16. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
14. 2. 2019 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

SklicDodatno_gradivo_in_dodatno_vabljeni


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Rb2019), EPA 389-VIII

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-B) – nujni postopek, EPA  387-VIII

 

3. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje,  (ZIUDSOL) – druga obravnava,  EPA 370-VIII

 

4. Predlog zakona o poslovni skrivnosti (ZPosS) - druga obravnava, EPA 368-VIII

 

5. Pobude in vprašanja

 

6. Potrditev zapisnika 15. seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane