Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika

Mnenje k_Porocilu_o_delu in finančnem poslovanju_FIHO_v letu_2016

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o_inšpekciji_dela

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah_Zakona_o_urejanju_trga_dela

Mnenje k Predlogu zakona o o spremembah in dopolnitvah Zakona o_zdravniški_službi

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona_o_zdravstveni_dejavnosti

Mnenje k Predlogu zakona  o dopolnitvah Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o minimalni plači_

Mnenje k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Mnenje k Predlogu zakona_o spremembi in dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Mnenje k Predlogu zakona o spremembi in dopolnitah Zakona_o_inšpekciji_dela

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona_novela_o_izenačevanju_moznosti_invalidov

Mnenje k Predlogu zakona_o spremembi Zakona_o_vojnih_grobiščih

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah_Zakona_o_omejevanju_porabe_alkohola

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah_Zakona_o_omejevanju_uporabe_tobačnih_in_povezanih_izdelkov

Mnenje k Seznanitvi z_ovirami_pri_vzpostavljanju_in_razvoju_organa_Zagovornika_nacela_enakosti

Mnenje k Predlogu zakona o spremembi Zakona o uravnoteženju javnih financ

Mnenje k Predlogu zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Mnenje k_Predlogu_zakona o spremembi Zakona o_subvencioncioniranju studentske prehrane

Mnenje k_Predlogu zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Mnenje k_Predlogu_druzinskega_zakonika

Mnenje k Predlogu zakona_o_cezmejnem_izvajanju_storitev

Mnenje_k Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi_Zakona o_pokojninskem in invalidskem_zavarovanju

Mnenje k Predlogu zakona_o_osebni_asistenci

Mnenje k Predlogu zakona o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v RS

Mnenje k Predlogu zakona_o spremembah in dopolnitvah  določenih zakonov_s_podrocja_zdravstvene_dejavnosti

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona_o_socialno-varstvenih_prejemkih

Mnenje k Seznanitvi z reševanjem problematike obravnave_mladoletnih_tujcev

Mnenje k Peticiji za izenačitev višine nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela zaradi darovanja_krvotvornih_maticnih_celic in prostovoljnega darovanja krvi

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

Mnenje k Predlogu zakona_o_lekarniski_dejavnosti

Mnenje k Letnemu_porocilu Javnega_sklada RS_za_razvoj kadrov_in_stipendije za leto 2015

Mnenje k Poročilu o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2015

Mnenje_k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o_preprečevanju nasilja_v_druzini

Mnenje k Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Mnenje k_21. rednemu letnemu_porocilu_Varuha človekovih pravic za leto_2015

Mnenje k Poročilu o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2015

Mnenje k Problematiki obdavčenja dohodkov otrok iz naslova družinske pokojnine

Mnenje k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-F) - skrajšani postopek

Mnenje k Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS-B) - skrajšani postopek

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-N) - druga obravnava

Mnenje k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2015

Mnenje k Predlogu zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK) - druga obravnava

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu RS (ZJSRS-H) - skrajšani postopek

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah  Zakona o socialnem varstvu (ZSV-1F) - skrajšani postopek

Mnenje k Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela (ZID-1A) - skrajšani postopek

Mnenje k Predlogu zakona o partnerski zvezi ZPZ - druga obravnava

Mnenje k Predlogu zakona o varstvu pred diskriminacijo ZVarD - druga obravnava

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju

Mnenje k Predlogu zakona o poračunavanju finančnih obveznosti RS iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Mnenje k Predlogu zakona s spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah Zakona o socialnovarstvenih prejemkih

Mnenje_k Predlogu zakona_o_investicijah v_javne_zdravstvene zavode

Mnenje_k Predlogu zakona_o_interventnem ukrepu_na_podrocju_trga_dela

Mnenje k_Predlogu resol._o_nacionalnem programu za_enake_mozn._zensk_in_moskih_2015-2020

Mnenje k_Letnemu_porocilu_Javn.sklada_RS_za_razvoj_kadr.in_stip._za_leto_2014

Mnenje k_Porocilu_o_delu_FIHO_za_leto_2014

Mnenje_k_Porocilu_o_delu_ZPIZ_za_leto_2014

Mnenje k_Predlogu_resolucije_o_Nacionalnem planu_zdravstvenega_varstva_-_javna_razprava

Mnenje k Predlogu zakona  o_odpustu_dolgov

Mnenje k_noveli Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Mnenje k Predlogu zakona_o_vojnih_veteranih

Mnenje k Predlogu zakona_o_prikritih_vojnih_grobiscih_in_pokopu_zrtev

Mnenje k_Predlog_resol._o_nacionalnem programu o_prehrani_in_telesni_dejavnosti

Mnenje k Predlogu zakona_o_pridobivanju_in_presaditvi_delov_cloveskega_telesa

Mnenje k Predlogu zakona_o_podaljsanju_preh. obdobja_za_Hrvaško

Mnenje k Porocilo_o_delu IRSD_za_leto_2014

Mnenje k_noveli_Zakona_o_zbirkah_podat._s_podr._zdrav._varstva ZZPPZ

Mnenje k_noveli_Zakona_o_omejevanju_porabe_alkohola

Mnenje k noveli_Zakona_o_kolekt. dod. pokojn. zavarovanju za JU

Mnenje_k Predlogu zakona o_ukrepih_na_podrocju_pripravnistva ZUPPRIP

Mnenje k _noveli_Zakona_o_zakonski_zvezi_in_druzinskih_razmerjih

Mnenje k noveli_Zakona_o_praznikih_in_dela_prostih_dnevih_v_RS

Mnenje k_vplivu_recesije_na_soc.polozaj_v_Sloveniji

Mnenje k noveli_Zakona_o_zaposl.rehabilitaciji_in_zaposl.invalidov

Mnenje k noveli_Zakona_o_maticni_evidenci_zavarovancev_in_uzivalcev_pravic_iz_PIZ

Mnenje k noveli_Zakona_o_interv.ukrepih_na_podrocju_trga_dela

Mnenje k Porocilu_o_delu_FIHO_za_leto_2013

Mnenje k Porocilu_o_delu_IRSD_za_leto_2013

Mnenje k_Porocilu_o_delu_ZPIZ_za_leto_2013

Mnenje_k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI-A)

Mnenje_avt.razlaga_206.clena_ZPIZ-2

Mnenje_novela_Zakona_o_subvenc.stud. prehrane

Mnenje_novela_Zakona_o_postopku_priznavanja_poklicnih_kvalifikacij

Mnenje k Predlogu_resolucije_o_nac.programu_na_področju prepovedanih_drog_2014-202

Mnenje_k Predlogu zakona_o_samozdravljenju (ZSzdr), druga obravnava

Mnenje k_Predlogu zakona_o_konoplji (ZKon), druga obravnava

Mnenje k_Predlogu zakona_o_inspekciji_dela (ZID-1), druga obravnava

Mnenje_novela_Zakona_o_vojnih_invalidih (ZVojl-D), skrajšani postopek

Mnenje_novela_Zakona_o_vojnih_veteranih_ZVV-D, skrajšani postopek

Mnenje_Letno_porocilo_Javnega_jamstvenega_in_prezivninskega_sklada_za_leto_2012

Mnenje_k Predlogu Zakona_o_maticni_evidenci_zav._in_uziv._pravic_iz_obveznega_PIZ (ZMEPIZ-1), druga obravnava

Mnenje k Predlogu_zakona_o_starsevskem_varstvu_in_druzinskih_prejemkih (ZSDP-1), druga obravnava

Mnenje_Predloga zakona_o_enakosti_zensk_in_moskih_ZEŽM, druga obravnava

Mnenje k Predlogu zakona o zdravilih ZZdr-2, druga obravnava

Mnenje_novela ZSVarPre-C

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-C)

Mnenje_novela_ZUTD_(ZUTD-C)

Mnenje_novela_Zakona_o_vojnih_invalidih (ZVojl-D), skrajšani postopek

Mnenje_Porocilo_o_delu_FIHO_za_leto_2012

Mnenje k Predlogu zakona o spremembi Zakona o socialnem varstvu (ZSV-F)

Mnenje_novela_Zakona_o_vojnih_invalidih_(ZVojl-D), skrajšani postopek

Mnenje_novela_Predlog zakona o_prenehanju_veljavnosti_Zakon._o_kozm.proizvodih (ZPVZKozP), skrajšani postopek

Mnenje k Predlogu zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV)

Mnenje_novela_Predlog zakona_o_urejanju_trga_dela (ZUTD-B), nujni postopek

Mnenje k Predlogu zakona_o_uveljavitvi_prehodnega_obdobja_za_zaposlovanje_drzavljanov_HR (ZUPOZDD), nujni postopek

Mnenje k Predlogu zakona o štipendiranju (ZŠtip-2)

Mnenje k Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2A)

Mnenje k Predlogu zakona o spremembi Zakona o vojnih invalidih

Mnenje_k_obravnavi_Porocila_o_delu_Sl.instituta_za_revizijo_za_leto_2012_

Mnenje k Predlogu resolucije o Nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 - 2020

Mnenje k Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2011

Mnenje k Predlogu zakona o štipendiranju (ZŠtip-1)

Mnenje k Predlogu zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-B)

Mnenje k Predlogu zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-B)

Copyright 2018, Vse pravice pridržane