8. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum: 12. junij 2013


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 7. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Zahteva državnega svetnika Draga Ščernjaviča za dopolnitev odgovora Agencije za zavarovalni nadzor na pobudo glede negospodarnega in zaskrbljujočega delovanja uprave Vzajemne d.v.z. v škodo zavarovancev Vzajemne

Vprašanje državnega svetnika Draga Ščernjaviča Nadzornemu svetu Vzajemne d.v.z. glede negospodarnega in zaskrbljujočega delovanja uprave Vzajemne d.v.z. v škodo zavarovancev Vzajemne

Vprašanje državnega svetnika Draga Ščernjaviča Policiji in Komisiji za preprečevanje korupcije glede negospodarnega in zaskrbljujočega delovanja Uprave Vzajemne d.v.z. v škodo zavarovancev Vzajemne

Vprašanje državnih svetnikov Samerja Khalila in Jerneja Verbiča glede nadzora nad delovanjem bank v povezavi z rezervacijo sredstev iz naslova prejemka denarne socialne pomoči in ustreznega sankcioniranja kršitev

Pobuda državnega svetnika Uroša Brežana v zvezi s čezmejnimi programi

3. Pobuda za spremembo 168. in 170. člena Ustave Republike Slovenije

Pobuda državnega svetnika dr. Zorana Božiča glede spremembe 168. in 170. člena Ustave Republike Slovenije

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-B) – skrajšani postopek, EPA 1214-VI

Mnenje

Stališče Vlade do mnenja

5. Predlog zakona o štipendiranju (ZŠtip-2) - druga obravnava, EPA 1070-VI

Mnenje

6. Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2012 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 2010 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2013, EPA 1138-VI

Mnenje

7. Letno poročilo Slovenske tiskovne agencije za poslovno leto 2012, EPA 1162-VI

Mnenje

8. Triindvajseto poročilo o izvajanju Zakona o ugotavljanju vzajemnosti, EPA 1199-VI

Mnenje

9. Obravnava zaključkov posveta Kako lahko izboljšamo sistem na področju nove socialne zakonodaje?

Sklepi

Copyright 2013, Vse pravice pridržane