16. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
17. 6. 2019 - 12:00
velika dvorana na Tomšičevi 5, Ljubljana

Sklic   Dodatno vabljeni  Razsiritev


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 14. in 15. seje komisije

 

2. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o skupnosti študentov (ZSkuS-A) – druga obravnava, EPA 495-VIII

 

3. Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa za mladino 2013–2022 za leto 2018, EPA 518-VIII

 

4. Pobuda za sprejem Zahteve za oceno ustavnosti 48. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) in 11. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 – ZOsn-F in 11/18) (zainteresirana komisija)

 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-H), EPA 636-VIII (zainteresirano delovno telo)  *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

 

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane