21. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika
18. 9. 2019 - 15:00
v dvorani v pritličju Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Odobritev zapisnikov 5. izredne seje in 20. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

a. Pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za ureditev prostega dostopa do sanitarij na počivališčih oziroma bencinskih servisih

Predlog sklepa

b. Pobuda državnih svetnikov dr. Matjaža Gamsa in mag. Petra Požuna glede pisanja receptov za osebno rabo

Predlog sklepa

c. Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata za dvig odstotka za odmero starostne pokojnine

Predlog sklepa

d. Vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna glede napredka pri učinkovitejšem izvajanju 20.a člena Zakona o zdravniški službi v povezavi s specializanti s področja družinske medicine

Predlog sklepa

e. Pobuda državnega svetnika Cvetka Zupančiča za poenotenje prakse pri predkupni pravici države za gozdne komplekse nad 30 ha po Zakonu o gozdovih

Predlog sklepa

f. Pobuda Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, da se v proračunu RS zagotovi več sredstev za investicije ter omogoči učinkovitejše črpanje evropskih sredstev za projekte gradnje cest, šol in vrtcev ter za programe odpravljanja posledic naravnih nesrec

Predlog sklepa

g. Pobuda Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Interesne skupine lokalnih interesov glede vključitve v proces priprave pokrajinske zakonodaje

Predlog sklepa

 

3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1B) - druga obravnava, EPA 685-VIII

 

4. Predlog Mnenja k Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2018, EPA 652-VIII

 

5. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega, tretjega in četrtega odstavka 5. člena, 25. in 25.a člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19)

 

6. Predlog Dopolnitve zahteve za oceno ustavnosti 3., 20., 40., 95., prvega odstavka 102., prvega in drugega odstavka 103., 104., ter 9. točke 108. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)

 

7. Predlog Finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 ter Predlog Kadrovskega načrta službe Državnega sveta za leti 2020 in 2021

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane