6. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum: 17. april 2013


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 5. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 

Pobuda Matjaža Švagana in Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi s spremembami Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja

Pobuda Draga Ščernjaviča v zvezi z negospodarnim in zaskrbljujočim delovanjem uprave Vzajemne d.v.z. v škodo zavarovancev Vzajemne

Pobuda Branka Šumenjaka v zvezi s spremembo zakonodaje na področju zaščite avtorskih pravic

Vprašanja mag. Petra Požuna glede koncesij za opravljanje zdravstvene dejavnosti

Vprašanje mag. Petra Požuna glede uvedbe prehodnega obdobja na področju prostega gibanja delavcev po vstopu Republike Hrvaške v Evropsko unijo

Vprašanje Branka Šumenjaka glede možnosti za preoblikovanja statusa Radia Prlek v lokalno radijsko postajo posebnega pomena

Vprašanje Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev glede promocije Slovenije

3. Predstavitev dela Vlade Republike Slovenije

Predstavitev: predsednica Vlade Republike Slovenije mag. Alenka Bratušek.

Dodatni odgovori Vlade

4. Davčna obravnava povračil stroškov članov Državnega sveta

Predstavitev: mag. Tomaž Perše, v.d. generalnega direktorja Davčne uprave Republike Slovenije.

5. Predlog resolucije o Nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 (ReNPVCP13-22), EPA 1063-VI

Mnenje

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1B) - druga obravnava, EPA 1033-VI

Mnenje

7. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2A) – skrajšani postopek, EPA 1067-VI

Mnenje

8. Poročilo o izvrševanju Zakona o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 v letu 2012, EPA 1042-VI

Mnenje

9. Predlog sklepa o imenovanju članov Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Državnem svetu Republike Slovenije

Sklep

10. Imenovanje predstavnikov Državnega sveta v Parlamentarno skupino GLOBE Slovenija

Sklep

11. Obvestilo o začetku kazenskega postopka zoper državnega svetnika Franca Kanglerja (Številka I Kpr 55384/2011 z dne 15.3.2013

Sklep

12. Obvestilo o začetku kazenskega postopka zoper državnega svetnika Franca Kanglerja (Številka I Kpr 10314/2012 z dne 15.3.2013)

Sklep

Copyright 2013, Vse pravice pridržane