Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika

Mnenje k Predlogu stališča RS do Sporočila EK Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Vzpostavitev evropskega stebra socialnih pravic

Mnenje k Predlogu zakona o ratifikaciji Protokola o preprečevanju onesnaževanja voda zaradi plovbe k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu (MPPOVSB)

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o krepitvi vloge organov držav članic, pristojnih za konkurenco, da bodo učinkoviteje izvajali pravila konkurence in zagotavljali pravilno delovanje notranjega trga

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o spoštovanju zasebnega življenja in varstvu osebnih podatkov na področju elektronski komunikacij ter razveljavitvi Direktive 2002/58/ES (Uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah)

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi SIS na področju mejne kontrole, o spremembi Uredbe (EU) št. 515/2014 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1987/2006

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o uporabi SIS za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, o spremembi Uredbe (EU) št. 515/2014 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1986/2006, sklepa Sveta 2007/533/PNZ in sklepa Komisije 2010261/EU/

Mnenje k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado RS in Vlado Kraljevine Maroko o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o vzajemnem priznavanju odredb o zamrznitvi in zaplembi

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive EP in Sveta o boju proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 515/2014, (EU) št.  2016/399, (EU) št. 2016/794 in (EU) št. 2016/1624

Mnenje k Poročilu ministra za zunanje zadeve z oceno o razvoju mednarodnih odnosov in položaju RS v mednarodni skupnosti

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV v zvezi z začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobavo blaga in storitev nad določenim pragom

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive Sveta o skupni osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB)

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive Sveta o mehanizmih za reševanje sporov glede dvojnega obdavčevanja v EU

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive EP in Sveta o spremembi Direktive 2013/36/EU v zvezi z izvzetimi subjekti, finančnimi holdingi, mešanimi holdingi, prejemki, nadzorniškimi ukrepi in pooblastili ter ukrepi za ohranitev kapitala 

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju DDV

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga izvedbene uredbe Sveta o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu DDS

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede stopenj DDV, ki se uporabljajo za knjige, časopise in periodične publikacije

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi DDV za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive (EU) 2016/1164 v zvezi s hibridnimi neskladji s tretjimi državami

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 in Uredbe (EU) št. 283/2014 v zvezi s spodbujanjem internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive EU in Sveta o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (prenovitev)

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o ustanovitvi evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe Sveta o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter mednarodno ugrabitvijo otrok (prenovitev)

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga sklepa EP in Sveta o skupnem okviru za zagotavljanje boljših storitev za znanja in spretnosti ter kvalifikacije (Europass)in razveljavitvi odločbe št. 2241/2004/ES

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga sklepa Sveta o podpisu v imenu EU in začasni uporabi sporazuma, ki spreminja Sporazum med ZDA in EU o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o vzpostavitvi skupnega postopka za mednarodno zaščito v Uniji in razveljavitvi Direktive 2013/32/EU

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine ter zaščite Direktive Sveta 2013/109/ES z dne 25. november 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o vzpostavitvi okvira Unije za preselitev in spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 EP in Sveta

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive EP in Sveta o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (prenovitev)

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe /EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014-2020

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 480/2009 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga sklepa EP in Sveta o spremembi Sklepa št. 466/2014/EU o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj EU

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) 2015/1017 v zvezi s podaljšanjem Evropskega sklada za strateške naložbe ter uvedbo tehničnih izboljšav za ta sklad in Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive EP in Sveta o spremebi Direktive Sveta 2009/45/ES o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive EP in Sveta o spremembi Direktive 98/41/ES o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišče držav članic Skupnosti ali iz njih, in o spremembi Direktive 2010/65/EU EP in Sveta o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive EP in Sveta o sistemu inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili in spremembi Direktive 2009/16/ES EP in Sveta o pomorski inšpekciji države in pristanišča ter razveljavitvi Direktive Sveta 19999/35/ES

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga sklepa Sveta o podpisu mednarodnega sporazuma o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015 v imenu EU in njegovi začasni uporabi

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive EP in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visoko usposobljene zaposlitve

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma in Direktive 2009/101/ES

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede dostopa davčnih organov do informacij o preprečevanju pranja denarja

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o preprečevanju geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanjstva, prebivališča ali sedeža strank na notranjem trgu ter o spremembi Uredbe (ES) st 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES

Mnenje k Predlogu akta o dopolnitvi Akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Ljudsko republiko Kitajsko, ki naj ostanejo v veljavi med RS in Ljudsko republiko Kitajsko (BCNNSNS-A)

Mnenje k Informaciji o stanju izvajanja EU makroregionalnih strategij v obdobju od marca 2015 do marca 2016

Mnenje k Predlogu zakona o ratifikaciji Konvencije med Vlado RS in Vlado Republike Kazahstan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanja davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BKZIDO)

Mnenje k Predlogu zakona o ratifikaciji Pogodbe med RS in Madžarsko o prilagoditvi črte državne meje zaradi vodnogospodarske ureditve potoka Lendava (BHUDMUP)

Mnenje k Predlogu zakona o ratifikaciji Protokola o pristopu Republike Črne Gore k Severnoatlantski pogodbi (MPPMNSAP)

Mnenje k Predlogu zakona o ratifikaciji Atenske konvencije o prevozu potnikov in njihove prtljage po morju, 1974, in Protokola k Atenski konvenciji o prevozu potnikov in njihove prtljage po morju, 1974 (MAKPPM)

Mnenje k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado RS in Vlado Italijanske republike o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BITIMVTP)

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga sklepa Sveta o podpisu in začasni uporabi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in njenimi državami članicami na eni strani ter državami Južnoafriške razvojne skupnosti (SADC), ki izvajajo SGP, na drugi strani

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga sklepa Sveta o podpisu in začasni uporabi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med partnerskimi državami Vzhodnoafriške skupnosti na eni strani ter EU in njenimi članicami na drugi strani

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive EP in Sveta o spremembi Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive EP in Sveta o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, ter priznavanju in izvrševanju odločb na področju premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe Sveta o pristojnosti prava, ki se uporablja, ter priznavanju in izvrševanju sodnih odločb na področju premoženjskih razmerij med zakoncema

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga sklepa Sveta o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju pristojnosti, prava, ki se uporablja, ter priznavanja in izvrševanja odločb na področju premoženjskih razmerij mednarodnih parov, ki zajema tako področje premoženjskih razmerij med zakoncema kot premoženjskopravne posledice registriranih partnerskih skupnosti

Mnenje k Drugemu osnutku Nacionalnega reformnega programa 2016-2017

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga sklepa Sveta o podpisu Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, v imenu EU

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2007/2004, Uredbe (ES) št. 863/2007 in Odločbe sveta 2005/ES

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 562/2006 v zvezi z okrepljenim preverjanjem podatkov v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o evropski potni listini za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive EP in Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o homologaciji in nadzoru trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive Sveta o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranje trga

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o vzpostavitvi kriznega mehanizma za premestitev in spremembi Uredbe (EU) št. 604/2013 EP in Sveta z dne 26. 6. 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o vzpostavitvi skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav za namene Direktive 2013/32/EU EP in Sveta o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite in o spremembi Direktive 2013/32/EU

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga sklepa Sveta o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Švedske v skladu s členom 9 sklepa Sveta (EU) 2015/1523 in členom 9 sklepa (EU) 2015/1601 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije

Mnenje k Predlogu stališča RS do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Zaprtje zanke - akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčevanja

Mnenje k Predlogu stališča RS do reforme volilne zakonodaje EU

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije EU za varnost v letalstvu in razveljavitvi uredbe (ES) št. 2016/2008 EP in Sveta

Mnenje k Predlogu deklaracije o usmeritvah za delovanje RS v institucijah EU v obdobju januar 2016-junij 2017

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje  

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 806/2014 za vzpostavitev evropskega sistema jamstva za vloge

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive EP in Sveta o spremembi direktive 91/477/EGP o nadzoru nabave in posedovanja orožja

Mnenje k Predlogu stališča RS do osnutka sporazuma o prosti trgovini med EU in Republiko Singapur

Mnenje k Predlogu zakona_o_ratifikaciji_sporazuma_RS_in_Srbije_-_naravne_nesrece

Mnenje k Predlogu_akta o dopolnitvi akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij UNESCO, mednarodnih večstranskih pogodb o zračnem prometu, konvencij mednarodne organizacije dela, konvencij mednarodne pomorske organizacije, carinskih konvencij in nekaterih drugih mednarodnih večstranskih pogodb

Mnenje k Predlogu zakona_o_ratifikaciji_sporazuma_RS_in_Kosovo_-_cestni_prevozi

Mnenje_k_Predlogu_stalisca_-_ucinkovito_zmanjsanje_emisij

Mnenje_k_Predlogu_stalisca_do_Predloga_uredbe_o_GSO

Skupno_mnenje Komisije za mednarodne odnose_in Komisije za lokalno samoupravo glede begunske problematike

Skupno_mnenje Komisije za mednarodne odnose in Komisije za lokalno samoupravo h Kontingenčnemu načrtu RS za zagotovitev nastanitve in oskrbe v primeru povečanja števila prosilcev za mednarodno zaščito

Mnenje k Predlogu zakona_o_ratifikaciji sporazuma o prenosu in vzajemnosti prispevkov v okviru enotnega sklada za reševanje

Mnenje k Predlogu zakona_o_ratifikaciji sporazuma med RS_in_Makedonijo_-_policijsko_sodelovanje

Mnenje k Predlogu zakona_o_ratifikaciji sporazuma med_RS_in_Kosovim_-_policijsko_sodelovanje

Mnenje k Predlogu zakona_o_ratifikaciji_sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU_in_Mongolijo

Mnenje k Predlogu zakona o_ratifikaciji_RS_in_Avstralije_vizumi

Mnenje k Predlogu stališča RS do naložbe v TTIP in širše - podlaga za reformo

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga sklepa Sveta o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije

Mnenje k  Predlogu stališča RS do sporočila komisije EP, Svetu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Evropska agenda o migracijah

Mnenje k Predlogu stališča RS do Evropske agende za varnost

Mnenje k Predlogu_deklaracije_o_zunanji politiki_RS

Mnenje k Predlogu stališča RS do skupnega Predloga sklepa Sveta o podpisu v imenu EU in začasni uporabi Sporazuma o strateškem partnerstvu EU in njenimi državami članicami na eni strani in Kanado na drugi strani

Mnenje_k_Predlogu stalisca_do_Predloga_direktive_o_razveljavitve_Direktive_Sveta_EU

Mnenje_k_Predlogu_stalisca_do_Predloga_direktive_Sveta_glede_izmenjave_podatkov_na_podrocju_obdavcevanja

Mnenje_k_Predlogu_stalisca_do_Predloga_uredbe_EP_in_Sveta_o_ukrepih_za_evropski_enotni_trg_elektronskih komunikacij

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_sodelovanju_med_DZ_in_Vlado_v_zadevah_EU

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe in spremembi dveh uredb

Mnenje k Predlogu zakona_o_ratifikaciji_sporazum_EU_Vietnam

Mnenje k Predlogu zakona_o_ratifikaciji_sporazum_EU_Filipini

Mnenje k Predlogu_deklaracije_o_ZP_RSEPA

Mnenje k Predlogu zakona_o_ratifikaciji_EMS_Litva

Mnenje k Predlogu zakona_o_ratifikaciji_Kjotski_-_Doha_protokol

Mnenje k Predlogu zakona_o_ratifikaciji_sporazuma_Galileo

Mnenje k Predlogu zakona_o_ratifikaciji_sporazuma_med_Ministrstvom za_obrambo_in_Litvo

Mnenje k Predlogu zakona_o_ratifikaciji_obrambno_in_vojasko_sodelovanje_ZDA

Mnenje k Predlogu deklaracije o usmeritvah za delovanje RS v institucijah EU  v obdobju od julija 2014 do decembra 2015

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive EP in Sveta o spremembi direktiv 2008/98/ES o odpadkih, 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži, 1999/31/ES o odlaganju na odlagališčih, 2000/53/ES o izrabljenih vozilih,2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o spremembi Uredbe št. 726/2004 o postopkih skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo in o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini

Porocilo_o_mednarodnem_sodelovanju_RS_za_leto_2013

Mnenje k Predlogu zakona_o_preprecevanju_nasilja_nad_zenskami

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive EP in Sveta o ukrepih za zagotavljanje visoke skupne ravni varnosti omrežij in informacij v EU - revidirano besedilo

Mnenje_k stališču RS do Predloga uredbe EP in Sveta o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov, spremembi uredbe EU in Sveta (Uredba o uradnem nadzoru) in razveljaviti Uredbe Sveta št. 834/2007

Mnenje k predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o vzpostavitvi okvira za dostop na trg pristaniških storitev in finančno preglednost pristanišč

Mnenje k Predlogu stališča RS do sporočila Komisije EP in Svetu - Energijska učinkovitost in njen prispevek k energetski varnosti ter okviru podnebne in energetske politike do leta 2030

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive EU in Sveta o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o ustanovitvi Agencije EU za usposabljanje na področju odkrivanja in pregona kaznivih dejanj (Cepol) in razveljaviti in nadomestitvi sklepa Sveta 2005/681/PNZ

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga sklepa Sveta o podpisu v imenu EU in začasni uporabi Sporazuma o skupnem prostoru med EU in njenimi državami članicami ter Ukrajino - 8290/14

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive EP in Sveta o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev in Direktive 2013/34/EU glede določenih elementov izjave v upravljanju podjetij

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij - izid prve obravnave v EP (Strasbourg, 14.-17.april 2014) - 9014/14

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o Agenciji EU za sodelovanje na področju kazenskega pregona in usposabljanja (Europol) in razveljavitvi sklepov 2009/371/PNZ in 2005/681/PNZ - kompromisno besedilo predsedstva - 8596/14

Mnenje k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prevozu med Vlado RS in Vlado države Kuvajt (BKWZP)

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o zootehniških in genealoških pogojih za trgovino s plemenskimi živalmi in njihovim zarodnim materialom v EU ter za njihov uvoz v EU

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive EP in Sveta o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o vzpostavitvi okvira za dostop do trga pristaniških storitev in finančno preglednost pristanišč

Porocilo_o_crpanju_sredstev_evropske_kohezijske_politike

Predlog_programa_stabilnosti-dopolnitev_2014

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_ratifikaciji_sporazuma_o_sodiscu_za_patent

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_ratifikaciji vojasko_sodelovanje_z_Madzarsko

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_ratifikaciji_tajni_podatki_Ciper

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu EU zastopa v Generalni komisiji za ribištvo v Sredozemlju (GFCM) - 7566/14_

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_ratifikaciji_o_izmenjavi_in_medsebojnem_varovanju

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_ratifikaciji_davki_Zdruzeni_arabski_emirati

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_ratifikaciji_davki_Luksemburg

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o evropski mreži služb za zaposlovanje, dostopu delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnjem povezovanju trgov dela

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o poročanju o poslih financiranja vrednostnih papirjev in njihovi preglednosti 

Mnenje_k Predlogu stališča RS do Predloga sklepa Sveta o podpisu Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Kanado in EU ter njenimi državami članicami zaradi upoštevanja pristopa R Hrvaške k EU v imenu EU in njenih držav članic 

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o strukturnih ukrepih za povečanje odpornosti kreditnih institucij v EU

Mnenje_k Predlogu stališča RS do Predloga sklepa o odobritvi v imenu  EU Haaške konvencije z dne 30. 6. 2005 o sporazumih o izbiri sodišča

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_ratifikaciji_med_RS_in_Jerseyem_o_izmenjavi_informacij_v_zvezi_z_davcnimi_zadevami

Mnenje_k Predlogu stališča RS do sporočila Komisije EP, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Okvir podnebne in energetske politike za obdobe 2020-2030

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_ratifikaciji_evropske_Konvencije_o_zasciti_zivali_v_mednarodnem_prevozu

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_ratifikaciji_dopolnilnega_protokola_h_Kartagenskemu_protokolu

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_ratifikaciji_cetrtega_dodatnega_protokola_k_evropski_Konvenciji_o_izrocitvi

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_ratifikaciji_tretjega_dodatnega_protokola_k_evropski_Konvenciji_o_izrocitvi

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_ratifikaciji_Konvencije_o_pomoci_pri_preskrbi_s_hrano

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive EP in Sveta o spremembi Direktive 2011/96/EU o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic 

Mnenje_k Predlogu stališča RS do Predloga direktive EP in Sveta o pravnem okviru EU za carinske kršitve in sankcije

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive EP in Sveta o varovanju nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij pred njihovo neupravičeno pridobitvijo, uporabo in razkritjem

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive EP in Sveta za krepitev nekaterih vidikov domnevne nedolžnosti in pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive EP in Sveta o začasni brezplačni pomoči za osumljene, ki jim je bila odvzeta prostost, ter osebe v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive EP in Sveta o procesnih jamstvih za otroke v kazenskih postopkih

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive EP in Sveta o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive EP in Sveta o spremembi direktive o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja glede odprtja trgov notranjih storitev

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive EP in Sveta o spremembi Direktive o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o spremembi  v zvezi z odprtjem trga za domače storitve železniškega potnišega prevoza

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o Agenciji EU za železniški promet

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga sklepa Sveta o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Azerbajdžansko republiko o sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o spremljanju emisij CO2 iz pomorskega prometa, poročanju in preverjanju

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV glede standardnega obračuna

Mnenje_k_ratifikaciji_o_medsebojnem_varovanju_tajnih_podatkov

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o novih psihoaktivnih snoveh

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst

Mnenje_k_Solventnost II

Mnenje_k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga sklepa EP in Sveta o podpisu sporazuma z Azerbajdžansko republiko glede ponovnega sprejema oseb, ki prebivajo brez dovoljenja

Mnenje_k_ratifikaciji_Konvencije_o_presoji_cezmejnih_vplivov_na_okolje

Mnenje_k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o ukrepih za znižanje stroškov za izgradnjo visokohitrostnih el. komunikacijskih omrežij

Mnenje_k_Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta glede skladov denarnega trga

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o spremembi Uredbe o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah

Mnenje_k_Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta glede Uredbe o uradnem nadzoru

Mnenje_k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta  o zaščitnih ukrepih proti škodljivim organizmom na rastlinah

Mnenje_k_Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta glede upravljanja odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom

Mnenje_k_Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta glede zakonodaje o rastlinskem razmnoževalnem materialu

Mnenje_k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o zdravju živali

Mnenje_k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta glede Eurojusta

Mnenje_k_Predlogu stališča RS do Predloga uredbe Sveta o ustanovitvi evropskega javnega tožilstva

Mnenje_k_Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta glede aerodromov, upravljanja in navigacijskih služb zračnega prometa

Mnenje_k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta o izvajanju evropskega enotnega neba

Mnenje_k Predlogu stališča RS do Predloga direktive EP in Sveta o ukrepih za lažje uresničevanje pravic v okviru prostega gibanja delavcev

Mnenje_k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta glede medbančnih provizij za kartične plačilne transakcije

Mnenje_k Predlogu stališča RS do Predloga direktive EP in Sveta glede varnosti na železnicah

Mnenje_k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta glede premoženjskih razmerij med zakoncema

Mnenje k Predlogu stališča RS do Predloga uredbe EP in Sveta glede plačilnih storitev na notranjem trgu

Mnenje_k_Predlogu stališča RS prenos in obdelava podatkov iz evidenc podatkov o potnikih, sporazum med EU in Kanado

Mnenje_k_Predlogu stališča RS glede enotnih pravil in postopkov reševanja kreditnih institucij

Mnenje_Konvencija_mednarodni_cestni_prevoz

Mnenje_k_Predlogu_stalisca_varstvo_kulturne_dediscine

Mnenje_k_Predlogu_stalisca_zakonodaja_o_konkurenci

Mnenje_k_Predlogu_stalisca_izmenjava_podatkov_pri_obdavcevanju

Mnenje_k_Predlogu_stalisca_za_pomorstvo_in_ribistvo

Mnenje k Predlogu stališča RS_Mednarodni_sporazum_podnebne_spremembe

Mnenje_k_Predlogu_stalisca_Zelena_knjiga_-_podnebne_in_energetske_spremembe

Mnenje_k_Predlogu_stalisca_o_primerljivosti_provizij, povezanih_s_placanimi_racuni

Mnenje k preprecevanju_dvojnega_obdavcevanja_Uzbekistan

Mnenje k_preprecevanju_dvojnega_obdavcevanja_Gruzija

Mnenje_k_ Predlogu zakona o_ratifikaciji_dodatnega_protokola_h_Konvenciji_o_transferju_obsojenih_oseb

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_ratifikaciji_konvencije_Sveta_Evrope_o_zasciti_otrok_pred_spolnim_izkoriscanjem_in_spolno_zlorabo

Mnenje_k_podnebnim_spremembam

Mnenje_k_razkritju_nefinancnih_informacij

Mnenje_k_vzpostavitvi_sistema_vstopa-izstopa

Mnenje_k_uporabi_sistema_vstop-izstop

Mnenje_vzpostavitev_programa_PRP

Mnenje_k Predlogu stališča RS_upravljanje_avtorske_in_sorodnih_pravic

Mnenje k Predlogu stališča RS _Europol

Mnenje_k Predlogu stališča RS o_blagovni_znamki_skupnosti

Mnenje_k Predlogu stališča RS o_varstvu_blagovnih_znamk

Mnenje_k_Predlogu_stalisca_RS_-_cene_zdravil

Mnenje_k_Predlogu_stalisca_RS_davek_na_financne_transakcije

Mnenje_k_vladnim_nabavam

Mnenje_k_pomorskemu_prostorskemu_nacrtovanju

Mnenje_k_odskodninam_in_pomoci_potnikom_pri_letih

Mnenje_k_Pobudi o_zaposlovanju_mladih

Mnenje_k_Pekinski_pogodbi

Mnenje_porocanje_o_dogodkih_v_civilnem_letalstvu

Mnenje_k_Predlogu_stalisca_varnost_potrosniskih_proizvodov

Mnenje_k_Predlogu_stalisca_varnost_proizvodov_in_nadzor_trga

Mnenje k_Predlogu_stalisca_RS_do_interoperabilnosti_zelezniskega_sistema

Mnenje_k_Predlogu_stalisca_za_boljse_delovanje_notranjega_energetskega_trga_EU

Mnnenje_k_Predlogu_stalisca_Splosni_okoljski_akcijski_program

Mnenje_k_Predlogu_deklaracije_o_usmeritvah_za_delovanje_RS_v_institucijah_EU

Mnenje_k_Predlogu_stalisca_RS_o_spremembi_izvedbene_Uredbe_glede_kraja_opravljanja_storitev

Copyright 2018, Vse pravice pridržane