Interesna skupina lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika

Stalisce k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona

Porocilo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona

Poročilo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018

Sklepa_k_pobudi_župana_Janeza_Tekavca_za_zakonsko_ureditev_lastnistva_javnih_cest_(skupna seja IS in komisije)

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (skupna seja IS in komisije)

Stalisce_k_Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o_volitvah_predsednika_republike

Stalisce_k_Predlogu zakona_o_Vladi RS

Stalisce_k Predlogu zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018

Stalisce_k_Predlogu_proracuna RS_za_leto_2018

Stalisce_k_Predlogu_sprememb_proracuna RS_za_leto_2017

Stalisce_k_odlozilnemu_vetu_na_Zakon_o_motornih_vozilih

Stalisce__k_odlozilnemu_vetu_na_Zakon_o_kolektivnem_upravljanju_avtorske_in_sorodnih_pravic

Skupno_porocilo_interesne skupine in komisije_k_odgovoru_MJU_glede_znizevanja_stroskov_za_delovanje_obcin

Stalisce k Predlogu odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1)

Stalisce k Predlogu odložilnega veta na Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ-1)

Stalisce k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617-A) - nujni postopek

Stalisce k obravnavi obvestila o pravnomočni obsodbi državnega svetnika Franca Kanglerja

Stalisce k Pobudi državnega svetnika Branka Šumenjaka za dopolnitev 4. odstavka 32. člena Poslovnika DS

Stalisce in amandma  k Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o verski svobodi (ZVS-A)

Stalisce k Predlogu zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 (ZIPRS 1415)

Stalisce k vprašanjem državnega svetnika Draga Ščernjaviča glede razreševanja nepravilnosti v Eko skladu

Stalisce k obravnavi obvestila o pravnomočni obsodbi državnega svetnika Franca Kanglerja

Stalisce k Predlogu sprememb proracuna za leto 2014

Stalisce k_Predlogu proracuna za leto 2015

Stalisce k Dopolnjenemu predlogu kodeksa ravnanja članov Državnega sveta RS

Stalisce k Predlogu kodeksa ravnanja članov Državnega sveta RS

Stalisce k Predlogu deklaracije o ustavnih vidikih izvršitve odločbe Ustavnega sodišča U-I-114/11 z dne 9. 6. 2011 (Uradni list RS, št 47/11) o občini Ankaran

 

Stalisce k_Pobudi državnega svetnika dr- Zorana Božiča za sprejem zahteve za začetek postopka za presojo ocene ustavnosti Odloka o razpustitvi DZ RS in o razpisu predčasnih volitev v DZ RS (Uradni list RS, št 39/14)

Stalisce in amandma k Pobudi za sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika DS

Stalisce k Pobudi za sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika DS

Stalisce z amandmajem k Letnemu poročilu Banke Slovenije za leto 2012 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 2010 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila, in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2013

Stalisce k Dopolnjenemu predlogu Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS (ZGGLRS)

Stalisce k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah predsednika republike (ZVPR-A)

Stalisce k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v DZ (ZVDZ-D)

Stalisce k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v DZ (ZVDZ-C)

Stalisce k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih (ZPos-F)

Porocilo k Predlogu zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617)

Porocilo k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1H)

Porocilo glede strategijie razvoja lokalne samouprave

Porocilo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-F)

Porocilo k Predlogu zakona o davku na nepremičnine (ZDavNepr)

Porocilo k obravnavi zapisnika srečanja med Vlado in Mestno občino Ljubljana julija 2013

Porocilo k Pobudi za sprejem Predloga zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o funkcionarjih v državnih organih

Porocilo k Predlogu zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415)

Porocilo k Osnutku zakona o davku na nepremičnine (EVA 2013-1611-0071) "predpis v pripravi znotraj ministrstva"

Stališče z amandmajema k Delovnemu osnutku predloga ustavnega zakona o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave

Mnenje interesne skupine in Komisije za lokalno samoupravo  in regionalni razvoj k Predlogu zakona o dopolnitvah in spremembah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S)

Porocilo k obravnavi problematike sodelovanja Vlade z lokalnimi skupnostmi, financiranja občin in realizacije Zakona o glavnem mestu RS

Copyright 2013, Vse pravice pridržane