105. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

25. 9. 2017 - 14:00
soba 212 /II

Dnevni red:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1A) - skrajšani postopek, EPA 2124-VII

2. Poročilo o varstvu pred inoizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2016, EPA 2048-VII

3. Predlog zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1) - druga obravnava, EPA 2115-VII

4. Predlog zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi (ZDMHS) - druga obravnava, EPA 2143-VII

5. Potrditev zapisnika 103. seje komisije

6. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane