4. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum: 27. februar 2013


 Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 2. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

Odobritev zapisnika 3. seje Državnega sveta

Zapisnik

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Vprašanje Tomaža Horvata glede predvidene reorganizacije centrov za socialno delo

Vprašanje mag. Petra Požuna glede širitve programa obravnave otrok in mladostnikov z avtizmom na podlagi podelitve nove koncesije

Vprašanje Branka Šumenjaka glede gradnje hitre ceste Ormož – Slovenska Bistrica

Vprašanje dr. Janvita Goloba v zvezi z neenakostjo pred zakonom na posameznih fakultetah ob uveljavljanju ZUJF

Pobuda Draga Ščernjaviča glede slabih kreditov v bankah v večinski lasti države

3. Letno poročilo Evropskega računskega sodišča za leto 2011

Letno poročilo bo podal Milan Martin Cvikl, član Evropskega računskega sodišča

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG-A) – skrajšani postopek, EPA 992-VI

Mnenje

5. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-L) – prva obravnava, EPA 936-VI

Mnenje

6. Poročilo Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2011, EPA 801-VI

Mnenje

7. Drugo poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji, EPA 787-VI

Mnenje

8. Predlog razširitve parlamentarne preiskave o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu

Sklep

9. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije

Sklep

Copyright 2013, Vse pravice pridržane