12. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
18. 9. 2018 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

SklicRazsiritev


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa evropske solidarnostne enote ter razveljavitvi [uredbe o evropski solidarnostni enoti] in Uredbe (EU) št. 375/2014, EPA 111-VIII, EU U 864

 

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev, EPA 112-VIII, EU U 865.

 

3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evromediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani, EPA 103-VIII, EU U 860

 

4. Predlog stališča Republike Slovenije do Skupnega predloga sklepa Sveta o stališču, ki se sprejme v imenu Evropske unije v okviru pridružitvenega sveta, ustanovljenega z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani in Kraljevino Maroko na drugi strani glede sprejetja priporočila o podaljšanju akcijskega načrta EU-Maroko o uveljavitvi prednostnega statusa (2013–2017), EPA 104-VIII, EU U 861

 

5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravosodje, EPA 128-VIII, EU U 870

 

6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravice in vrednote, EPA 130-VIII, EU U 872

 

7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih Unije po njenem pristopu k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah, EPA 145-VIII, EU U 885

 

8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, EPA 147-VIII, EU U 887

 

9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sv stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov, (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in (EU) št. 229/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokoveta, EPA 148-VIII, EU U 888

 

10. Potrditev zapisnika 10. seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane