Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika

Mnenje_k_Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona_o_poslovnem_registru_Slovenije

Mnenje_k_Predlogu zakona_o dopolnitvi Zakona o slovenskem_odškodninskem_skladu

Mnenje_k_Letnemu porocilu_Banke_Slovenija_za_2016 z letnim obračunom Banke Slovenija za leto 2016 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila, in Finančnemu načrtu Banke Slovenija za leto 2017

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_spremembah in dopolnitvah Zakona o SDH

Mnenje_k_Predlogu zakona_o spremembah in dopolnitvah Zakona o_bančništvu

Mnenje_k_Predlogu zakona_o dopolnitvi Zakona o_Banki_Slovenije

Mnenje_k Letnemu_poročilu_Računskega_sodišča_RS_za_leto_2016

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem_okolju_za_podjetništvo

Mnenje_k_Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018

Mnenje_k_Predlogu zakona_o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost

Mnenje_k_Predlogu zakona o spremembi Zakona o_dohodnini

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_pogojih_imenovanja_člana_uprave_v_družbah_sistemskega_pomena_za_RS

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_spremembah in dopolnitvah Zakona o organu_in_skladu_za_reševanje_bank

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju_omejevanja_konkurence

Mnenje_k_Predlogu zakona_o spremembah in dopolnitvah Zakona o_gospodarskih_družbah

Mnenje_k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o_trgu_finančnih_instrumentov

Mnenje_k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost

Mnenje_k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uravnoteženju javnih financ

Mnenje_k_Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona_o_spodbujanju_razvoja_turizma

Mnenje_k Poročilu Nadzornega odbora Sklada za financiranje NUK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NUK o poslovanju Sklada zaleto 2015

Mnenje_k_Predlogu zakona o_oblikovanju_cen_naftnih_derivatov

Mnenje_k_Porocilu o izvrševanju javnih pooblastil, danih_SID_banki, za leto_2015

Mnenje_k_Letnemu porocilu_upravljanja kapitalskih nalozb RS_in_SDH_za_leto_2015

Mnenje k Predlogu zakona_komisije_o_pomoci_za_resevanje_in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah

Mnenje_k_Predlogu zakona o_investicijskih_skladih_in_druzbah_za_upravljanje

Mnenje_k_Predlogu zakona o_Slovenskem_drzavnem_holdingu

Mnenje_k_Predlogu zakona o centralnem_kreditnem_registru

Mnenje_k_Predlogu zakona o  opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike

Mnenje_k_Porocilu_o_poslovanju_DUTB za leto_2015

Mnenje_k Predlou zakona o potrošniških kreditih

Mnenje_k Predlogu zakona_o_preprečevanju_pranja_denarja in financiranja terorizma

Mnenje_k Poročilu o stnju in gibanju davčnega dolga po stanju na dan 30. 6. 2016

Mnenje k Poročilu o izvrševanju proračuna RS za leto 2016 v obdobju januar-junij 2016

Mnenje_k_Porocilu_odbora_za_financno_stabilnost za leto 2015

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu (ZGos-D) - druga obravnava

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-E) - druga obravnava

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1A) - druga obravnava

Mnenje k Predlogu zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB) - nujni postopek

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-2B) - prva obravnava

Mnenje k Predlogu zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) - druga obravnava

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS-E) - druga obravnava

Mnenje k Predlogu o trošarinah (ZTro-1) - druga obravnava

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost /ZDDV-1J) - skrajšani postopek

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-2A) - skrajšani postopek

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB-B) - skrajšani postopek

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-C) - skrajšani postopek

Mnenje k Predlogu zakona o izvajanju carinske zakonodaje EU (ZICZEU) - druga obravnava

Mnenje k Predlogu zakona o spremembi Zakona o prvem pokojninskem skladu RS in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (ZPSPID-D) - druga obravnava

Mnenje k Predlogu zakona o sistemu jamstva za vloge (ZSJV) - nujni postopek

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-F) - druga obravnava

Mnenje_k Predlogu zakona o pogrebni dejavnosti  in upravljanju pokopališč

Mnenje k Predlogu zakona o dopolnitvi_ZUJF

Mnenje k_Predlogu zakona o spremembi Zakona o dohodnini

Mnenje_k Predlogu_zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona_o_placilu_odskodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja

Mnenje_k Predlogu_odloka_o_programu_prodaje_državnega premozenja_2016 in 2017

Mnenje_k Predlogu zakona_o_davcnem_postopku ZDavP-2L

Mnenje_k_Zakonu_o_DDV-1

Mnenje_k_ZUJF-D

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_ukrepih_za stabilnost bank

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_porostvih

Mnenje_k Predlogu zakona_o_davku_od_dohodnine

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_postnih_storitvah

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_potrošniških_kreditih

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_izvensodnem_resevanju_sporov

Mnenje_k ZISDU-3A

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_placilnih_sistemih

Mnenje_k Predlogu zakona_o_zavarovalnistvu

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_zavarovanju_finan.medn.gosp.poslov

Mnenje_k_ZPOmk-1F

Mnenje_k_ZPRE-1G

Mnenje_k_ZNVP-1

Mnenje_k_Predlogu zakona o_SDH

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_javnih_skladih

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_gospodarskih_druzbah

Mnenje k Predlogu zakona_o_izvajanju_carinskih_predpisov_evropske_skupnosti ZICPES-B

Mnenje k Predlogu odloka_o_kapitalskih_naložbah_države

Mnenje k Predlogu zakona o_avtorskih_pravicah

Mnenje k Predlogu zakona_o_fiskalnem_pravilu

Mnenje k Predlogu zakona_o_dohodnini

Mnenje k Predlogu zakona_o_enkratnem_odpisu_dolgov

Mnenje k Predlogu zakona_o_izvrsevanju_proracunov_RS_2014_in_2015

Mnenje k Predlogu zakona_o_trgovini

Mnenje glede porostva_RS_za_obveznosti_DARS,_d. d.

Mnenje k Predlogu zakona_o_ZSDH-1a

Mnenje k Predlogu zakona_o_bancnistvu

Mnenje k Predlogu_rebalansa_proracuna_RS_za_leto_2015

Mnenje k Predlogu zakona_o_izvrsevanju_proračuna RS_za_leti_2014_in_2015

Odgovori MF na vprašanja, zastavljena na 32. seji Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance ob obravnavi Predloga rebalansa proračuna RS za leto 2015 in Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015

Mnenje k Predlogu zakona_o_podpornem_okolju_za_podjetnistvo

Mnenje k Predlogu zakona_o_spodbujanju_tujih_neposrednih_investicij_in_internacionalizacije podjetij

Mnenje k Predlogu zakona_o_spodbujanju_razvoja_turizma

Mnenje k Predlogu zakona_o_poslovnem_registru_SLO

Mnenje k Predlogu zakona_o_varstvu_potrosnikov

Mnenje k Predlogu zakona_o_izvrsevanju_proroacunov_RS_za_leti_2014_in_2015

Mnenje k Predlogu zakona_za_uravnotezenje_javnih_financ

Mnenje k Predlogu zakona_o_organu_in_skladu_za_resevanje_bank

Mnenje k Predlogu zakona_o_davcnem_postopku

Mnenje k Predlogu zakona_o_davku_na_financne_storitve

Mnenje k Predlogu zakona_o_davku_od_prometa_zavarovalnih_poslov

Mnenje k Predlogu zakona_za_uravnotezenje_javnih_financ

Mnenje k  a. Predlogu  rebalansa_proracuna_RS_za_leto_2014_in_b. Predlogu zakona_o_izvrsevanju_proracunov za leti 2014 in 2015

Mnenje k letnemu_porocilu_Odbora_za_financno_stabilnost_za_leto_2014

Mnenje k Predlogu zakona_o_izvrsevanju_proracunov_RS_za_leti_2014-2015

Mnenje_k_Porocilu_o_delu_slovenskega_instituta_za_revizijo_za_leto_2013

Mnenje_Drzavne_revizijske_komisije_za_leto_2013

Mmnenje_k_Predlogu zakona_o_preprecevanju_omejevanja_konkurence

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_davku_na_nepremicine

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_mnozicnem_vrednotenju_nepremicnin

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_preprecevanju_pranja_denarja_in_financiranje_terorizma (ZPPDFT-C), skrajšani postopek

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_Slovenskem_drzavnem_holdingu (ZSDH-1), druga obravnava

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_avtorski_in_sorodnih_pravicah (ZASP-6), skrajšani postopek

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_opravljanju_placilnih_storitev_za_proracunske_uporabnike (ZOPSPU-A), druga obravnava

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_davcnem_postopku ZDavp - 2G. druga obravnava

Mnenje k Predlogu zakona o davku na nepremičnine (ZDavNepr)

Mnenje k Predlogu zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (ZMbNFS) 

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-F)

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan- 2L)

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2M)

Mnenje k Predlogu zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz tretjega okvirnega kredita, ki ga najame Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, pri Evropski investicijski banki za financiranje okoljskih projektov

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF- B)

Mnenje_k_noveli_Zakona_o_podpornem_okolju_za_podjetnistvo_(ZPoP-1B), nujni postopek

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H)

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-C)

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-2J)

Mnenje k Predlogu zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1)

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-A)

Mnenje k Predlogu zakona o davku od srečk (ZDavS)

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-E)

Mnenje k Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1E)

Mnenje k Letnemu poročilu Banke Slovenije za leto 2012 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 2012 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila, in Finančnemu načrtu Banke Slovenije za leto 2013 

Mnenje k Letnemu poročilu Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2012

Mnenje k Osnutku nacionalnega reformnega programa 2013-2014

Mnenje k Poročilu o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2012

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-A) – nujni postopek

Mnenje k Predlogu smernic upravljanja naložb

Mnenje k Predlogu zakona o spremembi Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C) – druga obravnava

Mnenje k Letnemu poročilu Državne revizijske komisije za leto 2012

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1B) – skrajšani postopek

Mnenje h Klasifikaciji naložb Slovenskega državnega holdinga

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posojilu Helenski republiki – skrajšani postopek

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu – skrajšani postopek

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (ObrZ-E) – druga obravnava

 

 

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane