Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika

Mnenje_k_Predlogu zakona o Prešernovi nagradi

Mnenje_k_predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih

Mnenje_k_Predlogu zakona o celostni_zgodnji_obravnavi predšolskih_otrok_s_posebnimi_potrebami

Mnenje_k_Predlogu zakona o spremembi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_dodatku_k_pokojnini za delo in_izjemne dosežke_na področju športa

Mnenje k Letnemu_porocilu_STA, d. o. o., Ljubljana, za poslovno leto 2016

Mnenje k_Poročilu_Nadzornega_sveta_RTV_Slovenija za leto_2016

Mnenje_k Predlogu_pripročil v zvezi z javnim razpisom za_sofinanciranje_doktorskega_študija

Mnenje_k_obravnavi_razmer_v_Slovenski_filharmoniji

Mnenje_k_obravnavi_problematike_statusa_samozaposlenih_v_kulturi

Mnenje k Predlogu zakona o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta

Mnenje k Poročilu o uresničevanju Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 za leti 2013 in 2014

Mnenje k Mnenju o stališču Sveta RS za visoko šolstvo glede delnih rezultatov evalvacije Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 za obdobje 2011-2015

Mnenje k Poročuilu o izvajanju Nacionalnega programa za kulturo 2014-2017 v letu 2015

Mnenje k Poročilu o uspešnosti izvajanja Nacionalnega programa za jezikovno politiko 2014-2018, Akcijskega načrta za jezikovno izobraževanje in Akcijskega načrta za jezikovno opremljenost za leto 2015

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu

Mnenje_k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Mnenje_k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji RS

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o skupnosti študentov (ZSKuS-A) - druga obravnava

Mnenje k Predlogu zakona o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja (ZIMPVI) - druga obravnava

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) - prva obravnava

Mnenje k Letnemu poročilu Slovenske tiskovne agencije, STA, d. o. o., Ljubljana, za poslovno leto 2015

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1D) - druga obravnava

Mnenje k Poročilu k Izvedbenemu načrtu Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leto 2015

Mnenje k Porocilu Nadzornega sveta RTV Slovenija 2015

Mnenje k spremembam in dopolnitvam Statuta Presernovega sklada

Mnenje k Predlogu zakona in spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine

Mnenje k Predlogu zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona_o PZPVS

Mnenje glede KSEVT

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona_o_avdiovizualnih_medijskih_storitvah

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona_o_elektronskih_komunikacijah

Mnenje_k_porocilu-izvajanje_NPK_2014

Mnenje_k_Porocilu-izvajanje NPJP

Mnenje k Porocilu_Sveta_za_radiodifuzijo_za_leto_2014

Mnenje k Predlogu zakona_o_organizaciji_in_financ._vzgoje_in_izobrazevanja

Mnenje k Letnemu_porocilu_STA - 2014

Mnenje k Porocilu_o_delovanju_Nadzornega_sveta_RTV_Slovenija_v_2014

Mnenje k Predlogu zakona_o_elektronskem_poslovanju_na_trgu

Mnenje k porocilu_Sveta_za_radiodifuzijo_za_leto_2013

Mnenje k spremembi_pravil_Fundacije_za_financiranje_sportnih_organizacij

Mnenje k Predlogu zakona_o_visokem_solstvu

Mnenje k spremembi_pravil_Fundacije_za_financiranje_sportnih_organizacij

Mnenje k Predlogu zakona_o_šolski_prehrani

Mnenje k Predlogu zakona_o_elektronskem_poslovanju_in_podpisu

Mnenje porocilo_STA_za_leto_2013

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_mladinskih_svetih

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_javnem_interesu_v_mladinskem_sektorju

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_lastninskem_preoblikovanju_Loterije_Slovenije

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_zavarovanju_poklicnih_sportnikov

Mnenje_Resolucija_o_raziskovalni_in_inovacijski_strategiji_Slovenije

Mnenje_k_Predlogu_resolucije_o_nacionalnem_programu_sporta (RENŠP14-23)

Mnenje_k_Predlogu zakona o enotni ceni knjige (ZECK)

Mnenje_k_Predlogu_ZSNNPK-1, druga obravnava

Mnenje_k_Predlogu o spremembah in dopolnitvah ZVDAGA-A, druga obravnava

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_varstvu_kulturne_dediscine (ZVDK-1C), druga obravnava

Mnenje_k_Predlogu_zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urenisčevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-E), druga obravnava

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI-A)

Mnenje k Predlogu resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 (ReNPK14–17)

Mnenje k Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o verski svobodi (ZVS-A)

Mnenje k Predlogu resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO 2013-2020)

Mnenje k Predlogu resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-I)

Mnenje k Predlogu resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014-2018 (ReNPJP14–18) 

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (ZJAKRS-A)

Mnenje k letnemu poročilu Slovenske tiskovne agencije,STA, d.o.o., Ljubljana, za poslovno leto 2012

Mnenje k Osnutku nacionalnega reformnega programa 2013-2014

Mnenje k Poročilu o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2012 in januarju leta 2013

Mnenje k obravnavi_problematike_plagiatorstva_pri_pripravi_diplomskih_strokovnih_in_znanstvenih_del_ter_doktorskih_disertacij

Copyright 2018, Vse pravice pridržane