15. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
8. 10. 2018 - 15:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto 2019, EPA 172-VII

 

2. Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2017, EPA 162-VIII

 

3. Dopolnitev Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 69., drugega in tretjega odstavka 74., štirinajstega odstavka 77., 82. in 86. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16; v nadaljevanju: ZVO-1)

 

4. Potrditev zapisnika 14. seje komisije

 

5. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane