Komisija za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika

Mnenje_k_Predlogu zakona_o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih_komunikacijah

Mnenje_k_Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona_o_državljanstvu RS

Mnenje_k_Letnemu_porocilu_Informacijskega pooblaščenca za leto_2016

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_sistemskih_preiskavah_projektov_državnega_pomena

Mnenje_k_Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona_o_kazenskem_postoku

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_vzpostavitvi_etažne_lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega deleža

Mnenje_k_Skupnemu_poročilu_državnih_tožilstev za leto_2016

Mnenje_k_Porocilu o poslovanju_Specializiranega_drzavnega_tozilstva RS za leto_2016

Mnenje_k Letnemu_poročilu o poslovanju Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili  pri Specializiranem državnem tožilstvu RS za leto 2016

Mnenje_k_Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah  Zakona_o_romski_skupnosti_v_RS

Mnenje_k_Predlogu zakona_o spremembi Zakona o_javnem_narocanju

Mnenje_k_Predlogu zakonma o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika_NOVO

Mnenje_k_Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_probaciji

Mnenje_k 27._porocilu_o_izvajanju_Zakona_o_ugotavljanju_vzajemnosti v obdobju od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_ugotavljanju_vzajemnosti

Mnenje_k_Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona_o_volitvah_v_Državni zbor

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_državnem_odvetništvu

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_Sodnem_svetu

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah_in_pooblastilih_Policije

Mnenje_k_Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o_obcinskem_redarstvu

Mnenje_k Predlogu zakona_o_overitvi_listin_v_mednarodnem_prometu

Mnenje_k_Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o_pravdnem_postopku

Mnenje_k_Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona_o_tujcih

Mnenje_k_Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o_nadzoru_drzavne_meje

Mnenje_k_Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o_drzavnem_tozilstvu

Mnenje_k_Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o sodiščih

Mnenje_k Predlogu_resolucije_o_nacionalnem_programu_varstva_pred_naravnimi_in drugimi nesrecami v letih_2016-2022

Mnenje_k_Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in_delu_v_Policiji

Mnenje_k_26._porocilu_o_izvajanju Zakona o ugotavljanju_vzajemnosti

Mnenje_k_Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih

Mnenje_k_Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi RS

Mnenje_k_Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah predsednika_republike

Mnenje_k_Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o DS

Mnenje_k_Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v DZ

Mnenje_k_Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi

Mnenje k Poročilu _o izvajanju Resolucije_o_nacionalnem_programu_preprecevanja_kriminalitete za leto_2015

Mnenje_k_Letnemu_porocilu_Informacijskega_pooblascenca za leto_2015

Mnenje_k_Letnemu_porocilu_o_delu_Policije za leto_2015

Mnenje k_21. rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih pravic RS za leto 2015

Mnenje k Letnemu poročilu Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2015 in Ocena stanja

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (ZD-C) - druga obravnava

Mnenje k Poročilu o delu državnega pravobranilstva RS za leto 2015

Mnenje k Predlogu zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) - druga obravnava

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1J) - skrajšani postopek

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZNJPOV-A) - skrajšani postopek

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-E) - skrajšani postopek

Mnenje k Letnemu poročilu Državne revizijske komisije za leto 2015

Mnenje k Poročilu o poslovanju Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu RS za leto 2015

Mnenje k Skupnemu poročilu o delu državnih tožilstve za leto 2015

Mnenje k Predlogu zakona o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-1) - druga obravnava

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1D) - druga obravnava

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1J) - druga obravnava

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-I) - druga obravnava

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-G) - druga obravnava

Mnenje k Poročilu o izvrševanju Zakona o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 v letu 2015

Mnenje k Srednjeročnemu obrambnemu programu RS 2016-2020

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1C) - druga obravnava

Mnenje_k_Predlogu_zakona_o_mednarodni_zasciti

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_spremembah_in_dopolnitvah_Zakona_o_referendumu

Mnenje k Porocilu_DRK_2014

Mnenje_k Poročilu o delu_Državnega pravobranilstva

Mnenje_k_24._porocilu_o_izvajanju_Zakona_o_ugotavljanju_vzajemnosti

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_ukrepih_na_podrocju_plac

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_spremembah in dopolnitvah_Zakona_o_dostopu_do_informacij_javnega_znacaja

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_spremembah in dopolnitvah_Zakona_o_prostovoljstvu

Mnenje_k_Predlogu_zakona_o_javnem_narocanju

Mnenje_k_Porocilu_o_izvajanju_Resolucije_o_nacionalnem_prog._preprecevanja_kriminalitete_2014

Mnenje_k_Četrtemu_porocilu_o_Romski_skupnosti_2014

Mnenje_na_Predlog_zakona_o_splosnem_upravnem_postopku

Mnenje_k_Resoluciji_o_dolgorocnem_razvojnem_programu_Policije_do_2025

Mnenje_k_Letnemu_porocilu_o_ucinkovitosti_in_uspesnosti_sodisc_2014

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_sp._in_dop._Zakona_o_izvrsevanju_kazenskih_sankcij

Mnenje_k_Predlogu_zakona_o_spr._in_dop._Kazenskega_zakonika

Mnenje_k_Predlogu_zakona_o_izvrsbi_in_zavarovanju

Mnenje_k_Porocilu_o_delu_Policije_2014

Mnenje_k_Letnemu_porocilu_IP_2014

Mnenje_k_Skupnemu_letnemu_porocilu_o_izvajanju_ZDIJZ 2014

Mnenje_k_Letnemu_porocilu_o_delu_KPK_2014

Mnenje_k_Porocilu_posebnega_oddelka_SDT_za_2014

Mnenje_k_Porocilu_o_delu_Specializiranega_drzavnega_tozilstva_za_2014

Mnenje_k_Skupnemu_porocilu_o_delu_drzavnih_tozilstev_2014

Mnenje k Predlogu zakona_o_sodniski_sluzbi

Mnenje k Predlogu zakona_o_Drzavnem_tozilstvu

Mnenje k Predlogu zakona_o_sodiscu

Mnenje k Predlogu zakona_o_sodnem_registru

Mnenje k Predlogu zakona_o_brezplacni_pravni_pomoci

Mnenje k Predlogu zakona_o_eksplozivih_in_pirotehnicnih_izdelkih

Mnenje k Predlogu zakona_o_tujcih

Mnenje k Tretjemu_porocilu_Vlade_o_polozaju_romske_skupnosti

Mnenje k Skupnemu_letnemu_porocilu_Vlade_o_izvajanju_Zakona_o_dostopu_do_informacij_javnega_znacaja

Mnenje k Predlogu zakona_o_sodniski_sluzbi

Mnenje k Predlogu zakona_o_Vladi_RS

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_drzavni_upravi

Mnenje k Predlogu zakona_o_kazenskem_postopku

Mnenje k Predlogu zakona_o_volitvah_v_Drzavni_zbor

Mnenje k Predlogu zakona_o_parlamentarnem_nadzoru_obvescevalnih_in_varnostnih sluzb

Porocilo_o_delu_Drzavnega_pravobranilstva_za_leto_2013

Mnenje k  Skupnemu_porocilu_o_delu_drzavnih_tozilstev_za_leto_2013

Mnenje k Porocilu_specializiranega_Drzavnega_tozilstva_RS_za_leto_2013

Mnenje k Predlogu zakona_o_Vladi

Mnenje k Predlogu zakona_o_izvrsbi_in_zavarovanju

Mnenje k Predlogu zakona_o_kazenskem_postopku

Mnenje k Predlogu zakona_o_stvarnem_premozenju_drzave_in_samoupravnih_lokalnih_skupnosti

Mnenje k Predlogu zakona o_sistemu_plac_v_javnem_sektorju

Mnenje k Predlogu zakona_o_dostopu_do_informacij_javnega_znacaja

Mnenje k Predlogu_za_zacetek_postopka_za_spremembo_Ustave

Mnenje k Predlogu zakona_o_politicnih_strankah

Mnenje_k_Porocilu_Programa_Slovenske_vojske

Mnenje_o_koncni_oceni_neposredne_skode_na_stvareh_zaradi_posledic_poplave, visokega_snega_in_zleda

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_inspekcijskem_nadzoru

Mnenje_k_Letnemu_porocilu o_delu_Komisije_za_preprecevanje_korupcije_2013

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_tujcih

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_spremembi_Zakona_o_drzavni_upravi (ZDU-1H), nujni postopek

Mnenje_sprememba_Zakona_o_volitvah_poslancev_iz_RS_v_EP (ZVPEP-C), skrajšani postopek

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_organiziranosti_in_delu_v_Policiji (ZODPol-A), skrajšani postopek

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_prekrskih (ZP-1I), skrajšani postopek

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_nacinu_izplacila_razlike_v_placi_zaradi_oprave_nesorazmerij_javnim_usluzbencem (ZNIRPJU), nujni postopek

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_financnem_poslovanju_postopkih_zaradi_insolventnosti_in_prisilnem_prenehanju (ZFPPIPP-F), nujni postopek

Mnenje_k Predlogoma_odlokov OdRSPUS14 in OdRSPUS15

Mnenje_k_Predlogoma odlokov OdRSPDRK14 in OdRSPDRK15

Mnenje_k Predlogoma_odlokov OdRSPRacS14 in OdRSPRacS15

Mnenje_k Predlogu_odloka OdRSPDS14

Mnenje_k_Predlogoma odlokov OdRSPVČP14 in OdRSPVČP15

Mnenje_k_Predlogoma odlokov OdRSPDZ14 in OdRSPDZ15

Mnenje_k_Predlogoma odlokov OdRSPODU14-1 in OdRSPODU15

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih (ZPos-G)

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-E)

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK-B)

Mnenje k Predlogu zakona o evidenci volilne pravice (ZEVP-2)

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah Zakona o notariatu (ZH-G)

Mnenje k Predlogu zakona o spremembi Stvarnopravnega zakonika
(SPZ-A)

Mnenje k Skupnemu letnemu poročilu o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leto 2012

Mnenje k Popravljenemu poročilu o delu Policije za leto 2012 

Mnenje k Letnemu poročilu o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2012 

Mnenje_k_Predlogu zakona _o_splosnem_upravnem_postopku (ZUP-H), skrajšani postopek

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-E)

Mnenje k Poročilu o delu Državnega pravobranilstva Republike Slovenije za leto 2012

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_sodnih_taksah (ZST-1B), nujni postopek

Mnenje k Letnemu poročilu Informacijskega pooblaščenca za leto 2012 

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-K)

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-L)

Mnenje_k_Letnemu_porocilu_2012_komisije_za_preprecevanje_korupcije

Mnenje k Skupnemu poročilu o delu državnih tožilstev za leto 2012 

Mnenje k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o sodniški službi (ZSS-K)

Mnenje k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra-D)

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R)

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1E)

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_financnem_poslovanju_postopkih_zaradi_insolventnosti_in_prisilnem_prenehanju_(ZFPPIPP-E), nujni postopek

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-L)

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi (ZVRS-H)

Mnenje_k_Porocilu_varuha_-_zagovornik_-_glas_otroka

Mnenje k Drugemu poročilu o položaju romske skupnosti v Sloveniji

Mnenje k Predlogu zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R)

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane