125 (ReNPRRO16-25), EPA 1107-VII

Sklep k vprašanju državnegasvetnika Tomaža Horvata glede ustrezne ureditve trase hitre ceste H4 Nanos-Vrtojba

 

38. seja Državnega sveta RS 16. 3. 2016:


Sklep k Pobudi Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance v zvezi z ureditvijo problematike regresnih zahtevkov

Sklep k dopolnitvi sklepa o nalogah komisij Državnega sveta

Sklep k imenovanju predstavnika Državnega sveta v Svet SURS

Sklep glede obvestila o začetku kazenskega postopka zoper državnega svetnika

Sklep k pobudi Mandatno imunitetne komisije za dopolnitev Odloka o Svetu za nacionalno varnost

Sklep k Predlogu zakona o sistemu jamstva za vloge

Sklep k srednjerocnemu obrambnemu programu RS

Sklep k pobudi državnega svetnika Tomaža Horvata glede zaščite vodnih virov

 

37. seja Državnega sveta RS 24. 2. 2016:


Sklep k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja

Sklep k obravnavi zakljuckov posveta inzenirji in gospodarstvo/I

Sklep k Predlogu resolucije o_Nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 "Skupaj za družbo zdravja"

Sklep k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi

Sklep k vprasanjem državnega svetnika Tomaža Horvata glede predvidenega reševanja problema presežene mejne koncentracije delcev PM10 v zraku na Goriškem

Sklep k Pobudi Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport za dopolnitev Zakona o avtorski in sorodnih pravich s členom o svobodi panorame

Sklep k Pobudi Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport za spremembo 20. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Sklep k Porocilu Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport s posveta Reforma slovenske mature: cilji, sedanje stanje in nujne spremembe

Sklep k vprašanju državnega svetnika mag. Steva Ščavničarja v zvezi s postopkom za vpis pravice do čiste vode v Ustavo RS

Sklep k Porocilu o delu za leto 2015

Sklep k vprašanju državnega svetnika Franca Goloba glede širitve programov in plačila presežka programov v letu 2015 Zdravstvenemu domu Radlje ob Dravi

Sklep k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih

Sklep k vprašanju državnega svetnika dr. Zorana Božiča glede uresničevanja 3. člena Zakona o RTV pri celovitem informiranju javnosti o delovanju Državnega sveta RS

 

36. seja Državnega sveta RS 20. 1. 2016:


Sklep - priznanje države Palestine

Sklep k Dopolnjenemu predlogu zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS

Sklep k problematiki postavljanja tehničnih ovir oz. žičnatih ograj z rezili na južnem delu državne meje ob reki Kolpi zaradi nadzora nad begunskimi in migracijskimi tokovi

Sklep k pobudi glede podpore resolucijam ZN za mirno reševanje armensko-azerbajdžanskega spora o Gorskem Karabahu

 

35. seja Državnega sveta RS 9. 12. 2015:


Terminski_program_dela_DS_za_leto_2016

Sklep_k_Dopolnjenemu predlogu_ZPIZ-2b

Sklep_k_Dopolnjenemu predlogu ZSOK

Sklep_k_Letnemu poročilu SDH za 2014

Sklep_vprašanja Glavač

Sklep_k_vprasanju_Šumenjak

Sklep_k_vprasanjema_Korva

Sklep_k_pobudi_Horvat

Sklep_k_pobudi_Brežan

 

34. seja Državnega sveta RS 11. 11. 2015:


Sklep_k_vprasanju_in_pobudi_J. Pozeznik-sluznost_nepremicnin

Sklep_k_ZIPRS1617

Sklep_k_ZVO-1h

Sklep_-_begunska_kriza

Sklep_k_vprasanjem_J. Pozeznik_-_komunalne_odpadne_vode

Sklep_k_dop.predlogu_proracuna_2016

Sklep_k_pobudi_Komisije za_gospodarstvo

Sklep_k_dop.predlogu_proracuna_2017

Sklep_k_vprasanjem_D._Strnada

 

33. seja Državnega sveta RS 14. 10. 2015:


Sklep_k_proracunoma_2016 in 2017

Sklep_k_dopolnitvi Predloga zakona_.o_avdiovizualnih_medijskih_storitvah

Sklep_k_vprasanjema_T.  Horvat

Sklep_k_vprasanju_A. Glavač

Sklep_k_pobudi_U. Brezan

 

32. seja Državnega sveta RS 16. 9. 2015:


Sklep_k_letnemu_porocilu_ZPIZ_za_2014

Sklep_k_vprasanju_IS_lokalci_-_vabljenje_svetnikov

Sklep_k_pobudi_Komisije za_kmetijstvo - gozdovi_RS

Sklep k poročilu o_stanju_na_podrocju_energetike_2014

Sklep_vprašanje Švagan - hidroelektrarne_Sava

Sklep_k_20._rednemu_porocilu_varuha človekovih pravic

Sklep_financno-kadr. nacrt

Sklep_k_poročilu o_delu_Drzavnega_pravobranilstva

Sklep_k_vprasanju_Kovsca - prevozniki

 

31. seja Državnega sveta RS 1. 7. 2015:


Sklep_k_Porocilu_o_delu_IRSD

Sklep_k_Predlogu zakona_o_fiskalnem_pravilu

Sklep_k_Predlogu zakona_o_odloku_o_kapitalskih_nalozbah_drzave

Sklep_k_Predlogu zakona_o_Skladu_kmetijskih_zemljisc in gozdov RS

Sklep_k_Predlogu zakona_o_dohodnini

Sklep_k_Predlogu_resolucije_o_nacionalnem programu_o_prehrani_in_telesni_dejavnosti

Sklep_k_Predlogu zakona o_agrarnih_skupnostih

 

30. redna seja Državnega sveta RS 10. 6. 2015:


Sklep za_predsednike, podpredsednike in_clane_komisij_DS

Sklep_k_pobudi_glede_statusa_vojnega_veterana

Sklep_k_pobudi_IS_lokalnih interesov_ glede financiranja_obcin_po_1. 7. 2015

Sklep_k_dopolnitvah in spremembah_Predloga zakona_o_trgovini

Sklep_k_dopolnitvam Predloga zakona_o_izvrsevanju_proracunov_RS_2014_in_2015

Sklep_k Predlogu zakona_o_davcnem_potrjevanju_racunov

Sklep_zahteva_ustavnosti_Zakona o_sodiscih

Sklep_predsednik

Sklep_podpredsednik

 

29. redna seja Državnega sveta RS 13. 5. 2015:


Sklep_k_zakljuckom posveta o_avtorskih_pravicah

Sklep_k_letnemu_poročilu_Racunskega_sodišča_za_leto 2014

Sklep_k_letnemu_poročilu Državne revizijske komisije_2014

Sklep_k_Predlogu zakona_o_zaposlovanju_in_delu_tujcev

Sklep_k_zakljuckom posveta o_gozdu_in_lesu

Sklep_k_pobudam_drzavnega_svetnika_Rudija_Matjasica_v_zvezi_s_prometno_varnostjo

Sklep_k_zakljuckom posveta o kategorizacii_obcinskih_cest

 

28. redna seja Državnega sveta RS 15. 4. 2015:


Sklep_k_pobudi_paliativna_oskrba_na_Goriskem

Sklep_k_Predlogu zakona_o_Slovenskem_drzavnem_holdingu

Sklep_k_vprašanju IS_lokalnih interesov

Sklep_k_Predlogu zakona_o_kmetijstvu

Sklep k_spremembam in_dopolnitvam_Poslovnika_DS

Sklep_k_vprasanjema MDDSZEM -_financiranje_stanovanjskih_skupin

Sklep_k_pobudi_Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj_-_problemsko_obmocje_Zasavje

Sklep_k_Predlogu zakona_o_kolekt.dodatnem_pokojninskem zavarovanju_za_JU

 

27. redna seja Državnega sveta RS 18. 3. 2015:


Sklep k Predlogu zakona o_bancnistvu

Sklep_k_Predlogu zakona_o_gozdovih

Sklep_k_zakljuckom_posveta_o_javnih_narocilih

Sklep_k_zaključkom_posveta_deklaracija_o_zunanji_politiki

Sklep_k_zakljuckom_posveta_vloga_diplomacije

Sklep_k_vprašanju ŠČernjaviča - glede_avtorskih_pogodb

Sklep_k_eticnem_kodeksu

Sklep k_vprasanju_Branka_Šumenjaka_-_glede_sej_obcinskih_svetov_prebivalisce

Sklep k pobudi_Uroša_Brežana_-_kohezija

Sklep k pobudi_Branka_Šumenjaka_- himna

 

26. redna seja Državnega sveta RS 25. 2. 2015:


Sklep pobuda_v_zvezi_s_prostotrgovinskimi_sporazumi

Sklep_k_pobudi_program_Dora_na_Goriskem

Sklep_k_dopolnjenemu_Predlogu zakona_o_praznikih_in_dela_prostih_dnevih_v_RS

Sklep_zahteva_ustavnosti_z.o_dolocitvi_volilnih_enot_za_volitve_poslancev_v_DZ

Sklep_k_dopolnjenemu_Predlogu zakona_o_spodbujanju_razvoja_turizma

Sklep_k_dopolnjenemu_Predlogu zakona_o_podpornem_okolju_za_podjetnistvo

Sklep.k spodbujanju tujih neposrednih investicij

Sklep vprašanje glede problematike panjskega hrošča

Sklep_k_Porocilu_o_delu_za_leto_2014

Sklep_k_Verbičevemu vprašanju_-_dopolnitev_Uredbe_o_okoljski_dajatvi_za_onesnazevanje_okolja

Sklep_k_pobudi_svetovni_dan_cebel

 

25. redna seja Državnega sveta RS 21. 1. 2015


Sklep_porocilo_Slovenskega_drzavnega_holdinga

Sklep_k_pobudi_Matjasic_-_dimnikarske_sluzbe

Sklep_k_vprašanjem Šumenjak_-_hitra_cesta_Prmoz-Slov. Bistrica

Sklep_k_zakljuckom_Kljucna_vprasanja_razvoja_cestne_in_zelezniske_infrastrukture_v_RS

Sklep_k_vprasanju_Švagan_reorganizacija_sluzbe_NMP

Sklep_k_pobudi_v_zvezi_s_programom_javnih_del_v_letu_2015

Sklep_k_pobudi_Brežan_-_dopolnitve_pravilnika_-_vozniski_izpit.

 

24. redna seja Državnega sveta RS 10. 12. 2014


Sklep -_zahteva_mag._Korva_dopolnitev_odg.dnevni_center_Šent_Metlika

Sklep -_vpr._Pozeznik_sofinanciranje_projektov_na_podrocju_kulturne_dediscine

Sklep - predlog zakona_o_lokalnih_volitvah

Sklep - predlog zakona_o_lokalni_samoupravi

Sklep -_vpr.Pozeznik_- OPPN_spremembe_in_dopolnitve_ZN_Levec_in_uredba

Sklep_vpr._Pozeznik_-_DPN_za_zagotavljanje_poplavne_varnosti_v_Spodnji_Savinjski_dolini

Sklep -_vprasanjePozeznik_-_problematika_placil_odskodnin_po_72._clenu_Zakona .o_denacionalizaciji

Sklep -_vpr._in_pobude_Strnad_-_odpadne_vode

Sklep -_zahteva_ustavnosti_-_Zakon_o_kazenskem_postopku

Sklep_k_zakljuckom_posveta_soc.varnost_upor._s_tezavami_v_dus.zdravju

Sklep_zak.iniciativa_Drago_ŠČernjavič_novela_Zakona_o_zdravilih

Sklep_k_pobudi_Brežana_v_zvezi_z_dopisnikom_Radia_Slovenija_iz_Posocja

Sklep_k_pobudi_Matjasic_-_Azerbajdžan

 

23. redna seja Državnega sveta RS 12. 11. 2014


Sklep k pobudi_R. Matjasic_-_grad_Viltus

Sklep k pobudi_T. Horvat_-_zastopniki_pacientovih_pravic

Sklep k  vprašanju D. ŠČernjavič_-_zadolzevanje_obcin

Sklep k dopolnjenemu_Predlogu zakona_o_visokem_solstvu

Sklep k terminskemu_programu_dela_DS_za_leto_2015

Sklep k Predlogu zakona _o_davku_na_dodano_vrednost

Sklep k Predlogu_zakljucnega_racuna_proracuna_za_leto_2013

Sklep k_Porocilu_SID

Sklep k vprašanju R. Matjasic_-_ureditev_ceste_v_Zg.Kungoti

 

22. redna seja Državnega sveta RS 15. 10. 2014


Sklep_k_19.rednemu_porocilu_Varuha_clovekovih_pravic

Sklep_k_letnemu_porocilu_o_izvajanju_razv._podpore_pomurski_regiji_2010-2015

Sklep_k_porocilu_o_stanju_na_podrocju_energetike_v_Sloveniji_2013

Sklep_k_programu_dela_in_financni_nacrt_Agencije_za_energijo_za_leto_2015

Sklep_k_letnemu_porocilu_Druzbe_za_upravljanje_terjatev_bank

Sklep_k_vprasanjem_MZ_mreza_psihiatrov_in_psihoterapevtov_dusevno_zdravje_mag._Kuzmanic_Korva

Sklep_k_vprasanjem_MDDSZEM_dnevni_center_v_Metliki_in_financiranje_storitev_za_osebe_s_tezavami_v_dusevnem_zdravju

Sklep_k_porocilu_Informacijskega_pooblascenca_2013

 

21. redna seja Državnega sveta RS 17. 9. 2014


Sklep_k_vprasanju_dr._Goloba_-_vzdrzevanje_spominske_plosce

Sklep_k_letnemu_porocilu_Banke_Slovenije_za_leto_2013

Sklep_k_NEK za_leto_2013_

Sklep_k_porocilu_drzavnih_tozilstev_za_leto_2013

Sklep_k_vprasanju_B.Štruklja_-_glede_obracunavanja_dohodnine

Sklep_k_pobudi_Vladi_RS-mag.Kuzmanic_Korva_odprtje_posebnih_socialnih_racunov

Sklep_k_letnemu_porocilu_Javne_agencije_RS_za_varstvo_konkurence

Sklep_k_letnemu_porocilu_Agencije_za_zavarovalni_nadzor

Sklep_k_letnemu_porocilu_o_ucinkovitosti_sodisc_2013

Sklep_B.Šumenjak_-_glede_ponovne_pridelave_sladkorne_pese

Sklep_P.Pozun_-_namestitev_hisnih_predalcnikov

Sklep_k_porocilu_Sklada_kmetijskih_zemljisc_RS_za_leto_2013

 

20. redna seja Državnega sveta RS, 2. 7. 2014


Sklep_k_vprasanjem_Vladi_RS-mag._Pozun_in_mag._Šcavnicar_razresitev_direktorja_SB_Jesenice

Sklep_k_dopolnitvi_sklepa_o_izvolitvi_predsednikov_podpredsednikov_in_clanov_komisij_DS

Sklep_k_porocilu_o_izvajanju_programa_upravljanje_voda

Sklep_k_zakljuckom_davcne_oaze

Sklep_k_zakljuckom_strategija_razvoja_SLO_bancnistva

Sklep_k_porocilu_spec.drzavnega_tozilstva_RS_za_leto_2013

Sklep_odnos_drzave_do_lokalnih_skupnosti

Sklep_k_vpr.k.za_kmetijstvo-ekoloska_pridelava_hrane

 

19. redna seja Državnega sveta RS, 11. 6. 2014


Sklep_k_vprasanjem_ZZZS-mag._Korva_in_mag._Pozun_zdravil._zdravljenje_in_letovanje_otrok

Sklep_k_vprasanjem_Ščavnicarja_glede_koriscenja_eu_sredstev

Sklep_k_potrditvi_novoizvoljenih_mandatov

Sklep_k_vprasanjem_Šumenjaka_-_izracun_komunalnega_prispevka

Sklep_k_pobudi_B.Potocan_v_zvezi_z_vecjo_vkljucenost_razlicnih_javnosti_v_pripravo_zakondaje

Sklep_k_pobudi_IS  lokalnih_int._in_D.Strnada_-_oblikovanje_cen

Sklep_Vrisk

Sklep_k_razlagi_sestega_odstavka_98._clena_Poslovnika_DS

Sklep_k_vprasanju_Dragarja_glede_uvedbe_sistema_e-racuna

 

18. redna seja Državnega sveta RS, 14. 5. 2014


Sklep_k_Predlogu zakona_o_financiranju_obcin

Sklep_k_Predlogu zakona_o_ohranjanju_narave

Sklep_k_letnemu_porocilu_o_delu_DRK_za_leto_2013

 

17. redna seja Državnega sveta RS, 16. 4. 2014


Sklep_k_pobudi-Kom.za_soc.varstvo_kazni_in_opomini_ek

Sklep_k_vprasanjem-mag._Pozun_Medicor

Sklep_k_letnemu_Porocilu_Racunskega_sodisca_za_leto_2013

Sklep_k_Predlogu zakona_o_lokalni_samoupravi

Sklep_Franc_Golob_-_v_zvezi_z_izgradnjo_severnega_dela_3.razvojne_osi

Sklep_Franc_Golob_-_sanacija_drzavnih_cest_na_Koroskem

Zakonodajna_iniciativa_-_Predlog zakona_o_volitvah_v_DZ

Sklep_k_Predlogu zakona_o_trosarinah

 

16. redna seja Državnega sveta RS, 19. 3. 2014


Sklep_k_dopolnjenemu_Predlogu zakona_o_mnozicnem_vrednotenju_nepremicnin

Sklep_k_Predlogu zakona_o_kmetijstvu

Sklep_k_Predlogu zakona_o_postopnem_zapiranju_Rudnika_Trbovlje_Hrastnik

Sklep_k_Predlogu zakona_o_premostitvenem_zavarovanju_poklicnih_sportnikov

Sklep_placilna_nedisciplina

Sklep_k_pobudi_Komisije .za_gospodarstvo_-_glede_priprave_porocila_o_crpanju_evropskih_kohezijskih_sredstev

Sklep_Brežan_-_glede_spremembe_operativnega_programa_odvajanja_in_ciscenja_odpadne_vode

Sklep_Kovsca_-_glede_stroskov_zamudnih_obresti

Sklep_k_dopolnjenemu_Predlogu_resolucije_droge

Sklep_pravnomocna_obsodba_-_Kangler

Sklep_odstopna_izjava_-_dr._Milan_Medved

 

15. redna seja Državnega sveta RS, 26. 2. 2014


Sklep vprašanja Dušan Strnad

Sklep k pobudi Komisije za kmetijstvo, obrt in samostojni poklici glede evidence nepremičnega premoženja v lasti RS

Sklep k Predlogu zakona o SDH

Sklep k Predlogu zakona o zaposlovanju in delu na črno

Sklep k Predlogu zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora

Sklep o obravnavi Poročila Resolucija o raziskovalni in invovacijski strategiji Slovenije

Sklep k Predlogu resolucije o nacionalnem programu športa v RS

Sklep k zaključkom posveta Problematika javnih naročil

Sklep k zaključkom posveta Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela

Sklep k Poročilu o delu DS za leto 2013

Dopolnitev zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o bančništvu

 

14. redna seja Državnega sveta RS, 22. 1. 2014


Sklep_k_zakljuckom_posveta_Nasilje_v_druzini

Sklep_k_zakljuckom_posveta_Dusevno_zdravje

Sklep_zakonodajna_inicativa_-_Predlog zakona_o_insolventnosti

Sklep_k_dopolnjenemu_Predlogu zakona_o_enotni_ceni_knjige

Sklep_k_vprasanjem_Vladi_RS-Pozun-izvajanje_18._clena_ZZVZZ-M

Sklep_k_Predlogu zakona_o_gozdovih

Sklep_k_pobudi_za_sprejem_sprememb_Poslovnika_DS

Sklep_k_vprasanju_Šumenjak_-_izpolnjevanje_Ustavnega_zakona

Zahteva_za_ustavno_presojo_-_Zakon_o_davku_na_nepremicnine

Sklep_k_Predlogu zakona_o_Kobilarni_Lipica

Sklep_k_Resoluciji_o_zasciti_kranjske_cebele

 

13. redna seja Državnega sveta RS, 11. 12. 2013


Sklep_k_Porocilu_o_izvajanju_nacionalnega_programa_izgradnje_avtocest_v_RS_za_leto_2012

Sklep_k_Predlogu zakona_o_uresnicevanju_javnega_interesa_za_kulturo

Sklep_k_Predlogu zakona_o_vinu

Sklep_k_Predlogu zakona_o_dostopu_do_informacij_javnega_znacaja

Sklep_imenovanje_namestnika_sekretarja_-_dr._Štrus

Sklep_k_dopolnjenemu_Predlogu zakona_o_zdravilih

Sklep_k_vprasanjem_Šumenjaka_-_glede_vzdrzevanje_kmetijskih_zemljisc

Sklep_k_vprasanjema_dr._Janvita_Goloba_v_zvezi_s_postopkom_likvidacije_Tovarne_sladkorja_Ormoz

Sklep_k_pobudi_Golob_v_zvezi_z_novim_Predlogom_zakona_o_visokem_solstvu

Zahteva_za_oceno_ustavnosti_zakona_o_bancnistvu_-_Slivsek

Program_dela_DS_za_leto_2014

 

12. redna seja Državnega sveta RS, 13. 11. 2013


Sklep_k_vprasanjem MZ-mag.Pozun-izvajanje_18._clena_ZZVZZ-M

Pobuda_Vladi_v_zvezi_s_sodelovanjem_z_zdruzenji_obcin

Sklep_k_Predlogu zakona_o_mednarodni_zasciti

Sklep_imuniteta_Popovic_opr.st_._II_K_45674_2011_dne_28._10._2013

Sklep_k_vprasanju_Šumenjak_glede_financiranja_sportnih_klubov

Sklep_k_dopolnjenemu_Predlogu zakona_o_visjem_strokovnem_izobrazevanju

Sklep_k_dopolnjenemu_Predlogu zakona_o_socialno_varstvenih_prejemkih

Sklep_k_Predlogu_resolucije_o_nacionalnem_programu_za_kulturo_2014_-_2017

Sklep_k_Pobudi_Glavac_-_proti_ukinitvi_prenosa_postnih_dejavnosti

 

11. redna seja Državnega sveta RS, 16. 10. 2013


Sklep_k_Predlogu zakona_o_vodah

Sklep_k_Predlogu zakona_o_verski_svobodi

Sklep_k_Predlogu zakona_izbrisani

Sklep_vprasanje_dr._Janvita_Goloba_glede_prenosov_sredstev_v_tujino

Sklep_k_Porocilu_SOD_o_upravljanju_kapitalskih_nalozb_za_mesec_julij_2013

Sklep_k_vprasanjem-Šumenjak-ukrepanje_IRSD_pri_zaposlovanju_na_crno_v_Luki_Koper

Sklep_k_Predlogu_sprememb_proracuna_Republike_Slovenije_za_leto_2014

Sklep_k_Predlogu_proracuna_Republike_Slovenije_za_leto_2015

Sklep_k_pobudi_Uros_Brezan_glede_ureditve_primernih_prostorov_za_Policijsko_postajo_v_Tolminu

Sklep_k_ZZVZZ-M_

Sklep_k_Predlogu zakona_o_izvrsevanju_proracunov_RS_za_leti_2014_in_2015

 

10. seja Državnega sveta RS, 18. 9. 2013


Sklep_k_18._rednemu_letnemu_porocilu_Varuha_clovekovih_pravic_za_leto_2012

Sklep_k_vprasanju_glede_uresnicevanje_dolocb_Zakona_o_javni_rabi_slovenscine

Sklep_-_vprasanja_Draga_Šcernjavica_Ministrstvu_za_zdravje-glede_Nadzornega_sveta Vzajemne

Sklep_k_Predlogu_resolucije_o_nacionalnem_programu_za_mladino_2013-2022

Sklep_k_vprasanjem-mag.Pozun-novela_Predloga zakona_o_pacientovih_pravicah_in_uporaba_posebnih_varovalnih_ukrepov_v_zdrav.zavodih

Sklep_k_vprasanjem_-_Drago_Šcernjavic-_kriteriji_za_ocenjevanje_kakovosti_bancnih_posojil_slovenskim_podjetjem

Sklep_k_vprasanjem-Branko_Šumenjak_-_izgradnja_hitre_ceste_Ormoz_-_Slovenjska_Bistrica

Sklep_k_pobudi_in_vprasanjem_Urosa_Brezana_v_zvezi_z_daljnovodom_Okroglo-Videm

Vprašanja IS lokalnih interesov glede projektov oskrbe s pitno vodo

Sklep_k_vprasanjem_in_pobudam_IS_lokalnih interesov_glede_oskrbe_s_pitno_vodo

 

9. seja Državnega sveta RS, 3. 7. 2013


Sklep_k_3._letnem_porocilu_o_izvajanju_Zakona_o_razvojni_podpori_pomurske_regije

Sklep_k_Porocilu_o_delu_IRSD_za_leto_2012

Sklep_k_Letnemu_porocilu_2012_Komisije_za_preprecevanje_korupcije

Predlog_resolucije_o_nacionalnem_programu_za_jezikovno_politiko_2014-2018

Sklep_k_Predlogu_rebalansa_proracuna_Republike_Slovenije_za_leto_2013

Sklep_k_dopolnjenemu_Predlogu zakona_o_gozdovih

Sklep_k_vprasanjem_dr._Janvit_Golob_-_glede_posledic_morebitne_prodaje_Mercatorja

 

8. seja Državnega sveta RS, 12. 6. 2013


Sklep_k_pobudi_Šcernjavic_v_zvezi_s_prejemki_poslovodnih_oseb

Sklep_k_Letnemu_porocilu_Banke_Slovenije_za_leto_2012

Sklep_k_Letnemu_porocilu_Slovenske_tiskovne_agencije

Sklep_k_pobudi_dr._Zorana_Bozica_glede_spremembe_168._in_170._clena_Ustave_RS

Sklep_k_23._porocilu_o_izvajanju_Zakona_o_ugotavljanju_vzajemnosti

Sklep_k_zakljuckom_posveta_Kako_lahko_izboljsamo_sistem_na_podrocju_nove_socialne_zakonodaje

Sklep_zahteva_Šcernjavica_za_dopolnitev_odgovora_AZN-negospodarno_delovanje_Vzajemne,_d. v .z.,

Sklep_vprasanja_Šcernjavica_NS_Vzajemne,_d. v. z.,-negospodarno_delovanje_Vzajemne,_d. v. z.,

Sklep_vprasanja_Šcernjavica_Policiji_in_KPK._-_negospodarno_delovanje_Vzajemne,_d. v. z.,

Sklep_k_dopolnjenemu_Predlogu zakona_o_stipendiranju

Sklep_k_vprasanjema-Khalil_in_Verbic-nadzor_nad_bancnim_delovanjem_rezervacija_sredstev

Sklep_k_Predlogu zakona_o_pravilih_cestnega_prometa

Pobuda_Urosa_Brezana_v_zvezi_s_cezmejnimi_programi

 

7. seja Državnega sveta RS,  15. 5. 2013


Sklepi_k_zakljuckom posveta  Slovenska_ustava, volilni sistemi in uresničevanje neposredne demokracije

Sklep_k_Porocilu_o_delu_Specializiranega_drzavnega_tozilstva

Sklep_k_Porocilu_o_delu_posebnega_oddelka_za_leto_2012

Sklep_k_dopolnjenemu_Predlogu zakona_o_varnosti_v_zelezniskem_prometu

Sklep_k_Porocilu_o_delovanju_Nadzornega_sveta_RTV_Slovenija

Sklep_k_Letnemu_porocilu_Racunskega_sodisca_Republike_Slovenije_za_leto_2012

Sklep_k_pobudi_Slivsek_-_sprememba_cetrtega_odstavka_5._clena_Pravilnika_o_solskem_koledarju_za_OS

Sklepa_o_pogojih_za_izplacevanje_placil_za_opravljanje_funkcije_podpredsednika_in_clana_DS

Sklep_k_pobudi_Brezan_-_v_zvezi_s_pospesitvijo_aktivnosti_na_4._razvojni_osi

Sklep_k_pobudi_mag._Steva_Šcavnicarja_v_zvezi_z_zascito_oskrbe_s_pitno_vodo_pred_privatizacijo_z_dopolnitvijo_Ustave

Sklep_k_dopolnitvi_Sklepa_o_izvolitvi_predsednikov_podpredsednikov_in_clanov_komisij_DS

 

6. seja Državnega sveta RS, 17. 4. 2013


Sklep_o_imenovanju_clanov_Komisije_za_pritozbe_iz_delovnega_razmerja_pri_DS

Sklep_k_pobudi_Švagan_v_zvezi_s_spremembami_Uredbe_o_emisiji_snovi_v_zrak_iz_nepremicnih_virov_onesnazevanja

Sklep_k_Porocilu_Slovenske_vojske_v_letih_2008_do_2015_v_letu_2012

Sklep_o_imenovanju_clanov_v_parlamentarno_skupino_Globe_Slovenija

Sklep_k_dopolnjenemu_Predlogu_resolucije_o_varnosti_cestnega_prometa

Sklep_k_Predlogu zakona_o_cestah

Sklep_k_vprasanjem-Pozun-koncesije_na_podrocju_zdravstva

Sklep_k_vprasanjem-Pozun-prosti_pretok_del.sile_po_vstopu_HR_v_EU

Sklep_k_vprasanju_IS.kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev_-_glede_promocije_Slovenije

Sklep_k_pobudama-Šcernjavic-problematika_negospodarnega_delovanja_Vzajemne,_d. v. z.,

Sklep_k_imuniteti_Kangler_stevilka_ii_k_55384-2011_dne_15._03._2013

Sklep_k_imuniteti_Kangler_stevilka_ii_k_10314-2012_dne_15._03._2013

Sklep_Sumenjaka_v_zvezi_s_spremembo_zakonodaje_na_podrocju_zascite_avtorskih_pravic

Sklep_k_vprasanju_Šumenjak_-_glede_moznosti_za_preoblikovanja_statusa_Radia_Prlek

Sklep_k_dopolnjenemu_ZPIZ-2a

 

5. seja Državnega sveta RS, 20. 3. 2013


Sklep_k_delovnem_osnutku_-_ustavne_spremembe

Sklep_k_vprasanjem_mag._Šcavnicar_-_Letni_program_sport_2013

Sklep_k_Predlogu zakona_o_lokalnih_volitvah

Sklep_k_Predlogu zakona_o_lokalni_samoupravi

Sklep_k_Predlogu zakona_o_lokalni_samoupravi

Sklep_k_vprasanjem_Šumenjak_-_zmanjsevanje_stevila_zaposlenih_v_javni_upravi

Sklep_k_vprasanjema_Verbic_-_v_zvezi_s_prehodom_meje_po_vstopu_Hrvaske_v_EU

Sklep_k_Predlogu zakona_o_volitvah_v_Drzavni_zbor

Sklep_k_Predlogu zakona _o_poslancih

Sklep_k_Predlogu zakona _o_volitvah_predsednika_RS

Sklep_k_Zahtevi_za_dopolnitev_odgovora_-_pobuda_dr._Bozic-_sprememba_Ustave_RS_-_himna

Sklep_k_Predlogu zakona_o_volitvah_v_Drzavni_zbor

Sklep_k_imuniteti_Kangler_st._35604-2012

Sklep_k_imuniteti_Kangler_st._35003-2011

Sklep_k_imuniteti_Kangler_st._93865-2010

Sklep_k_Predlogu_sklepa_o_pogojih_za_izplacevanje_placil_clanom_DS

 

4. seja Državnega sveta RS, 27. 2. 2013


Sklep_k_Porocilu_o_delu_IRSD_za_leto_2011

Sklep_k_vprasanjem-Horvat-reorganizacija_CSD

Sklep_k_vprasanjem-Pozun-prenos_Programa_avtizma

Sklep_k_Porocilu_o_polozaju_Romske_skuponosti_v_Sloveniji

Predlog_novele_Sklepa_o_nalogah_komisij_DS

Sklep_k_Predlogu zakona_o_kazenskem_postopku

Sklep_k_Pobudi_za_razsiritev_in_dopolnitev_parlamentarne_preiskave_-_bancni_sistem

Sklep_k_vprasanjem_Šumenjak_-_glede_gradnje_hitre_ceste_Ormoz-Slovenska_Bistrica

Sklep_k_vprasanju_dr._Janvit_Golob_-_v_zvezi_z_neenakostjo_pred_zakonom_na_fakulteti_ob_uveljavitvi_ZUJF

Sklep_k_Predlogu zakona_o_dedovanju_kmetijskih_gospodarstev

Sklep_k_pobudi_Šcernajvic_-_glede_slabih_kreditov_v_bankah

 

3. seja Državnega sveta RS, 23. 1. 2013


Sklep_k_dopolnjenemu_Predlogu zakona_o_zasciti_zivali

Sklep_k_Predlogu zakona_o_prekrskih

Sklep_k_pobudi_za_spremembo_6._clena_Ustave_RS-dr.Zoran_Bozic

Sklep_k_imuniteti_drzavnega_svetnika_Popovica

Sklep_k_vprasanjema_Pozeznik_-_stipendije

Sklep_Evropska_prestolnica_mladih 2013

 

2. seja Državnega sveta RS, 19. 12. 2012


Sklep_o_nalogah_komisij_DS

Potrditev sedežnega reda

Sklep_k_pobudi_Zakon_o_funkcionarjih_v_drzavnih_organih

Sklep_nadomestila_izgubljenega_zasluzka

Sklep_razveljavitev_sejnin

Sklep_k_ustanovitvi_komisij

 

1. seja Državnega sveta RS, 12. 12. 2012


Sklep o Izvolitvi predsednika in članov Mandatno-imunitetne komisije 

Sklep o potrditvi mandatov državnih svetnikov

Sklep o izvolitvi predsednika Državnega sveta Republike Slovenije 

Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije

Sklep o imenovanju sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije

Copyright 2013, Vse pravice pridržane