Interesna skupina delodajalci

Tiskalniku prijazna oblika

Stalisce k Predlogu odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi

Stalisce k Predlogu zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z 2. tirom železniške proge Divača-Koper

Stališče k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi

Stališče k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah

Stališče k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih

Stališče k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah  Zakona o državnem svetu

Stališče k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v DZ

Stalisce k Predlogu odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1)

Stalisce k Pobudi državnega svetnika Branka Šumenjaka za dopolnitev četrtega odstavka 32. člena Poslovnika DS

Stalisce k Dopolnjenemu predlogu zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS (ZGGLRS) - druga obravnava

Stalisce k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o minimalni plači (ZMinP-A)

Stalisce k pobudi za sprejem Predloga zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o funkcionarjih v državnih organih

Stalisce k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M)

Stalisce k Dopolnjenemu predlogu zakona o enotni ceni knjige (ZECK)

Stalisce k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini (ZT-1A)

Stalisce k Letnemu poročilu 2012 Komisije za preprečevanje korupcije

Stalisce k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-D)

Stalisce k Predlogu odložilnega veta na Zakon o dopolnitvi Zakona o javnih financah (ZJF-G)

Stalisce k Predlogu odložilnega veta na Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)

Stalisce k obravnavi obvestila o pravnomočni obsodbi državnega svetnika Franca Kanglerja

Stalisce k Pobudi za dopolnitev Ustave RS z osnutkom ustavnega zakona o dopolnitvi Ustave RS glede omejitve pasivne volilne pravice in pobudi za nadaljevanje zakonodajne postopka, ki se nanaša na spremembo zakonodaje v zvezi s prenehanjem mandata pravnomočno obsojenim funkcionarjem

Stalisce k Pobudi državnega svetnika dr. Zorana Božiča za sprejem zahteve za začetek postopka za presojo ocene ustavnosti Odloka o razpustitvi Državnega zbora RS in razpisu predčasnih volitev v Državni zbor RS (Uradni list RS, št 39/14)

Stalisce k Dopolnjenemu predlogu zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS)

Stalisce k Pobudi za sprejem zahteve za oceno ustavnosti Zakona o davku na nepremičnine ( ZDavNepr)

Stalisce k Predlogu odložilnega veta na Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP)

Stalisce k pobudi državnega svetnika Draga Ščernjaviča v zvezi s prejemki poslovodnih oseb

Stalisce k odobritvi zapisnika 5. seje Državnega sveta

Stalisce k Letnemu poročilu Banke Slovenije za leto 2012 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 2012 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2013

Stalisce k Predlogu sklepa o nalogah komisij Državnega sveta

Copyright 2013, Vse pravice pridržane