12. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum: 13. november 2013


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 11. seje Državnega sveta Republike Slovenije

   Odobritev zapisnika 3. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Pobuda državnega svetnika Alojza Glavača glede prenosa poštnih dejavnosti in pristojnosti iz Murske Sobote v Maribor ter ukinjanja poštnih uradov v manjših krajih Pomurja

Vprašanje državnega svetnika Branka Šumenjaka glede financiranja športnih klubov

Vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna glede izvajanja 18. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSvarPre-C) - skrajšani postopek, EPA 1502-VI 

Mnenje

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-D) – druga obravnava, EPA 1496-VI

Mnenje

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI-A) - druga obravnava, EPA 1451 - VI

Mnenje

6. Predlog resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 (ReNPK14-17), EPA 1456-VI

Mnenje

7. Obvestilo o začetku kazenskega postopka zoper državnega svetnika Borisa Popoviča (Opr. št. II K 45674/2011 dne 28. 10. 2013)

Sklep

Copyright 2013, Vse pravice pridržane