16. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika
20. 3. 2019 - 13:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Odobritev zapisnika 15. seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

a. Pobuda državnega svetnika Francija Rokavca Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vključitev socialnih podjetij, ki zaposlujejo invalide,v shemo nadomestne izpolnitve kvote

Predlog sklepa

b. Vprasanja državnega svetnika Marjana Maučeca glede števila kršitev Kodeksa sodniške etike in števila pritožb na sodniško delo

Predlog sklepa

c. Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata za uzakonitev najnižje zagotovljene invalidske pokojnine v višini 500 evrov ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo

Predlog sklepa

d. Pobuda državnega svetnika Francija Rokavca za spremembo oziroma dopolnitev Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca glede ureditve prostorov vrtca v stavbah, ki niso namensko zgrajene za vrtec

Predlog sklepa

e. Vprasanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede spoštovanja Bernske konvencije in sprejema zakonodajnih ukrepov z namenom preprečevanja  nastanka resne škode zaradi porasta števila velikih zveri v Sloveniji

Predlog sklepa

f. Vprasanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede uvoza mesa s Poljske in zaščite slovenskega potrošnika 

Predlog sklepa

 

3. Predstavitev Poročila Evropske komisije o Sloveniji 2019

- Predstavitev bo podala Ulla Hudina Kmetič, namestnica vodje Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembi Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-L) – skrajšani postopek, EPA 377-VIII

 

5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N) – druga obravnava, EPA 398-VIII

 

6. Seznanitev z delom Statističnega sveta Republike Slovenije v letu 2018

  • Porocilo_o_sejah_Statisticnega_sveta_Republike_Slovenije_v_ letu 2018
  • Delo Statističnega sveta Republike Slovenije v letu 2018 bo predstavil državni svetnik mag. Peter Požun.                                                                                            

 

7. Seznanitev z delom Globalne parlamentarne mreže Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v letu 2018

 

8. Predlog Poročila o delu Državnega sveta v 1. letu VI. mandata (12. 12. 2017–31. 12. 2018)

Copyright 2018, Vse pravice pridržane