11. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
3. 10. 2018 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Pobuda za sprejem Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 3., 20., 40., 95., prvega odstavka 102., prvega in drugega odstavka 103., 104., ter 9. točke 108. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)

 

2. Zaključni račun Proračuna Republike Slovenije za leto 2017, EPA 115-VIII

 

3. Problematika plačilne nediscipline

 

4. Pobude in vprašanja

 

5. Potrditev zapisnika 10. redne seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane