11. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum: 16. oktober 2013


1. Odobritev zapisnika 10. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Pobuda državnega svetnika Uroša Brežana glede ureditve primernih prostorov za policijsko postajo v Tolminu

Vprašanje državnega svetnika dr. Janvita Goloba v zvezi z izjavo dr. Maksa Tajnikarja glede prenosov sredstev v tujino

Vprašanje državnega svetnika Branka Šumenjaka glede ukrepanja Inšpektorata Republike Slovenije za delo v primeru zaposlitve na črno v Luki Koper d.d.

3. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2014, EPA 1466-VI

Mnenje

4. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2015, EPA 1467-VI

Mnenje

5. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) - nujni postopek, EPA 1465-VI

Mnenje

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M) – nujni postopek, EPA 1497-VI

Mnenje

7. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o verski svobodi (ZVS-A) - skrajšani postopek, EPA 1422-VI

Mnenje

8. Predlog zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP) - druga obravnava, EPA 1345- VI

Mnenje

9. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1C) - skrajšani postopek, EPA 1398-VI

Mnenje

10. Poročilo Slovenske odškodninske družbe o upravljanju kapitalskih naložb za mesec julij 2013, EPA 1439-VI

Mnenje

Copyright 2013, Vse pravice pridržane